« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 24. aprilli 2019 istung

Valga Vallavalitsuse 24. aprillil 2019 toimunud istungil otsustati:

eraldada
huvihariduse ja huvitegevuse toetust 6255 eurot  62 noorele;

projektide omaosaluse realt  Spordiklubile Karula 250 eurot projekti „Karula vabaajategevuste käivitamine" omaosaluse tasumiseks.

kehtestada
Valga valla koolieelsete lasteasutuste hooajaline tegutsemine 2019. aasta suvel alljärgnevalt:

sulgeda töötajate kollektiivpuhkuste ajaks Valga valla koolieelsed lasteasutused:

Valga lasteaed Pääsuke, Valga lasteaed Walko ja Valga lasteaed Kaseke 1.- 31. juuli.

Sooru Lasteaed 1. juuli - 16. august.

Tsirguliina Lasteaed Õnnelind 1. - 16. juuli.

Hargla Kooli lasteaiarühm 1. - 14. juuli.

Õru Lasteaed-Algkooli lasteaiarühm 25. juuni - 31. juuli.

 Lüllemäe Põhikooli Kaagjärve lasteaiarühm 1. juuli - 13. august ja Lüllemäe  lasteaiarühmad 1. juuli - 2. august.

Määrata ajavahemikuks 1. juuli kuni 31. juuli valvelasteaiaks Valga Lasteaed Buratino.

Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiarühma kohta, esitavad lasteaia Buratino direktorile hiljemalt 31. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.

lubada
Valga lasteaed Pääsukeses suurendada laste arvu rühmades 01.06-31.08.2019 järgmiselt:

sõimerühmas kuni 16 last (2 lapse võrra)

aiarühmas kuni 24 last (4 lapse võrra)

liitrühmas kuni 20 last (2 lapse võrra)

Valga lasteaed Kasekeses suurendada laste arvu rühmades 01.06-31.08.2019 järgmiselt:

 kahes aiarühmas kuni 24 last (4 lapse võrra)

Jätta rahuldamata Buratino hoolekogu ettepanek ja lubada Valga lasteaed Buratinos suurendada laste arvu rühmades 01.06-31.08.2019 järgmiselt:

sõimerühma kuni 16 last (2 lapse võrra)

kahes aiarühm kuni 24 last (4 lapse võrra)

liitrühmas kuni 20 last (2 lapse võrra)

eraldada reservfondist
Eesti Hoolekande Seltsile Viira Kodu reoveepuhastussüsteemi nõuetele vastavaks viimiseks 600 eurot;

MTÜ Carma Motoklubi 2500 eurot uue salvkaevu, elektrikaabli uuendamise (veepumba tarbeks) ja olemasoleva veetrassi pikendamise kulude katteks.

anda
Võrkpalliklubile Viktooria luba korraldada Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuses noorte projektlaagreid ajavahemikul 22.06.2019 kuni 5.07.2019.

tunnistada kehtetuks
Karula Vallavalitsuse 18. augusti 2018. a korraldus nr 124 „Maaüksustele koha-aadressi andmine".

nõustuda
Valga vallas Väheru külas asuva maaüksus piiriettepaneku numbriga AT1406090039 jätmisega riigi omandisse ja määrata aadress ning sihtotstarve alljärgnevalt: Väheru küla, Ärnumetsa, sihtotstarbega maatulundusmaa, ligikaudse pindalaga 33,59 ha.

määrata
eraisikute kinnistute jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed.