« Tagasi

Valga Vallavolikogu 26.03.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 43. istung toimus 26. märtsil 2021 kell 13.00 Zoom keskkonnas.

Päevakorrast jäeti välja järgmised punktid:

  • Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord
  • Valga Linnavolikogu 13. märtsi 2015 määruse nr 29 „Valga linna munitsipaalhuvikoolide rahastamisel vanemate poolse õppetasu määr ja tasumise kord" muutmine
  • Valga Vallavolikogu 13. detsembri 2019 määruse nr 96 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
  • Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 otsuse nr 36 „Valga Vallavolikogu esindajate määramine" muutmine

Volikogu liige andis üle 14 volikogu liikme poolt allkirjastatud umbusaldusavaldused vallavanemale, vallavalitsuse liikmetele ja vallavolikogu esimehele.

Valga Vallavolikogu 26.03.2021 istungil otsustati:

Määrata Valga valla 2020. aasta ja 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.

Muuta Valga Vallavolikogu 19. juuni 2020 otsuse nr 183 „Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine". Sellega seoses kinnitada vallavanema otsealluvuse, vallakantselei ning vallavara- ja hooldusteenistuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis ning teha struktuuris järgmised muudatused:

1. punkt 1.2. tunnistatakse kehtetuks;

2. muuta punkti 1.6. ning sõnastada see järgmiselt: „1.6. vallakantselei, mille ülesandeks on vallavolikogu ja vallavalitsuse ning selle struktuuriüksuste  asjaajamise ning tehnilise teenindamise tagamine, personalialase ja õigusalase tegevuse korraldamine, rahvastikuregistri pidamine ja perekonnaseisutoimingute teostamine; IT-alase tegevuse arendamine ning rakendamine;";

3. viia vallavanema otsealluvusse järgmine teenistuja:

kommunikatsioonijuht: ametikoht 1 - tähtajatu.

4. viia vallavara- ja hooldusteenistuse koosseisu järgmised teenistuskohad:

koristaja: töökoht 0,5 - tähtajatu.

5. luua vallavara- ja hooldusteenistuse koosseisu järgmine teenistuskoht:

territooriumikoristaja: töökoht 1 - tähtajatu.

6. lisada vallakantselei koosseisu järgmised teenistujad:

  • IT juhtivspetsialist: ametikoht 1 - tähtajatu;
  • IT spetsialist: ametikoht 1 - tähtajatu;
  • arvutispetsialist: töökoht 0,75 - tähtajatu;
  • volikogu spetsialist: ametikoht 1 - tähtajatu;
  • meediaspetsialist: töökoht 1 - tähtajatu.

Lubada Valga Vallavalitsusel korraldada riigihange „Valga linna tänavate aastaringsed hooldus- ning korrashoiutööd 2021−2026".

Muuta Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 määrust nr 23 „Valga vallavara eeskiriˮ järgmiselt:

Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 määrust nr 23 „Valga vallavara eeskiriˮ täiendatakse paragrahviga 81 järgmises sõnastuses:

„§ 81 Kinnisasja omandamine Valga valla elamumajanduse ümberkorraldamiseks ning ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustava või ohtliku ehitise muutmiseks või kõrvaldamiseks

(1) Vallavalitsus on kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 4 lõike 1 punktides 9 ja 10 nimetatud eesmärkidel kinnisasja avalikes huvides omandamise menetluse läbiviija.

(2) Vallavalitsus kogub tõendeid kinnisasja avalikes huvides omandamise lubatavuse kindlakstegemiseks, sh koostab uuringuid, tellib ekspertarvamusi ja hinnanguid või muud sarnast ning algatab kogutud teabe põhjal menetluse.

(3) Vallavalitsusel on õigus sõlmida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks kinnisasja avalikes huvides omandamise menetluse eelseid kokkuleppeid ning maksta täiendavaid hüvitisi kinnisasja omandamiseks.

(4) Vallavalitsus teeb kinnisasja avalikes huvides omandamise, sh sundvõõrandamise otsuse.

(5) Vallavalitsus korraldab peale kinnisasja avalikes huvides omandamist selle kinnisasja lammutamise või korda tegemise.ˮ.

Määrata Valga Vallavolikogu esindajateks Valga valla haridusstrateegia 2022−2027 koostamise komisjonis volikogu liikmed Lauri Drubinš ja Siiri Reiljan.