« Tagasi

Vallavalitsuse 07.10.2020 istungi kokkuvõte

Vallavalitsuse 07.10.2020 istungil otsustati:

Võõrandada otsustuskorras raieõigus küttepuude varumiseks munitsipaalmetsadest:

 • maatükilt Linnamets-2, eraldiselt 175, koguses 9,854 tm, maksumusega 124,14 eurot;
 • maatükilt Linnamets-2, eraldiselt 175, koguses 9,483 tm, maksumusega 120,51 eurot;
 • maatükilt Linnamets-1, eraldiselt 143, koguses 9,959 tm, maksumusega 124,94 eurot.

Kinnitada Valga linna Linnamets-1 maaüksuselt (katastritunnus 85401:014:0001) kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks läbiviidud kirjaliku enampakkumise tulemused ja võõrandada kasvava metsa raieõigus ASle Baltwood hinnaga 118 320 eurot (sisaldab käibemaksu).

Anda otsustuskorras kasutusse Valga vallale kuuluvad järgmised korteriomandid:

 • Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-8 (üldpind 44,4 m²), kasutajaks eraisik;
 • Valga vald, Valga linn, Allika tn 4-32 (üldpind 39,1 m²), kasutajaks eraisik;
 • Valga vald, Valga linn, Pärna pst 9-35 (üldpind 33,8 m²), kasutajaks eraisik;
 • Valga vald, Valga linn, Pargi tn 10-21 (üldpind 26,1 m²), kasutajaks eraisik;
 • MTÜle Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (registrikood 80312831) korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 3a-26 (üldpind 53,3 m²).

Võtta vastu:

 • pärandvarana korteriomand asukohaga Maleva tn 10-16, Valga linn;
 • kinkena korteriomand E. Enno tn 3-10, Valga linn.

Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine Valga vallale kuuluv vara:

 • korteriomand Pikk tn 22-8 (registriosa nr 2029140) asukohaga Valga vald, Valga linn alghinnaga 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot;
 • korteriomand Metsa tn 18-29 (registriosa nr 1281940) asukohaga Valga vald, Valga linn alghinnaga 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot.

Võõrandada otsustuskorras tasuta ASle VALGA VESI Valga vallale kuuluvad Loode tänav T1 asuvad tänavavalgustuse rajatised:

 • valgusti 18-01, metall, väärtusega 500 eurot;
 • valgusti 18-02, metall, väärtusega 500 eurot;
 • valgusti 18-03, metall, väärtusega 500 eurot;
 • valgusti 18-04, metall, väärtusega 500 eurot;
 • valgusti 18-05, metall, väärtusega 500 eurot;
 • valgusti 18-06, metall, väärtusega 500 eurot;
 • valgusti 18-07, metall, väärtusega 500 eurot.

Määrata maaüksuste jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed:

 • Kesk tn 29 maaüksus (katastritunnus 82001:001:0005; pindala 6163 m2; 100% ühiskondlike ehitiste maa):
  • Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 29, 100% elamumaa;
  • Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 29a, 100% ühiskondlike ehitiste maa.
 • Suislepa maaüksus (katastritunnus 28902:003:0150; pindala 12,69 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Rebasemõisa küla, Suislepa, 100% elamumaa;
  • Valga vald, Rebasemõisa küla, Uhtnõva, 100% maatulundusmaa.
 • Venda maaüksus (katastritunnus 28901:002:0013; pindala 8 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Londi küla, Venda, 100% elamumaa;
  • Valga vald, Londi küla, Vendamäe, 100% maatulundusmaa.
 • Raua maaüksus (katastritunnus 82002:005:0572; pindala 5,24 ha; 100% maatulundusmaa):
  • Valga vald, Korijärve küla, Raua, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Korijärve küla, Rauametsa, 100% maatulundusmaa;
  • Valga vald, Korijärve küla, Kullamäe, 100% elamumaa.

Määrata Tõlliste külas Looduse tn 4 kinnistu (registriosa nr 1029340, katastritunnus 82003:001:0090) liitmiseks sobiva maa lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve järgmiselt: liidetava 146 m2 suuruse maaüksuse (katastritunnus 85501:001:0597) lähiaadress on Looduse tn 4a, katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa.

