« Tagasi

Vallavalitsus kuulutab välja hanke Valga Pedeli ja Priimetsa terviseradasid ühendava kergliiklustee põhiprojekti koostamiseks

Valga Pedeli ja Priimetsa terviseradasid ühendava kergliiklustee põhiprojekti koostamine

1. Sissejuhatus

Käesolev projekteerimistööde lähteülesanne on koostatud krundile aadressiga Valga, Pedeli luht (85401:001:0144) kergliiklustee, silla ja parkla rajamiseks vajalike projekteerimise ettevalmistustööde, peaprojekteerijana põhiprojekti koostamise ning ehitustööde perioodil projekteerija autorijärelevalve läbiviimiseks.

Ehitusprojekti koostamise lähtedokumentideks on:

 • Pedeli-Priimetsa kergliiklustee skeem;
 • käesolev projekteerimistööde lähteülesanne.

2. Projekti põhinäitajad

 • Asukoht: Pedeli luht, Valga, Valga vald, Eesti Vabariik;
 • kinnistu kasutamise sihtotstarve: Üldkasutatav maa 100%, 333713 m2.

3. Tellija

Valga Vallavalitsus, aadress: Puiestee 8, 68203 Valga, Eesti Vabariik (edaspidi Tellija).

4. Projekteerimistööde ulatus

Projekti eesmärgiks on ühendada olemasolevad Pedeli pargis asuvad terviserajad Priimetsa uue kergliiklusteega. Projekteeritav kergliiklustee peab algama Pika tänava ülekäigukohast ja lõppema Metsa tänava kurvis (vt lisatud Pedeli-Priimetsa kergliiklustee skeem). Kergliiklustee trajektoori tuleb valida vastavalt reljeefi võimalustele. Kergliiklustee on planeeritud kas kruusa- või asfaltkattega, laiusega 3 m.

Lisaks kergliiklusteele hõlmavad projekteerimistööd järgmisi ülesandeid:

 • Pikka tänava ülekäigukoha ümberkujundamine (künnis);
 • sild üle Pedeli jõe;
 • parkla viiele autole Metsa tänaval;
 • vajalikud väikevormid (pingid, prügikastid, üks varjualune-paviljon).

Kergliiklustee, silla ja parkla põhiprojekt tuleb koostada tähtaegselt ja optimaalsete kuludega, nii et projekti lahendused vastaksid kehtestatud nõuetele, oleksid võimalikult vastupidavad ja nende ülalpidamiskulud võimalikult madalad. Ehitustööde kvaliteet ja ratsionaalsus peavad olema tagatud paremal moel.

Projekt esitatakse põhiprojekti staadiumis. Projekt hõlmab järgmised ehituprojekti osad vastavalt EVS 932:2017 „Ehitusprojekt":

4.1 Välisruumi ehitusprojekt:

         4.1.1 välisruum;

         4.1.2 tee, liiklus ja teerajatised;

         4.1.3 haljastus;

         4.1.4 välisvalgustus;

         4.1.5 elektrivarustuse välisvõrk;

         4.1.6 tee rajatiste ning maa ala väikeehitiste ja kujunduselementide arhitektuur;

         4.1.7 tee rajatiste ning maa ala väikeehitiste ja kujunduselementide ehituskonstruktsioonid.

Peaprojekteerija töövõtu mahtu kuuluvad täiendavalt sidustöödena ka:

 • vajalike ehitustehniliste uuringute läbiviimine (sh geodeetilised ja vajadusel geoloogilised uuringud);
 • ehitustööde esialgse maksumuse kalkulatsiooni koostamine;
 • ehitusprojekti projekteerija autorijärelevalve ehitustööde käigus kõigi lepinguliste projekteerimistööde mahus.

