« Tagasi

Valga vallavalitsuse 21. oktoobri 2019 istung

Valga vallavalitsuse 21. oktoobri 2019 istung

Valga vallavalitsuse 21. oktoobril 2019 toimunud istungil otsustati:

Kinnitada Tsirguliina Kooli hoolekogu koosseis järgnevalt:

Lapsevanemate esindajad:

 • Katrin Kallis
 • Kaupo Kutsar
 • Marek Käis
 • Gerle Must
 • Kalmer Sarv
 • Aive Vonk

Õppenõukogu esindajad:

 • Tiina Arbeiter
 • Katre Kikkas
 • Õie Nõmmik
 • Õpilaste esindaja Risanna Mooses
 • Vallavolikogu esindaja Andres Illak.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 09. aprilli 2018 korraldus nr 163 "Tsirguliina Keskkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine."

Võtta vastu eraisikult kinkena kinnistu Valgas (registriosa number 61440).

Eraldada investeeringute realt munitsipaalvara teenistusele Valga raudteejaama ruumi remonditöödeks 490 eurot.

Võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:

 • Korteriomand Kesk tn 9-30, Valga linn (registriosa nr 1262840), alghinnaga 2500 eurot, tagatisraha 250 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • Korteriomand Sepa tn 3-29, Valga linn (registriosa nr 800140.) alghinnaga 2500 eurot, tagatisraha 250 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • Korteriomand Sepa tn 3-75, Valga linn (registriosa nr 804740) alghinnaga 3000 eurot, tagatisraha 300 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

Anda MTÜ-le Lüllemäe Rahvaõpistu (äriregistrikood 80068615) otsustuskorras tasuta kasutusele Lüllemäe kõlakoda.

Tasuda OÜ Conspiratorile (registrikood 10947019) kahjusumma 540 eurot.

Muuta

Taheva Vallavalitsuse 28.05.2014 korralduse nr 52 „Maa ostueesõigusega erastamine" punkte 1, 4 ning 5 ja sõnastada see järgmiselt:

 • „1. Anda nõusolek 14141 m2 maa ostueesõigusega erastamiseks plaani- ja kaardimaterjali alusel ½ mõttelistes osades eraisikute nimedele kuuluvate hoonete juurde ning määrata see nende teenindamiseks vajalikuks maaks asukohaga Valga maakond, Taheva Vald, Koikküla küla;"

„4. Maa sihtotstarve: elamumaa;"

„5. Määrata maa maksustamishinnaks 2001. aasta korralise hindamise järgi 390 eurot."

Järgmiste maaüksuste aadressid alljärgnevalt Valga vallas Pugritsa külas:

 • katastriüksuse 28901:002:0501 lähiaadressiks määratakse Kullamäe;
 • katastriüksuse 28901:002:0511 lähiaadressiks määratakse Kullamäe;
 • katastriüksuse 28901:002:0512 lähiaadressiks määratakse Kullamäe.

Anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le isikliku kasutusõiguse seadmiseks alljärgnevale kinnistule:

 • Luha tänav, katastritunnus 85401:008:0009, registriosa number puudub, kaitsevööndi ala suurus 19 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;
 • Lai tänav T1, katastritunnus 85401:005:0027, registriosa number puudub, kaitsevööndi ala suurus 46 m2, maakaabelliini ja liitumiskilbile paigaldamiseks.

Suunata Valga Vallavolikogule otsustamiseks otsuse eelnõu "Arvamuse andmine Tornimäe geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta".

Korraldusega kehtestati iga-aastane eelarveprojekti koostamise ajakava ja tingimused, mis avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul valla kodulehel.