Muuta:

 • Londi külas Lekto katastriüksuse (katastritunnus 28901:002:0181) sihtostarve järgmiselt: 65% jäätmehoidla maa ja 35% tootmismaa;
 • Valga Vallavalitsuse 09.09.2020 korralduse nr 292 „Vallavara otsustuskorras võõrandamine Maanteeametile" punkt 1 ning sõnastada see järgmiselt: „1. Võõrandada Eesti Vabariigile Hargla oja silla rekonstrueerimiseks otsustuskorras tasuta 67 Võru-Mõniste-Valga tee (registriosa nr 2438940, katastritunnus 85501:001:1000).".

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857) tähtajatult tasuta sundvalduse seadmiseks:

 • Karula kinnistule (registriosa nr 11266850, katastritunnus 85501:001:0042,) maakaabelliinide, alajaama, jaotuskilbi ja tugede paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on ca 90 m2;
 • Õruste külas 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee äärde jäävale reformimata maaüksusele maakaabelliini paigaldamiseks. Sundvalduse ala suurus on 6 m2.

Seada sundvaldus Valga valla kasuks järgmistele Valga vallas Tsirguliina alevikus asuvatele kinnistutele eesmärgiga määrata osa Mäe tänavast avalikuks kasutamiseks:

 • Valga vald, Tsirguliina alevik, Mäe tn 1 (registriosa nr 889940, katastritunnus 82005:001:1050), sundvalduse pindala 25 m2;
 • Valga vald, Tsirguliina alevik, Mäe tn 2 (registriosa nr 718040, katastritunnus 82005:001:0830), sundvalduse pindala 360 m2;
 • Valga vald, Tsirguliina alevik, Mäe tn 3 (registriosa nr 855740, katastritunnus 82005:001:0840), sundvalduse pindala 45 m2.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga valda Õru alevikku Õru puhkeala kinnistule (katastritunnus 94302:002:0010) rajatud kahele mänguväljakule (ehitisregistri kood 221344239);
 • Valga linna Toogi tn 8 kinnistule (katastritunnus 85401:016:0140) püstitatud üksikelamule (ehitisregistri kood 111037530);
 • Valga linnas Raja tn 5 kinnistul (katastritunnus 85401:003:2870) laiendatud parklale ja laadimisalale (ehitisregistri kood 221334228).

Lammutada Valga linnas Kesk tn 22 kinnistul asuvad kuurid, Kungla tn 22 paiknev elamu (ehitisregistri kood 111037875) ning Laatre alevikus Iigaste mnt 6a kinnistul asuv endine rahvamaja (ehitisregistri kood 111018836). Lammutusprotsessi korraldamisega seotud  kooskõlastuste kohustus on ehitus- ja planeerimisteenistusel.

Vabastada #26 Racing Team MTÜ (registrikood 80580106) Jaanikese krossiraja kasutamise eest makstava renditasu summast 40% ulatuses seoses 10. oktoobril 2020. a toimuva  KQK V etapi „Jaanikese Motokross" läbiviimisega.

Eraldada:

 • toetust noorte omaalgatuslikele projektidele:
 • „Inspiratsioonipäev ja meeskonnakoolitus Valga Põhikooli õpilasesindusele" läbiviimiseks 450 eurot;
 • „Tartu Ülikooli botaanikaaia ja militaarkeskuse külastus" läbiviimiseks 286 eurot;
 • „Sushi valmistamise õpituba" läbiviimiseks 340 eurot;
 • „Preemiareis aktiivsetele noortele" läbiviimiseks 424 eurot.
 • toetust Spordiklubile Laansoo Motokrossi Team (registrikood 80088724) Honda spordikuulsuste jõuluturniiri korraldamiseks 5000 eurot;
 • omafinantseeringu katmiseks MTÜle Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus (registrikood 80224133) 400 eurot kohaliku omaalgatuse programmist rahastatud projekti „Lüllemäe spordiväljak";
 • reservfondist vallavara- ja hooldusteenistusele Tähe tänav 16a-75 eluruumile tekitatud veekahju likvideerimiseks 224 eurot.

Võtta vastu 7. oktoobri 2020 korraldus nr 353 „Valga Vallavalitsuse istungite toimumise aeg ja vallavalitsuse liikmete tööjaotus" ning tunnistada kehtetuks 1. aprilli 2020 korraldus nr 99 „Valga Vallavalitsuse istungite toimumise aeg ja vallavalitsuse liikmete tööjaotus".

Suunata vallavolikogu istungile:

 • eelnõu "Keskkonnaametilt nõusoleku taotlemine Kelli oja (keskkonnaregistri registrikood VEE1012108) ehituskeeluvööndi vähendamiseks Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneeringu alal";
 • eelnõu otsusele „Raavitsa küla, Tiigi krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".