« Tagasi

Valga Vallavolikogu 25.09.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu 25.09.2020 istungil otsustati:

Lubada Valga Vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Valga Perekeskus Kurepesa sõiduauto kasutusrent" ja sõlmida edukaks tunnistatud pakkumuse esitajaga hankeleping.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 27. märtsi 2020 otsus nr 163 „„Valga Vallavolikogu 13. märtsi 2020 otsuse nr 159 „Valga Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine".

Kinnitada Valga Vallavalitsuse 5-liikmelisena alljärgneva struktuuriga:

 • vallavanem;
 • 2 asevallavanemat;
 • 2 vallavalitsuse liiget.

Muuta Valga Vallavalitsuse struktuuriüksuste struktuuri  ja teenistuskohtade koosseisu järgnevalt:

 • lisada kultuuri- ja haridusteenistuse koosseisu juhataja ametikoht;
 • lisada ehitus- ja planeerimisteenistuse koosseisu:
 • välisprojektide juhtivspetsialist;
 • projektijuht;
 • ettevõtluse ja arenguspetsialist.

Tunnistada kehtetuks alljärgnevad määrused:

Karula Vallavolikogu määrused:

 • 12. septembri 1997 määrus nr 8 „Piiriprotokolli koostamise tasu kehtestamine";
 • 08. augusti 2000 määrus nr 9 „Lüllemäe raamatukogu ja Kaagjärve raamatukogu teeninduspiirkonna määramine";
 • 22. mai 2001 määrus nr 5 „Turismiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine";
 • 25. aprilli 2002 määrus nr 9 „Lasteasutuste ja koolide põhimääruste kinnitamise ja muutmise korra kehtestamine";
 • 27. detsembri 2013 määrus nr 10 „Maamaksumäära kehtestamine".
 • Taheva Vallavolikogu määrused:
 • 19. detsembri 2012 määrus nr 11 „Maamaksumäära kehtestamine";
 • 24. märtsi 2016 määrus nr 6 „Valga Linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökorra kehtestamine".
 • Tõlliste Vallavolikogu määrused:
 • 24. jaanuari 2011 määrus nr 3 „Volituste andmine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamiseks";
 • 18. juuni 2012 määrus nr 8 „Ruumiandmete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele";
 • 18. juuni 2012 nr 9 „Hallatavate asutuste struktuuri, töötajate koosseisu ja palgakorralduse aluste kinnitamise delegeerimine vallavalitsusele";
 • 24. septembri 2012 nr 12 „Volituse andmine eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra kehtestamiseks vallavalitsusele";
 • 28. jaanuari 2013 määrus nr 3 „Tsirguliina Keskkooli õpetajate töötasu alammäärad";
 • 22. aprilli 2013 määrus nr 9 „Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord";
 • 17. juuni 2013 määrus nr 11 „Ametiautode kasutamise kord";
 • 11. oktoobri 2013 määrus nr 16 „Tunnustusavalduste andmise kord";
 • 23. detsembri 2013 määrus nr 21 „Maamaksumäärad";
 • 23. detsembri 2013 määrus nr 24 „Koolilõuna toetuse kasutamise kord"
 • 16. juuni 2014 määrus nr 5 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord";
 • 6. oktoobri 2014 määrus nr 9 „Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamise ja läbiviimise delegeerimine vallavalitsusele";
 • 18. aprilli 2016 määrus nr 9 „Valga linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökorra kehtestamine";
 • 09. oktoobri 2017 määrus nr 13 „Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord".
 • Valga Linnavolikogu määrus:
 • 04. märtsi 2016 määrus nr 43 „Volituse andmine ja Valga Linnavolikogu 26. jaanuari 2001 määruse nr 7 „Taksoveoloa ja taksoveoks sõidukikaardi andmise kord" kehtetuks tunnistamine".
 • Õru Vallavolikogu määrused:
 • 26. novembri 2010 määrus nr 7 „Õru valla kooli arengukava ja põhimääruse kehtestamise kord";
 • 23. novembri 2012 määrus nr 16 „Maamaksumäära kehtestamine";
 • 23. novembri 2012 määrus nr 20 „Õru valla asutuse "Õru Soojus" põhimäärus";
 • 23. novembri 2012 määrus nr 23 „Õru Lasteaed-Algkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord";
 • 25. aprilli 2014 määruse nr 4 „Prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise kord";
 • 12. septembri 2016 määrus nr 9 „Õru valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021".

Kinnitada investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse taotlemisel esitatavate projektide esialgne nimekiri ja volitada vallavalitsust esitama Rahandusministeeriumile investeeringutoetuse taotlemiseks projektide vormikohane nimekiri ning tegema muid toiminguid, mis on vajalikud investeeringutoetuse taotlemisel.