UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Lepime koos kokku Valga valla ruumilise arengu suunad

Valga Vallavolikogu tegi 28. septembril Valga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise otsuse. Sellega võeti lähiaastateks ülesanne koostada haldusreformi käigus moodustunud uuele Valga vallale üldplaneering, milles lepitaks kokku valla ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused. Planeeringu peamiseks eesmärgiks on siduda Valga linna ja endiste valdade taristud, keskkonnad ja territooriumid ühtseks tervikuks ja koostoimivaks süsteemiks.

Valga valla üldplaneeringu koostamisel seatakse keskseks väärtuseks valla elanik. 750 km2 suuruse territooriumi planeerimisel tuleb elu- ja majanduskeskkond kohandada praegusele rahvaarvule vastavaks. Alakasutatud või kasutusest välja langenud hoonestus on eriti silmapaistev asustusega aladel – linnas, alevikes või külakeskustes. Üldplaneeringuga tuleb seada võimalikult paindlik reeglistik, mis võimaldaks kohalikul omavalitsusel ja teistel arengusse panustajatel samm-sammult elukeskkonda ja asustust suunata, väärtustades samas valla looduslikku rikkust ja kultuuripärandit. Üldplaneeringut võib nimetada ka tulevikutegevusi kaardistavaks kavaks. Planeerimise kaudu luuakse valla elanike, ettevõtjate ja külaliste vajaduste ja huvide rahuldamiseks eeldused, mis arvestavad tasakaalustatult majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutliku arenguga ning soodustavad keskkonnahoidlikku lähenemist. Kuna kogu üldplaneeringu koostamine on avalik protsess ja selle tulemus puudutab rohkemal või vähemal määral igat valla elanikku ja ettevõtjat, siis aktiivne kaasarääkimine planeeringu koostamisel, dokumentide kommenteerimine või küsimustikele vastamine aitab ühiselt parima lahenduseni jõuda. Koos planeerides on võimalik kokku leppida meile parim elu-, töö- ja vaba aja veetmise ruum.

Üldplaneeringu koostamise järgmise sammuna on valmimas Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus, milles lepitakse kokku üldplaneeringu koostamise peamised eesmärgid ja ülesanded ning keskkonnamõju hindamise ulatus ja üldplaneeringu rakendamisega eeldavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju. Üldplaneeringu etapid, eelnõud ja valminud dokumendid avalikustatakse Valga valla kodulehel, vallavalitsuses ja teeninduskeskustes. Infoteated avaldatakse ajalehtedes Valga Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees ning kogu menetluse leiab kajastamist Valga valla kodulehel koostatava üldplaneeringu rubriigis. Samuti on võimalik Valga Vallavalitsusele teada anda oma kontakt sooviga olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse. Planeeringu koostamise menetlust korraldab Valga Vallavalitsuses planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla (lenna.hingla@valga.ee, telefon 5680 1234).

Valga Vallavolikogu  otsus