« Tagasi

Valga Vallavolikogu 19.06.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 19.06.2020 Valga raudteejaama muuseumiruumis toimunud erakorralisel istungil otsustati:

Kinnitada Valga valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Kinnitada Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseis järgmistel tingimustel:

 1. Valga valla ülesannete täitmiseks on moodustatud Valga Vallavalitsuse koosseisus järgmised struktuuriüksused:
 • ehitus- ja planeerimisteenistus, mille ülesandeks on ehitus- ja planeerimistegevuse korraldamine ja koordineerimine Valga valla territooriumil, ettevõtlusalase tegevuse järelevalve korraldamine;
 • kommunikatsiooniteenistus, mille ülesandeks on Valga valla maine kujundamise korraldamine ja kommunikatsiooni- ja IT-alase tegevuse arendamine ning rakendamine, avalikkusele suunatud sõnumite kujundamine ning pressisuhete koordineerimine, sisekommunikatsiooni korraldamine; 
 • kultuuri- ja haridusteenistus, mille ülesandeks on hariduse, kultuuri, noorsootöö ja sporditegevusega seonduvate tegevuste korraldamine, küla- ja asumiliikumise koordineerimine;
 • rahandusteenistus, mille ülesandeks on finantsjuhtimise ja raamatupidamise korraldamine;
 • sotsiaaltöö teenistus, mille ülesandeks on sotsiaalhoolekande korraldamine, eestkosteasutuse töö, laste hoolekande korraldamine ning tervishoiukorraldus;
 • vallakantselei, mille ülesandeks on vallavalitsuse asjaajamise, personalialase ja õigusalase tegevuse korraldamine, rahvastikuregistri pidamine ja perekonnaseisutoimingute teostamine;
 • vallavara- ja hooldusteenistus, mille ülesandeks on vallale kuuluvate hoonete ja kinnisasjade valitsemise korraldamine, vallametsa majandamine ja kalmistute haldamine ning Valga valla üldise heakorra tagamine ja järelevalve teostamine, teede ja tänavate korrashoiu korraldamine, ühistransporditeenuse ja liikluse korraldamine;
 • välisprojektide ja arenguteenistus, mille ülesandeks on Valga valla mitmekülgse arengu strateegilise planeerimise ja täideviimise korraldamine, välisabi sisaldavate projektide teenindamise ja valla välissuhete korraldamine, valla turundustegevuse koordineerimine, ettevõtluskeskkonna arendamise toetamise korraldamine.
 1. Kinnitada Valga valla ametiasutuste, Valga Vallavolikogu Kantselei ja Valga Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
 1. Delegeerida vallavalitsusele muudatuste tegemine Valga Vallavalitsuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus volikogu poolt jooksva eelarveaasta jooksul kehtestatud palgafondi piires.

Lubada Valga Vallavalitsusel:

 • korraldada riigihange „Valga linnas, Tartu-Pikk tänava ringristmiku projekteerimine ja ehitamine";
 • korraldada riigihange „Koduloomade varjupaigateenuse osutamine Valga vallas 2020-2023".

Kehtestada „Kohanime määramise kord" eesmärgiga jaotada pädevus kohanimeseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmisel ja määrata kohanime määramise eelnõu avalikustamise kord Valga vallas.

Määrata Valga Vallavolikogu esindajaks:

 • Valga Kaugõppegümnaasiumi hoolekogus Vilju Arna;
 • Valga Priimetsa kooli hoolekogus Vladimir Baranov.

Nimetada vallavolikogu salajase hääletamise tulemust arvestades komisjonide esimehed ja aseesimehed alljärgnevalt:

 • Hariduskomisjoni esimees Siiri Reiljan, aseesimees Lauri Drubinš;
 • Rahanduskomisjoni esimees Viktor Mägi, aseesimees Enno Kase;
 • Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Julia Belova, aseesimees Vladimir Baranov.