« Tagasi

Valga Vallavolikogu istung 01.02.2019

Valga Vallavolikogu I koosseisu 15. istung toimus 1. veebruaril  algusega kell 13 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Kohal oli 26 volikogu liiget ja kutsutud vallavalitsuse spetsialistid.

Valga Vallavolikogus otsustati:

kiita heaks
Valga maakonna arengustrateegia 2035+ ;
Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019-2023;
Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava seiremõõdikud.

nõustuda
maavara kaevandamisloa pikendamisega muutmisega Kantsi turbatootmisalal vastavalt AS Valmap Grupp poolt esitatud kaevandamisloa taotlusele ja Keskkonnaameti otsuse eelnõule.
Nõustuda Keskkonnaameti otsuse eelnõuga jätta algatamata keskkonnamõju hindamine seoses Kantsi turbatoomisala maavara kaevandamise loa VALM 003 muutmise taotlusega.

võtta vastu

Valga linna Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse detailplaneering. Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistusel korraldada  detailplaneeringu avalik väljapanek. Määrata avaliku väljapaneku ajaks 11. veebruar – 10. märts 2018. a ning kohaks Valga Vallavalitsuse esimese korruse stend ja Valga valla koduleht.

mitte algatada

Keskkonnamõjude strateegilist hindamist Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamise protsessis

liita

Sooru Lasteaed Tsirguliina Lasteaiaga „Õnnelind" ja lõpetada Sooru Lasteaia tegevus alates 1. juulist 2019. Nimetada Soorus paiknev rühm ümber Tsirguliina Lasteaia „Õnnelind" Sooru rühmaks.

Seoses laste arvu vähenemisega Sooru Lasteaia teeninduspiirkonnas, tegi vallavalitsus ettepaneku liita Sooru Lasteaed Tsirguliina  Lasteaiaga „Õnnelind", et muuta efektiivsemaks lasteaia juhtimist ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamist. Sooru lasteaias käib 16.01.2019 seisuga seitse last.

kinnitada

Valga valla 2019. aasta eelarve  kogumahus 21 709 299 eurot. Kinnitada põhitegevuse eelarve tulud 21 709 299 eurot, kulud 19 592 026 eurot ja tulem 2 117 273 eurot, finantseerimistegevus 905 673 eurot ja investeerimistegevus 1 211 600 eurot. Kinnitada kassatagavara suuruseks 31 956 eurot.

lubada

Valga Vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühinguga Valga Spordiselts "Kalev"  leping korvpallimeeskonna tegevuse toetamiseks 2018/2019 hooajal kuni 33 000 euro ulatuses Valga valla 2019. aasta eelarvest;

Valga  vallavalitsusel osaleda projektis „Teenusmajade rajamine Valga valda" , mis esitatakse rahastamiseks Sihtasutusele Kredex meetme „Elamufondi arendamise investeerimistoetus kohalikele omavalitsustele" raames. Garanteerida omafinantseering 1 847 740 eurot projekti elluviimiseks eelarveaastatel 2019−2022;

Valga Vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Vallahoolduse teenistuse ja sotsiaaltöö teenistuse 5 sõiduauto, väikebussi ja invabussi rent 2019-2023".

kehtestada

Valga valla munitsipaalharidusasutuste (üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvikoolide) pedagoogide töötasustamise alused.   Õpetajate töötasu alammäärad kehtestab Vabariigi Valitsus.   Üldhariduskooli teiste pedagoogide: õpilasnõustaja,  abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja, ringijuhi  ja huvijuhi töötasu alammäär on 1125 eurot kuus.  Üldhariduskooli logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.

Lasteaedade ja huvikoolide  pedagoogide kuu töötasu alammäärad on alljärgnevad:  noorempedagoog 1125 eurot;  pedagoog 1150 eurot; vanempedagoog   1250 eurot; pedagoog-metoodik 1280 eurot.

Kehtestada magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal.

Koolieelse lasteasutuse kutsekesk- või keskeriharidusega pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi töötasu alammäär on järgmine:  ühe-õpetaja süsteemis 15% kõrgem;  kahe-õpetaja süsteemis 1125 eurot.

