« Tagasi

Valga Vallavolikogu 31. jaanuari 2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 26. istung toimus reedel, 31. jaanuaril Valga raekojas. Kohal viibis 25 saadikut 27-st.

Valga Vallavolikogu istungil otsustati:

Muuta:

  • Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ja jätta Valga Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisust välja vallahoolduse teenistuse juhataja koht;
  • Valga Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu ja kinnitada komisjoni liikmeks Allain Karuse.

Asutada Valga valla kalmisturegister ja võtta vastu selle põhimäärus.

Kiita heaks "Valga maakonna arengustrateegia aastateks 2035+ tegevuskava aastateks 2019-2023" uus redaktsioon.

Algatada Jaanikese motokompleksi detailplaneering, kinnitada selle lähteseisukohad ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Rahuldada Kitse-Ado talu FIE sellekohane vaie ja nõustuda geoloogilise uuringu loa väljastamisega Tornimäe uuringuruumis.

Lõpetada:

  • eelnõu teine lugemine ja kinnitada Valga valla 2020. aasta eelarve.
  • Valga valla 2020. aasta lisaeelarve esimene lugemine ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

Kinnitada Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

Hääletusele ei pandud päevakorras olnud Valga valla heakorraeeskirja ja koormise kehtestamise eelnõud, Valga valla teehoiukava 2020-2024 ning kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise korda.

Umbusaldusavalduse vallavalitsuse liikmetele Jüri Konradile, Viktor Mägile, Mati Kikkasele ja Arno Uprusele andis üle volikogu liige Lauri Drubinš.

Umbusalduseavalduse volikogu esimees Külliki Siilakule andis üle volikogu liige Lauri Drubinš.

Umbusaldusavalduse vallavanem Margus Lepikule andis üle volikogu liige Alar Nääme.

Ülevaate Valga vallavalitsuse 2019. aasta olulisematest tegevustest andis ja vallavolinike küsimustele vastas vallavanem Margus Lepik.

Avaldusega esines Katrin Lust.