« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 17. 12. 2018 istung

Valga Vallavalitsuse 17. detsembri istungil otsustati:

kinnitada

ametikohtade loetelu, kes on pädevad osalema väärteomenetluses ja selle käigus töötlema
delikaatseid isikuandmeid Valga Vallavalitsuse nimel. Nendeks ametnikeks on :  keskkonnaspetsialist, heakorraspetsialist, haljastusspetsialist, ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja, ehitusjärelevalve spetsialist, ehitusspetsialist, vallasekretär, maakorralduse spetsialist, valladisainer, ettevõtluse spetsialist, vallahoolduse teenistuse juhataja, metsanduse spetsialist, piirkonna hooldusspetsialist;

Valga Vallavalitsuse infoturbepoliitika. Infoturbepoliitika määratleb Valga Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste suunised infovarade turvalisuse tagamisel, et piisavate turvameetmete rakendamisega vältida infovarade ja asutuse maine kahjustumist. Valitud turvameetmed peavad tagama õigusaktidest tulenevate turvanõuete täitmise ning olema majanduslikult põhjendatud;

13.12.2018 toimunud avaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada järgmine vallavara: korteriomand Soo tn 1-14, Valga linn, Valga vald  lõpphinnaga 2450 eurot ; korteriomand Võru tn 26-5, Valga linn, Valga vald lõpphinnaga 200 eurot, korteriomand Võru tn 32-3, Valga linn, Valga vald  lõpphinnaga 100 eurot ja kinnistu Suuretissi, Jaanikese küla, Valga vald lõpphinnaga 25 000 eurot;

Karula Hooldemaja  kohamaksumuseks 650 eurot kuus;

Valga Lasteaia Kaseke hoolekogu 2018/2019. õppeaasta koosseis järgnevalt:

Lenna Hingla – Pääsusilm rühma esindaja

Annaliisa Matus – Kannike rühma esindaja

Marko Mägi – Karikakar rühma esindaja

Darja Borissova – Nurmenukk rühma esindaja

Merilin Kabanen – Rukkilill rühma esindaja

Raido Rätsep – Kullerkupp rühma esindaja

Kersti Lepik – õpetajate esindaja

Kalmer Sarv – Valga vallavalitsuse esindaja

auhinna „Valga valla aastaring" statuut.

võõrandada

otsustuskorras tasuta Politsei- ja Piirivalveameti Valga teenindusele vallale kuuluvat vara summas 3081 eurot.

lammutada

Valga linnas, Aasa tänav 1 kinnistul asuv elamu

eraldada

reservfondist haridus- ja kultuuriteenistusele aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks 3 240 eurot.

nõustuda

alljärgnevate Valga vallas asuvate maaüksuse jätmisega riigi omandisse ja määrata neile aadressid ning sihtotstarbed vastavalt: maaüksus piiriettepaneku numbriga AT1810090005, aadressiga Tsirguliina alevik, Roosi tn 2 sihtotstarbega sihtotstarbeta maa, ligikaudse pindalaga 2090 m2; maaüksus piiriettepaneku numbriga  AT1810250001, aadressiga Sooru küla, Tuka, sihtotstarbega maatulundusmaa, ligikaudse pindalaga 225 m2.

anda nõusolek

Elektrilevi OÜ'le isikliku kasutusõiguse seadmiseks alljärgnevale kinnistule: Uus tänav T1, isikliku kasutusõiguse ala suurus 10 m2, 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks; Sooru-Tiirikese tee L1, isikliku kasutusõiguse ala suurus 592 m2, 0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks.

väljastada kasutusluba

Valga linnas Peetri tn 18 kinnistul  asuvale rekonstrueeritud ja pikendatud kraavile ning  rekonstrueeritud reoveepumplale ;

Valga valla Koobassaare küla Männituka kinnistulerajatud reoveepuhastile;

Valga valla Raavitsa küla Metsaääre kinnistule püstitatud  elumajale;

Valga valla Lüllemäe küla Lüllemäe tee 15 kinnistul asuva Lüllemäe Põhikooli rekonstrueeritud võimlale.

suunata Valga Vallavolikogule kinnitamiseks

eelnõu „Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine" ja „ Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse detailplaneering".