« Tagasi

Valga Vallavolikogu 30.04.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 45. istung toimus 30.aprillil 2021 algusega kell 13 Valga Kultuuri-ja  Huvialakeskuses (Kesk 1, Valga) ning Zoom keskkonnas. Istungi alguses hääletati päevakorra muudatused ja kuulati ära sõnavõtud.

Vallavalitsus võttis istungu päevakorrast tagasi järgmised punktid:

 • Loa andmine riigihanke „Invabussi kasutusrent" korraldamiseks;
 • Valga Lasteaed Pääsuke arengukava aastateks 2021–2025

Hääletamisele pandi ettepanekud:

 • lisada päevakorda punkt töötasude ja hüvitiste määramise kohta vallavalitsuse liikmetele;
 • lisada päevakorda punkt hüvitise määramiseks 26.04.2021 erakorralisel istungil umbusaldatud vallavalitsuse liikmetele ja vallavolikogu esimehele kuni kolme kuu ametipalga ulatuses.

Sõna soovisid:

 • volikogu liige Ester Karuse, kes luges ette ja andis volikogu esimehele üle umbusaldusavalduse asevallavanem Enno Kasele ning arupärimised vallavanem Monika Rogenbaumile ja asevallavanem Meeli Tuubelile;
 • volikogu liige ja Valga Priimetsa Kooli direktori kt Igor Jallai, kes andis ülevaate olukorrast Priimetsa koolis seoses koroonaviiruse Covid-19 juhtumitega.

Hääletuste tulemusena lisati päevakorda töötasude ja hüvitiste määramine vallavalitsuse liikmetele ja kinnitati muudetud päevakord.

Ettepanek määrtata hüvitis 26.04.2021 ametist vabastatud vallavalitsuse liikmetele volikogu enamuse toetust ei leidnud.

Vallavolikogu istungil otsustati:

Kinnitada arengukavad:

 • Hargla Kooli arengukava aastateks 2021–2026;
 • Tsirguliina Kooli arengukava aastateks 2021–2025.

Lugeda lõpetatuks:

 • Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve (kogumahus 891 003 eurot) 1. lugemine ja suunata lisaeelarve 2. lugemisele järgmisel volikogu istungil, 28. mail 2021;
 • Valga valla teehoiukava 2021−2025 1. lugemine ja suunata lisaeelarve 2. lugemisele järgmisel volikogu istungil, 28. mail 2021.

Võtta vastu määrused:

 • „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuse eraldamise kord", mis reguleerib Valga valla eelarvest Valga valla mittetulundusühendustele kultuuritegevuseks ja kogukonna arenguks toetuste taotlemist, eraldamist, kasutamist ja selle üle järelevalve teostamist;
 • „Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord", mis reguleerib Valga valla kaasava eelarve menetlusprotsessi läbiviimist (protsess, mille käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest kohaliku omavalitsuse elanikele).

Lubada Valga Vallavalitsusel:

 • osaleda projektis „Sport Koolis" ning garanteerida projekti tegevuste elluviimiseks eelarveaastatel 2021–2022 omafinantseering kokku kuni 2800 eurot;
 • korraldada riigihange „Valga linna lasteaedade toitlustusteenuse ost aastateks 2021−2026";
 • korraldada riigihange „Sõidukite kasutusrent";
 • korraldada riigihange „Elektrienergia ost" ja sõlmida hankeleping kestvusega kolm aastat.

Tuvastada ehitise peremehetus: Valga vallas Lüllemäe külas reformimata maaüksusel (katastritunnus 85501:001:0681) asuvad biotiigid.

Muuta

 • Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 otsuse nr 36 „Valga Vallavolikogu esindajate määramine" punkti 1.1.1 ja sõnastada see järgmiselt: „1.1.1. riigihangete komisjon – Viktor Mägi;".
 • Valga Vallavolikogu 13. detsembri 2019 määruse nr 96 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" ja vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest lapsevanemad perioodil 01.03.2021–31.08.2021.
 • Valga Linnavolikogu 13. märtsi 2015 määruse nr 29 „Valga linna munitsipaalhuvikoolide rahastamisel vanemate poolse õppetasu määr ja tasumise kord" ja vabastada õppetasu maksmise kohustusest ajavahemikus 01.03. – 31.08.2021:
 • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses õppivate laste vanemad;
 • Valga Muusikakooli eelõppes ja vabaõppe stuudiorühmades õppivate laste vanemad.

Määrata:

 • Valga vallavanema töötasuks 3000 eurot kuus ning kehtestada vallavanemale isikliku sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete täitmisel sõidupäeviku alusel makstava hüvitise suuruseks kuni 335 eurot kuus;
 • asevallavanema töötasu suuruseks 2600 eurot kuus ning kehtestada asevallavanemale isikliku sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete täitmisel sõidupäeviku alusel makstava hüvitise suuruseks kuni 335 eurot kuus.
 • Vallavalitsuse liikme töötasuks 300 eurot kuus.

Otsust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 26.04.2021.