« Tagasi

Valga Vallavolikogu 26.02.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 42. istung toimus 26. veebruaril 2021 algusega kell 13 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1, Valga).

Istungi alguses esinesid avaldustega volinikud Kalev Härk, Monika Rogenbaum ja Lauri Dubinš.

Hääletati umbusaldusavaldusi vallavanem Ester Karuse, asevallavanem Mati Kikkase, asevallavanem  Toomas Petersoni ning vallavalitsuse liikme Madis Grossi vastu. Volikogu otsustas 14 häälega 27st vallavalitsuse liikmeid mitte umbusaldada.

Toimus Valga valla eelarve 2. lugemine.

Valga vallavolikogu 26.02.2021 istungil otsustati:

Kehtestada Valga valla 2021. aasta eelarve määrus. Määrus kehtestati kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018 määrusega nr 55 „Valga valla finantsjuhtimise kord". Määrusega on:

 • kinnitatatud Valga valla 2021. aasta eelarve kogumahus 25 319 226 eurot;
 • lubatud vallavalitsusel lülitada jooksvalt eelarvesse (nii tulu- kui kulueelarve) omalaekumised (sponsorite annetused, sihtsummad ministeeriumidelt, fondidelt jt, ürituste piletitulu jm sihtotstarbelised laekumised) kohustusega edastada volikogule nende kasutamise kohta informatsioon üks kord kvartalis ning kinnitamisega eelarveaasta lõppedes;
 • lubatud vallavalitsusel võtta 2021. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 800 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada vallavanemat sõlmima vastavat lepingut;
 • lubatud vallavalitsusel investeeringute tegemisel otsustada investeeringu eelarves planeeritud üldsumma piires, millises ulatuses tehakse investeeringuid ja millises ulatuses kaetakse majandamiskulusid.

Lubada Valga Vallavalitsusel sõlmida leping mittetulundusühingu Stuudio JOY tegevuse toetamiseks 2021. aastal 39 000 euro suuruses summas Valga valla 2021. aasta eelarvest.

Kehtestada Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneering. Kehtestatav detailplaneering koos menetlusdokumentidega on avalikustatud Valga valla kodulehel http://www.valga.ee/238.

Muuta Valga Vallavolikogu 2. veebruari 2018 määrusega nr 15 kinnitatud „Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018−2029" ning kinnitada „Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018−2029" uues redaktsioonis.

Tuvastada peremehetus järgmiste objektide puhul:

 • Valga vallas Laatre alevikus Uus tn 4 asuva kortermaja (ehitisregistri kood 111037347); 
 • Valga vallas Lüllemäe külas Kirikumõisa tee 14a reformimata riigimaal (katastritunnus 85501:001:0737) asuvate ehitiste: BIO-50 puhasti, aeratsiooni- ja mudamahuti, puhurihoone, liivakogumisrennid ja võrekaev.

Lõpetada Valga valla ametiasutuse, Valga Vallavolikogu Kantselei (registrikood 75000940) tegevus 1. aprillist 2021. Sellega seoses:

 • Valga Vallavolikogu Kantselei varad, asjaajamine ja arhiiv anda üle vallavalitsuse kantseleile ja moodustada selleks komisjon koosseisus:
  • Alar Nääme – vallavolikogu esimees;
  • Diana Asi – vallasekretär;
  • Ene Elango – vallavolikogu kantselei juhataja-referent.
 • Vallavalitsusel korraldada Valga Vallavolikogu Kantselei tegevuse lõpetamine ning registrist kustutamine.
 • Vallavalitsusel viia 31. märtsiks 2021 vallakantselei põhimäärusesse muudatused, mis sätestavad vallavolikogu tehnilise teenindamise ja asjaajamise korraldamise.
 • Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 19. juuni 2020 otsuse nr 183 „Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" lisa osas, millega on kinnitatud Valga Vallavolikogu Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseis.
 • Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 1. detsembri 2017 määrus nr 2 „Valga Vallavolikogu Kantselei põhimäärus".

Muuta Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017 otsusega nr 20 kinnitatud sotsiaalkomisjoni koosseisu järgmiselt: arvata komisjoni koosseisust välja Külliki Siilak.