« Tagasi

Valga Vallavalitsuse istung 5. septembril 2018

Valga Vallavalitsuse 5. septembri istungil otsustati

kinnitada
valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord. Määrusega kehtestatakse Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia ning täiendavate arengukavade algatamise, koostamise ja muutmise kord ning Valga vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaeg ja kord.

lõpetada
Valga linna Pärna pst 13 krundi detailplaneeringu koostamine, kuna see protsess on veninud ebamõistlikult pikaks;

kiita heaks ja edastada Valga Vallavolikogule kinnitamiseks
riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine, mille alusel anda vallavalitsusele õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on riikliku järelevalve ülesannete täitmine;

Jaanikese küla Jaanikese motokompleski krundi detailplaneeringu koostamise lõpetamine ja Tõlliste vallavolikogu otsuse 17. veebruarist 2014 kehtetuks tunnistamine;

Valga valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine;

loa andmine  Balmax OÜ-le Valga vallas Väljaküla külas asuva Matsi kinnistu omandamiseks;.

kiita heaks ja edastada Valga Vallavolikogule arvamuse andmiseks
Tinu Liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus vastavalt PM Kaubandusgrupp OÜ poolt esitatud kaevandamisloa taotlusele ja Keskkonnaameti otsuse eelnõule.

nimetada
küla- ja asumiliikumise komisjoni piirkondade esindajad alljärgnevalt: Taheva piirkonna esindaja Kalev Raudsepp; Õru piikonna esindaja Kaja Papagoi; Tõlliste piirkonna esindaja Katre Kikkas; Karula piirkonna esindaja Ene Kaas.

vabastada
MTÜ Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 50 % ulatuses seoses 31. augustil 2018 toimuva tarkusepäeva ürituse korraldamisega.

määrata
Kinnistute Karu-Tindi, Liiva ja Sooru küla, Tiirikese tee 5 jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid, reaalosade pindalad ja katastriüksuse sihtotstarbed.

nõustuda
alljärgnevate Valga vallas asuvate maaüksuse jätmisega riigi omandisse ja määrata neile aadressid ning sihtotstarbed vastavalt: maaüksus aadressiga Tagula küla, Võpsiku sihtotstarbega maatulundusmaa; maaüksus aadressiga Iigaste küla, Võpsiku, sihtotstarbega maatulundusmaa; maaüksus aadressiga Korijärve küla, Konnopera, sihtotstarbega maatulundusmaa;

teha muudatus
laste ja perede heaolu komisjoni  koosseisus seoses vallavalitsuse laste hoolekande spetsialisti vahetumisega, asendada Iia Konks Jaana Kalaga;

eraldada
projektide omaosaluse realt
Lüllemäe mänguväljaku ehituse omaosaluse kulude katteks 5 106 eurot; Tsirguliina mänguväljaku ehituse kulude katteks 15 500 eurot ; Valga Muuseumile 1000 eurot projekti „Valga Muuseumi fotokogu digiteerimine I etapp" omafinantseeringu tasumiseks ja hajaasustuse programmi projektide rahastamiseks 26 440 eurot;

reservfondist kultuuri- ja haridusteenistusele reservfondist Valga keskväljaku ja Augustitähtede  kulude katteks 4303 eurot;

spordiürituste korraldustoetust spordi eelarve reservist mittetulundusühingule Sooru Arendus 300 eurot sportlaste osalemiseks treeninglaagris ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ;

2018. aasta neljanda kvartali spordiürituste korraldustoetust Valga vallas tegutsevatele spordiklubidele ja eraisikule kokku 2232 eurot alljärgnevalt:
eraisikule spordiürituste korraldamiseks 150 eurot.
Jalgpalliklubi FC WARRIOR 250 eurot
Spordiklubi  "Maret-Sport" 350 eurot
Valga lauatennise ja koroona klubi 200 eurot
MTÜ Priipalu Tehnikaspordi 300 eurot
Orienteerumisklubi Juku-Peedu  132 eurot
Valga Motoklubi 300 eurot
spordiklubi Karula 150 eurot
Valga Romuring MTÜ 300 eurot
Valga turniiribridži ja mälumängu klubi 50 eurot
Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa 50 eurot

kultuurialastele mittetulundusühingutele ühekordsete projektide III etapi taotluste toetust 7 945 eurot alljärgnevalt:
Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor 600 eurot
Jazzclub Walk 300 eurot
Stuudio Joy 1450 eurot (2 projekti)
Pilleriin 440 eurot
Segakoor Rõõm 2140 eurot (2 projekti)
Valga Muuseumisõprade Selts 1720 eurot (2 projekti)
Joude 195 eurot
Urban Style Valga klubi 1100 eurot (2 projekti)

Eitava otsuse said kaks projekti: MTÜ Sooru Arendus ja MTÜ Urban Style

moodustada
Valga valla valimiskomisjon 5-liikmelisena: Anastasija Kikkas; Anne Puller; Eve Eisen; Maarika Kets; Villar Sikk.Valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete seast. Valimiskomisjoni asendusliikmeteks nimetada vastavalt määratud järjekorrale: Piret Villemson; Liina Pettai.