« Tagasi

Valga Vallavalitsuse istung 09.11.2018

Valga Vallavalitsuse 9. novembri istungil otsustati:

anda

nõusolek Valga valla omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks alljärgnevalt: Vahtra tn 30, isikliku kasutusõiguse ala suurus 51 m2, 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks; Vahtra tänav T2, isikliku asutusõiguse ala suurus 182 m2, 0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks.

määrata

MTÜ Valgamaa Naiste Tugikeskus 2018. aasta tegevuskulude katteks tegevustoetust 1000 eurot. Ühing võib tegevustoetust kasutada vastavalt esitatud taotlusele ühingu poolt pakutavate sotsiaalteenuste korraldamiseks ja osutamiseks vajaliku rendipinna sanitaarremondi ja kolimiskulude katteks.

võõrandada  

avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara: korteriomand Valga, Soo tn 1-14,  alghinnaga 1500 eurot, tagatisraha 150 eurot, osavõtutasu 10 eurot; kinnistu Õhtupäikese, Uniküla, Valga vald alghinnaga 2000 eurot, tagatisraha 200 eurot, osavõtutasu 10 eurot; kinnistus Suuretissi  Jaanikese, Valga vald alghinnaga 25 000 2urot, tagatisraha 2500 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

otsustuskorras eraisikule küttepuud Linnamets – 1 maatükilt, eraldiselt 57  koguses 9,986 tm hinnaga 99,86 eurot. Hinnale lisandub käibemaks;

tasuta otsustuskorras Valga Avatud Noortekeskusele 10rm 50cm pikkuseid lõhutud küttepuid, väärtusega 400 eurot ja Sooru Lasteaiale 5rm 50cm pikkuseid lõhutud küttepuid vallametsast väärtusega 200 eurot;

MTÜ-le Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla järgmine vallale kuuluv vara: korteriomand Kirikumõisa tee 5-5,  Hargla, Valga vald hinnaga 500 eurot.

omandada

eraisikule kuuluvast teest 0,55 ha

võtta vastu

kinkena eraisikult korteriomand Valgas.

kinnitada

valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU asutamine ja põhimäärus ning selle lisa „Valga valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu andmete koosseis".

eraldada

projektide omaosaluse realt 100 Tamme pargi rajamise ning hooldamise kulude katteks 6 443 eurot.

huvihariduse ja huvitegevuse toetust eraisikutele kogusummas 6645 eurot. Mitte eraldada eraisikule huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemisest loobumise tõttu.

väljastada kasutusluba

Valga valla Sooru küla Ööpiku kinnistule rajatud reoveepuhastile, Valga valla Rampe küla Vana-Rampe kinnistule rajatud reoveepuhastile; Valga linna Jaama pst 13, 14a, 15, 18/Valga Raudteejaam kinnistutele rajatud kaugküttetorustikule.

kiita heaks ja saata kinnitamiseks Valga Vallavolikogule

Õru Rahvamaja, Tsirguliina Rahvamaja, Hargla Maakultuurimaja, Lüllemäe Kultuurimaja ja Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ning Valga Muusikakooli põhimäärused

määruse eelnõu Valga valla omandis olevale Petseri tn 4 maaüksusele isikliku kasutusõiguse seadmine korteriühistu Valga vald, Valga linn, Petseri tn 2 korteriühistu kasuks. Isikliku kasutusõiguse esemeks on Petseri tn 4 maa-alale ehitatav parkimisala;

määruse eelnõu taotlemiseks Maa-ametilt munitsipaalomandisse sotsiaalmaana järgmised Valga vallas asuvad maaüksused: Kaagjärve küla Alamõisapargi, pindalaga 7 333 m2, maakasutuse sihtotstarbega üldkasutatav maa ja Raavitsa küla Mooni tn 12, pindalaga 950 m2, maakasutuse sihtotstarbega üldkasutatav maa;

määruse eelnõu „Sporditegevuse toetamise kord"

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" omafinantseeringu tagamise eelnõu

otsuse eelnõu kinnitada valla 2018-2019 aasta majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.