« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 23.12.2021 istungi kokkuvõte

Foto: Ragnar Vutt.

Valga Vallavalitsuse 23.12.2021 istungil otsustati: 

Moodustada konkursikomisjon Valga Avatud Noortekeskuse juhataja töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • esimees   asevallavanem Maarja Mägi;
 • liikmed:
  • vallavalitsuse liige Marek Mekk;
  • Valga Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Dea Margus; 
  • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam;
  • spordi- ja noorsootöö spetsialist Tõnu Vahtra.

Kiita heaks Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme projektide lõpparuanded:

 • Marko ZAČEK - projekti „Aadressil Tähe tn 11 krt 3, Valga, Valga vald asuva eluaseme ostmine" lõpparuanne;
 • Lagle TIKK - projekti „Apteegi, Hargla külas, Valga vallas asuva elamu katusekatte, räästakastide ja korstnapitside vahetamine" lõpparuanne;
 • Keidi TAMM „Sõle tn 26, Jaanikese küla, Valga vald elamu katusekatte vahetamine" lõpparuanne.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga vald, Tinu küla, Kopika kinnistule (katastritunnus 82002:003:0003) rajatud päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221348166);
 • Valga vald, Tinu küla, Eerike-Siimu kinnistule (katastritunnus 82002:003:0421) rajatud päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221351866);
 • Transpordi tn 2 kinnistul asuvatele järgmistele ehitistele (tingimusel, et kinnistusisesed teed asfalteeritakse hiljemalt 31.05.2022):
  • Teenindusjaam-tankla (ehitisregistri kood 120843217);
  • sademeveetorustikule (ehitisregistri kood 220843208);
  • tankla kütusemahutid (ehitisregistri kood 220075714);
  • vedelgaasi mahuti ja tankur (ehitisregistri kood 220851809);
  • Transpordi tn 2 platsid (ehitisregistri kood 220843209);

Võtta vastu

 • eraisiku pärandvara;
 • eraisikult hoonestusõiguse osa kinkena.

Muuta Valga Vallavalitsuse 16. aprilli 2021 korralduse nr 125 „Huvitegevuse toetusfondist toetuste eraldamine"  punkt 4 ja sõnastada see järgnevalt: „Eraldada Spordiklubile Valga Laskurklubi (registrikood 80012968) huvitegevuse toetusfondist toetust summas 1440 eurot.".

Eraldada spordi reservist:

 • Spordiklubile Valga Laskurklubi (registrikood 80012968) toetust 528 eurot ruumide valvekulude eest tasumiseks, seoses Valga Vallavalitsuse 16. aprilli 2021 korralduse 125 muutmisega;
 • Valgamaa Spordiliidule (registrikood 80109509) toetust 467 eurot seoses Valga linna spordiajaloo raamatu digitaliseerimisega.

Kinnitada noortega tegelevatele spordiklubidele eraldatava pearaha suuruseks 2021. aasta II poolaastal 12,75 eurot noore kohta ühes kuus.

Eraldada noortega tegelevatele spordiklubidele pearahade toetust järgnevalt:

 • 2 448 eurot JALGPALLIKLUBILE FC VALGA;
 • 4 819,5 eurot Jalgpalliklubile FC WARRIOR;
 • 2 754 eurot käsipalliklubile KÄVAL;
 • 1 912,5 eurot Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa;
 • 1 377 eurot Mittetulundusühingule „Motoklubi K&K";
 • 1 147,5 eurot mittetulundusühingule NAHKKINNAS;
 • 650,25 eurot MTÜ-le Spordiklubi 1Piir;
 • 5 355 eurot MTÜ-le Yess;
 • 3 519 eurot Spordiklubile „Maret-Sport";
 • 1 836 eurot VALGA MOTOKLUBILE;
 • 678 eurot Valga Saalihoki Klubile;
 • 1 377 eurot Valga Spordiklubile;
 • 5 049 eurot Võrkpalliklubile Viktooria.

Edastada Valga Vallavolikogu istungile otsuse "Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2022-31.12.2022" muudetud eelnõu.

Eraldada reservfondist:

 • ehitus- ja planeerimisteenistusele Riia tn 7, Valga linn katusekatte remondiks 2500 eurot;
 • vallavara- ja hooldusteenistusele Petseri/Pikk ja Saviaugu/Lõuna kaamerate paigaldamiseks vajaliku akulahenduse rajamiseks 1632 eurot;
 • Valga Keskraamatukogule multifunktsionaalse kontoriseadme ja etiketiprinteri ostmiseks 1000 eurot;
 • Õru Lasteaed-Algkoolile Õru lasteaia ja noortekeskuse keskkütte ehituseks 21 240 eurot.