« Tagasi

Vallavalitsus annab kasutusse Jaanikese discgolfi pargi

Jaanikese discgolfi park, Jaanikese küla, Valga vald, kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise teel.

1. Valga vallavalitsus korraldab eelläbirääkimistega pakkumise Jaanikese discgolfi pargi,       Jaanikese küla, Valga vald kasutusse andmiseks järgmistel tingimustel:

1.1 pakkuja peab kasutatavas pargis arendama ja edendama discgolfi kui spordiala;

1.2 pakkuja peab tutvustama discgolfi Valga valla koolides Eesti Koolispordi Liidu   ning Eesti Discgolfi Liidu sõlmitud kokkuleppele;

1.3 pakkuja peab olema valmis korraldama avalikkusele suunatud tasuta üritusi;

1.4 pakkuja peab tagama raja avaliku kasutuse;

1.5 pakkuja peab korraldama Valga valla noortele discgolfi treeninguid ja õuesõppe päevi;

1.6 pakkuja peab tagama discgolfi viskesektorite heakorra koostöös Valga Spordiga;

1.7 kasutusse andmise tähtaeg on 5 aastat arvates lepingu sõlmimisest.

2. Pakkumus peab sisaldama:

2.1 plaan koos investeeringute suurusega kõigi eelläbirääkimiste tingimuste kohta;

2.2 andmed pakkuja kohta: pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

2.3 nõusolek pargi kasutusse võtmiseks vastavalt eelläbirääkimistega pakkumiseks kehtestatud tingimustele;

2.4 pakkumise esitaja allkiri;

2.5 esindaja volitusi tõendav dokument;

2.6 tõend riiklike ja kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta.

3. Pakkumise esitamise tähtaeg on 05. november 2021 kell 11.00. Pakkumine tuleb esitada kinnises pakendis. Pakendile tuleb märkida pakkuja täpne nimi, kontaktandmed ja tekst „Eelläbirääkimistega pakkumine Discgolf".

4. Pakkumiste vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta.

5. Pakkumised avatakse enampakkumiste komisjoni poolt 05. november 2021 kell 11.15 Valga vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 8, Valga linn, II korrus, ruum nr 201. Pakkumiste avamisest võivad osa võtta kõik pakkujad või nende volitatud esindajad.

6. Isikud, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise läbirääkimistele ei lubata.

7. Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad pärast pakkumiste avamist pakkumise esitamise järjekorras. Eelläbirääkimiste sisu ei avalikustata. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma pakkumise Jaanikese discgolfi pargi asukohaga Jaanikese küla, Valga vald kasutada andmise tingimuste kohta. Komisjon tunnistab parimaks pakkumiseks pakkumise mis vastab vallavara kasutusse andmise tingimustele.

8. Vallavalitsus kinnitab eelläbirääkimistega pakkumise võitja või tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

9. Võitjaga sõlmitakse vallavara kasutamise leping.

10. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud vara kasutamise lepingut, tühistatakse pakkumise tulemused ja korraldatakse uus pakkumine.

11. Pakkumine hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

11.1 Discgolfi pargi arendamine ja edendamine (k.a. investeeringute suurus) 50 punkti

11.2 Pargi reklaamimine, uute mängijate ja huviliste kaasamine                         25 punkti

11.3 Kogukonna kaasamine, treeningud, teabepäevad vms                                  25 punkti

12. Täiendav info ja varaga tutvumine: Rain Saar, tel 5865 2652, e-post rain@valgasport.ee

või Pille Meriroos, tel 523 7792, e-post pille.meriroos@valga.ee