5.    Projekteerimistööde ettevalmistamine

Projekteerimistööde ettevalmistamise etapil kuuluvad peaprojekteerija kohustuste hulka

muu hulgas:

 • tutvumine olukorraga kohapeal enne projekteerimistööde teostamist, et teha vajalikke märkmeid, fotosid ning vaadata läbi olemasolev projektdokumentatsioon;
 • projekteerimismeeskonna moodustamine, projekteerimisse kaasatud osapoolte, allprojekteerijate ja konsultantide vastutusvaldkondade, õiguste ja kohustuste määratlemine;
 • projekteerimistööde ajagraafiku koostamine;
 • kõikide projekteerimisprotsessi kaasatud osapoolte, sh arhitekti, allprojekteerijate, konsultantide ja tellija vahelise infovahetuse reeglite ning nõuete, sh nõupidamiste reglementide kehtestamine (vajadusel ka veebipõhiste nõupidamiste korraldamine);
 • koostöös Tellijaga projekteerimise lähteülesande, Tellija vajaduste ning nõuete kontrollimine ja täpsustamine.

6. Peaprojekteerija kohustused projekteerimisperioodil

Projekteerimisperioodil kuuluvad peaprojekteerija kohustuste hulka lisaks punktis 4

kirjeldatud tavateenustele:

 • projekteerimisnõupidamiste korraldamine ja läbiviimine, projekti erinevate etappide koostamise korraldamine ja juhtimine;
 • arhitektuursete, konstruktiivsete ja insenerkommunikatsioonide lahenduste omavahelise sobivuse ja ühilduvuse kontrollimine ning nende nõuetele vastava mahu ja kvaliteedi tagamine;
 • pädeva isiku kaasamine iga projekti osa koostamisel. Projekti koostamisele peab olema kaasatud volitatud maastikuarhitekt või volitatud arhitekt ja volitatud insener;
 • projektdokumentatsiooni kooskõlastamine tehnovõrkude valdajatega;
 • projektdokumentatsioonis kooskõlastustega nõutud muudatuste tegemise korraldamine ja koordineerimine;
 • projektdokumentatsiooni komplekteerimine;
 • ehitusperioodil ehitustööde töövõtja poolt koostatud jooniste ja/või valitud seadmete, ehitustoodete, materjalide kooskõlastamine;
 • garantiiperioodil ilmnenud ja ehitusprojektist lähtuvate puuduste kõrvaldamiseks vajalike projektlahenduste koostamine.

7. Projekteerimistööde ajakava

Projekteerija esitab kooskõlastatud põhiprojekti käesolevas lähteülesanne ettenähtud mahus hiljemalt 30.10.2020.

8. Projekteerimise normdokumentatsioon

Õigusaktid:

Peaprojekteerija peab oma töövõtus lähtuma Eesti Vabariigi õigusaktidest, milledest allpool

on välja toodud käesoleva lähteülesande seisukohast olulisimad:

 • ehitusseadustik RT I, 05.03.2015, 1 ja sellega seonduvad õigusaktid;
 • planeerimisseadus RT I, 26.02.2015, 3 ja sellega seonduvad õigusaktid;
 • majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile";
 • siseministri 03.12.2018 määrusele nr 17 " Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele".

Standardid:

Peaprojekteerija peab oma töövõtus juhinduma Eesti Standardikeskuse poolt välja antud

ehitusvaldkonna standarditest:

 • EVS 932:2017 – Ehitusprojekt;

Peaprojekteerija peab juhinduma ka muudest standarditest ja juhendmaterjalidest, mis on vajalikud Valga Pedeli ja Priimetsa terviseradade ühendamise kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks.

7.    Ehitusprojekti kooskõlastused ja kinnitused, ehitusluba

Peaprojekteerija töövõtu mahtu kuulub projekti kooskõlastamine Tellijaga ja nõutud ametkondadega.

 

Pakkumised esitada hiljemalt 15.07.2020 kl 15:00 Valga valla kodulehel: hanked@valga.ee . Hanke eest vastutav isik: Urmas Möldre urmas.moldre@valga.ee tel 5348 7880. Tehniline info: Jiri Tintera jiri.tintera@valga.ee tel. 5683 1218.

Lisa: Pedeli-Priimetsa kergliiklustee skeem