« Tagasi

Valga vallavolikogu 28.08.2020 istungi kokkuvõte

Valga vallavolikogu 28.08.2020 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimunud I koosseisu korralisel istungil otsustati:

Võtta vastu Valga valla 2020. aasta III lisaeelarve.

Muuta Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 otsus nr 34 „Isikliku kasutusõiguse  seadmine ja sama osa avalikuks kasutuseks määramine", mis puudutab turismimarsruuti vanadel raudteetammidel Green Railway (Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis). Otsuse muutmise tulemusel võetakse tee avalikku kasutusse mitte ainult matkarajana, vaid avalikuks kasutamiseks kõigile sh on lubatud tee kasutamine erinevatele liiklusvahenditele.

Tunnistada osaliselt kehtetuks Valga linnas, Tambre linnaosas, Kirsipuu tn 2 ja selle lähiümbruse lihtsustatud korras koostatud detailplaneering. Argumendid:

• Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas rohkem kui viis aastat;

• Kirsipuu tn 2 krundi osas ei ole planeerimisettepanek ajakohane;

• Kirsipuu tn 2 kinnistu omanik soovib krunti kasutada üksikelamu ja kõrvalhoonete püstitamiseks.

Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule detailplaneering Valga linnas Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala osas.

Anda nõusolek Puurina liivakarjääri mäeeraldise korrastamistingimuste kohta.  Kaevandatud maa korrastatakse korrastamisprojekti alusel. Vastavalt Keskkonnaameti poolt esitatud eelnõule nähakse kaevandajale ASle TREV-2 Grupp ette  korrastamistingimused.

Võõrandada Valga linnas Lembitu tn 2 kinnistul asuv vallavara eelläbirääkimistega pakkumise teel järgmistel tingimustel:

• sotsiaalteenuste osutamiseks võetakse hoone pinnast kasutusele vähemalt 800 ruutmeetrit ja sotsiaalteenuste osutamisega alustatakse hiljemalt kuue kuu jooksul arvates kinnisasja võõrandamise lepingu sõlmimisest;

• sotsiaalteenuseid osutatakse vähemalt viis aastat;

• kinnisasja võib võõrandada või koormata viie aasta jooksul Valga valla kirjalikul nõusolekul;

• kinnisasja võõrandamisel kantakse kinnistusraamatusse märked hoone koormamise kohta üürilepinguga MTÜ Motoklubi K&K kasuks tähtajaga kuni 30. september 2023. Omanik võib üürilepingu üles öelda ainult Valga Vallavalitsuse ja MTÜ Motoklubi K&K nõusolekul;

• määrata alghinnaks 36 000 eurot, sellest tulenevalt osalustasu 360 eurot ja tagatisraha 3600 eurot.