« Tagasi

Valga vallavolikogu 30.10.2020 istungi kokkuvõte

Valga vallavolikogu 30.10.2020 istungil otsustati:

Sõlmida koostööleping SAga Tartu 2024 (registrikood 90014885) eesmärgiga osaleda Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevuste rahastamisel ja tegevuste läbiviimisel koostöölepinguga kokkulepitavas mahus. 

Delegeerida Valga Vallavalitsusele kui ametiasutusele metsaseaduse § 42 lõikes 3 (nimetatud punkt sätestab, et planeeringuga linna rohealaks määratud alal kasvava metsa raie kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega enne metsateatise esitamist) kohaliku omavalitsuse pädevusse antud õigused.

Taotleda nõusolek Keskkonnaametilt Kelli oja (keskkonnaregistri registrikood VEE1012108) ehituskeeluvööndi vähendamiseks Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneeringu alal.

Algatada Raavitsa küla Tiigi krundi detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus väikeelamu ja selle kõrvalhoonete rajamiseks ja juurdepääsutee asukoha valikuks. Seoses sellega tuleb Valga Vallavalitsusel korraldada nimetatud detailplaneeringu koostamine ja selleks vajalike menetlustoimingute tegemine.

Valida vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni

  • esimeheks Igor Jallai;
  • aseesimeheks Kaupo Kutsar.