« Tagasi

Valga Vallavolikogu 29. detsembri 2021 istungi kokkuvõte

Vallavolikogu II koosseisu 3.  istung toimus 29. detsembril 2021 Valga Raekoja II korruse saalis ning Zoom keskkonnas, osales 24 volikogu liiget. Istungil oli arutelul ja otsustati:

Määrata Valga valla haldusterritooriumil vee-ettevõtjateks AS Valga Vesi (registrikood 10210129) ning kehtestada alates 01.01.2022 vee-ettevõtja AS Valga Vesi tegevuspiirkonnaks Valga valla haldusterritoorium. Vee-ettevõtja ülesandeks on:

 • osutada joogivee tarneteenust ühisveevärgi vahendusel;
 • osutada reovee ärajuhtimisteenust ühiskanalisatsiooni vahendusel;
 • teostada kogutava reovee puhastamist;
 • teostada sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist;
 • teostada investeeringuid sademe- ja drenaaživee süsteemide parendamiseks;
 • tagada pakutava joogivee vastavus sätestatud kvaliteedinõuetele;
 • teostada investeeringuid ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu parendamiseks ning keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 17. august 2018 otsus nr 66 „Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine".

Võõrandada otsustuskorras tasuta AS-le Valga Vesi (registrikood 10210129) järgmine Valga vallale kuuluv vara:

 • Valga linn, Uus tänav, sadevee- ja kanalisatsioonitorustik, (inventari nr M07e006657), väärtusega 4670,27 eurot (jääkmaksumus seisuga 31.11.2021);
 • Valga linn, Võru tänav, sadevete äravoolusüsteem T3 (inventari nr 1540005), väärtusega 89 639,89 eurot (jääkmaksumus seisuga 31.11.2021).

Muuta Valga Vallavolikogu 1. veebruar 2019 otsuse nr 90 punktiga 1 heaks kiidetud „Valga maakonna arengustrateegia aastateks 2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023" ja kiita tegevuskava heaks uues redaktsioonis. 

Kinnitada Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodiks 01.01.2022 - 31.12.2022. 

Tuvastada reformimata riigimaal asukohaga Valga vald, Iigaste küla, Lauda (katastritunnus 85501:001:0481) asuva ehitise (kuivati) peremehetus.

Lugeda lõpetatuks Valga valla 2021. aasta III lisaeelarve summas 390 186 eurot esimene lugemine ja suunata see teisele lugemisele vallavolikogu jaanuarikuu istungil.

Määrata Valga Vallavolikogu esindajad vallavolikogu liikme volituste tähtajaks alljärgnevalt:

 • Valga valla põhikoolide hoolekogudesse:
 • Valga Kaugõppegümnaasium - Teresa Sale;
 • Valga Priimetsa Kool - Meeli Tuubel;
 • Valga Põhikool - Ester Peterson;
 • Õru Lasteaed-Algkool - Kalmer Sarv;
 • Tsirguliina Kool - Andres Illak;
 • Lüllemäe Põhikool - Toomas Pai;
 • Hargla Kool Rasmus Onkel.
 • Huvikoolide hoolekogudesse:
  • Valga Muusikakool - Lauri Drubinš;
  • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus - Ivar Unt.
 • Valga Perekodu Kurepesa hoolekogu - Rudo Lilleleht.

Vallavanema informatsioon: vallavanem Monika Rogenbaum andis ülevaate vallavalitsuse tegevusest.

Valga valla mürakaart: keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann tutvustas Valga valla mürakaardi uuringu tulemusi. Tulemused on kättesaadavad: https://www.valga.ee/kusitlused-ja-uuringud