Huvikooli kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäär on 1150 eurot. Alates 1. septembrist 2019.a huvikooli kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot.

Huvikooli kesk- või keskeriharidusega pedagoogi töötasu võib olla kuni 15% madalam kõrgharidusega pedagoogi töötasust.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 650 eurot kuus.  Koolieelse lasteasutuse õpetaja assistendi töötasu alammäär õpetaja abi töötasu alammäärast 15% kõrgem.

Munitsipaalharidusasutuste juhtide töötasu määrab vallavanem.  Õppealajuhataja töötasu määrab munitsipaalharidusasutuse juht.  Üldhariduskooli direktor võib pedagoogi kvalifikatsiooni säilitamiseks tegeleda vahetu õppetööga, andes kuni kuus õppetundi nädalas. Õppe- ja asendustundide andmine arvatakse juhi ametikoha nädala tööaja hulka ja eraldi tasustamisele ei kuulu.

valida

Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks salajase hääletamise tulemusena: Devy Einer, Pille Illak, Kristel Kallas, Janika Külaots, Sirje Lemmik, Kaie Määrits, Ülle Oras, Jaanika Vill ja Helju Hõbe.

anda luba

E.Kärson Laatsi talu OÜ-le omandada kinnistud Laatsi, Laatsi  ja Väike-Laatsi Valga vallas Kivikülas;

Trebor Agro OÜ-le omandada Väimela Põllumajanduse OÜ-lt kinnistud:  Kaara Jaanikese külas, Annimäe ja Mäeoti Sooru külas.

moodustada

2019. a Riigikogu valimisteks kuus jaoskonnakomisjoni ning nimetada komisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed järgmiselt:

Valimisjaoskonna nr 1 (asukohaga Kesk 1, Valga linn, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
jaoskonnakomisjoni esimees Meelis Saavel
liikmed Kaja Tättar, Marianne Aunapu, Ester Peterson, Mati Kikkas, Helle Saar, Kristo Uppin, Helju Näppi, Erelin Tumanov
asendusliikmed Aili Linap, Marju Mägi

Valimisjaoskonna nr 2 (asukohaga Jaama pst 12, Valga linn, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
jaoskonnakomisjoni esimees Pille Meriroos
liikmed Janek Rennu, Rain Aunapu, Lenna Hingla, Kristjan Zilmer, Atso Adson, Maimu Pruli
asendusliikmed Anne Viira, Heivi Põder

Valimisjaoskonna nr 3 (asukohaga Hargla küla, Valga vald, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
jaoskonnakomisjoni esimees Maarika Keskoja
liikmed Anita Maran, Ülle Karvak, Evi Veerme, Sulo Hermlin, Karin Reidla,
asendusliikmed Lea Radsin,  Mare Roosipuu

Valimisjaoskonna nr 4 (Tehase 2, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
jaoskonnakomisjoni esimees Jana Vainonen
liikmed Valdo Kõrge, Anu Tamm, Tiia Pärnik-Pernik, Merlika Hüdsi, Sirly Solo,
asendusliikmed Hille Volberg, Elin Tamm

Valimisjaoskonna nr 5 (Õru alevik, Valga vald, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
jaoskonnakomisjoni esimees Kaire Kuvvas
liikmed Galina Allik, Gennadi Jurjev, Hilja Demenskaja, Andres Saarep
asendusliikmed Aili Kolomainen, Piret Kasuk

Valimisjaoskonna nr 6 (Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond) jaoskonnakomisjon:
jaoskonnakomisjoni esimees Õnneke Hermaste
liikmed Kaja Vanags, Silja Puul, Margus Viks, Maire Kannuluik
asendusliikmed Triinu Rätsepp, Terje Puudersell

Avaldusega esines volikogus Kalev Härk, kes taunis informatsiooni puudumist valla finantsvõimekuse osas, vähest volikogu liikmete ja allasutuste esindajate kaasatust vallavalitsuse poolt otsuste tegemisel ja vallavalitsuse ebademokraatlikku juhtimisstiili.

Ülevaate Valga vallavalitsuse teenistuste olulisematest tulemustest ja tegevustest jaanuarikuus andis Valga vallavanem Margus Lepik.