« Tagasi

Valga Vallavolikogu 28.05.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 46. istung toimus 28. mail 2021 algusega kell 14 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk 1, Valga) ning Zoom keskkonnas. Osales 27 saadikut, kohapeal oli 11, Zoom keskkonna vahendusel 16. Istungi päevakord kinnitati ühehäälselt.

Enne päevakorras olevate punktide arutelu said sõna volinik S. Reiljan Valga linnas, Tähe tn 31 asuva korterelamu lammutamise teemal ja volinik I. Jallai koroonaviiruse Covid-19 leviku teemal. Volikogu liige Ester Karuse edastas seisukoha kodanikualgatuse korras teda puudutava petitsiooni algatamise osas ning andis üle arupärimised volikogu esimees L. Drubinšile, vallavanem M. Rogenbaumile ja asevallavanem M. Tuubelile.

Volikogu istungil otsustati:

Kutsuda tagasi Valga valla esindajad ning nimetada uued esindajad:

1. Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekult Valga valla esindajad Alar Nääme ja tema asendaja Allain Karuse, Ester Karuse ja tema asendaja Toomas Peterson, Mati Kikkas ja tema asendaja Karl Kirt ning nimetada Valga valla esindajana Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Monika Rogenbaum ja tema asendajaks Meeli Tuubel, Lauri Dubinš ja tema asendajaks Põim Kama, Andres Illak ja tema asendajaks Enno Kase.

2. Eesti Linnade ja Valdade üldkoosolekult Valga valla esindajad Külliki Siilak ja tema asendaja Allain Karuse, Margus Lepik ja tema asendaja Kalmer Sarv ning Alar Nääme asendaja Vilju Arna ning nimetada Valga valla esindajana Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule Monika Rogenbaum ja tema asendajaks Meeli Tuubel, Lauri Drubinš ja tema asendajaks Põim Kama, Viktor Mägi ja tema asendajaks Viljar Schmidt.

3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogust Valga valla esindajad Külliki Siilak ja tema asendaja Alar Nääme, Margus Lepik ja tema asendaja Kalmer Sarv ning nimetada Valga valla esindajana Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogusse Monika Rogenbaum ja tema asendajaks Meeli Tuubel, Lauri Drubinš ja tema asendajaks Põim Kama.

Muuta:

1. Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 otsuse nr 36 „Valga Vallavolikogu esindajate määramine" ja määrata Valga Vallavolikogu esindajatena järgmistesse komisjonidesse:

  • planeeringute komisjon − Andres Illak;
  • kogukonnakomisjoni – Kalmer Sarv.

2. Valga Vallavolikogu 15. detsembri 2017 otsusega nr 20 kinnitatud kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosseisu järgnevalt: arvata komisjoni koosseisust välja Meelis Kivi ja kinnitada komisjoni liikmeks Maarja Mägi.

Omistada Valga linna aukodaniku nimetus ja sellega kaasnev Raemedal Aina Päärole ning kanda aukodanik Aina Pääro nimi Valga linna Auraamatusse.

Tunnistada kehtetuks Õru Vallavolikogu 9. mai 2008. a otsus nr 12 „Väikekoha määramine".

Anda luba kinnistu omandamiseks Maaelu Edendamise Sihtasutusele (90000245) Valga vallas Tagula külas Pelsi (1050740) Sänna Põllumees OÜ'lt (10936286).

Katkestada Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve (kogumahus 916 003 eurot) 2. lugemine ja suunata see juunis 2021  toimuvale volikogu istungile.

Muuta Valga Vallavalitsuse struktuuri järgmiselt:

  • lisada vallavara- ja hooldusteenistuse koosseisu haljastustöölise teenistuskoht;
  • viia vallavanema alluvuses olev korrakaitseametniku ametikoht üle kantselei alluvusse;
  • muuta volikogu sekretäri ametinimetus, uus nimetus on kantselei juhtivspetsialist;
  • jätta vallavalitsuse struktuurist välja juristi ametikoht.

Mitte avaldada umbusaldust vallavalitsuse liikmele Enno Kasele. Enno Kase jätkamist asevallavanemana toetas 14 volikogu liiget.

Volikogu istungi päevakorrapunktide hääletusele järgnesid arupärimistele vastamised:

  • Valga valla hooldekodude teemal - vallavanem Monika Rogenbaum;
  • Valga valla ja muude avalike vahendite kasutamise teemal - asevallavanem Meeli Tuubel.