UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu I koosseisu 12. istung 26. oktoober 2018

Reedel, 26. oktoobril toimus Valga Vallavolikogu istung  Hargla maakultuurimajas. Kohale tuli 26 volikogu liige, lisaks kutsutud vallavalitsuse ametnikud.

Valga Vallavolikogu otsustas:

kinnitada

Hargla Kooli, Sooru lasteaia ja Tsirguliina lasteaed Õnnelind põhimäärused;

kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise korra;
määrusega kehtestatakse Valga valla eelarvest Valga vallas kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele kultuuritöö ja kogukonnategevuste korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord. Toetus jaguneb tegevustoetuseks ja projektitoetuseks. Tegevustoetust eraldatakse mittetulundusühendustele nende tegevuse arendamiseks ja aktiviseerimiseks.Tegevustoetust eraldatakse mittetulundusühendusele, kes taotluse esitamise hetkeks on seltsingu-lepingu alusel või äriregistri teabesüsteemi andmetel tegutsenud vähemalt kuus kuud. Projektitoetust saab taotleda kultuuritöö korraldamiseks ja kogukonna arendamiseks.
Tulenevalt 2018. aasta piiratud eelarvevahenditest eraldatakse 2018. a kogukonna arendamiseks projektitoetust ainult maapiirkonnas kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele. Alates 2019. aastast laieneb projektitoetus ka linnapiirkonnas kogukonna arendamisega tegelevatele  mittetulundusühendustele.
Vaata täpsemalt: kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord

Valga valla finantsjuhtimise korra;
Valga valla finantsjuhtimise kord sätestab tingimused ja korra Valga valla eelarve liigendamiseks; eelarve või lisaeelarve eelnõu koostamiseks ja menetlemiseks; vastu võtmata eelarve korral väljaminekute tegemiseks;eelarve täitmiseks; reservfondi vahendite kasutamiseks;majandusaasta aruande koostamiseks ja menetlemiseks.

avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestatakse eesmärgiga tagada avaliku ürituse pidamine selliselt, et seal oleks tagatud avalik kord, liiklusohutus, osavõtjate ohutus, samuti eesmärgiga koordineerida linnas korraldatavate avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordiürituste toimumist ning tagada nende isikute õigused avaliku koha kasutamisel, kes avalikust üritusest osa võtta ei soovi. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine. Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus käesoleva määruse alusel väljastatud loa olemasolul ja selles märgitud tingimustel.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia.
Kriitilised edutegurid lähiaastateks Valga valla visiooni saavutamisel: Valga-Valka kaksiklinna Euroopa Liidu piiriülese koostöö otsustav võimestamine, valla logistilise kättesaadavuse parandamine. Arenev ettevõtlus ja ettevõtjasõbralik ärikliima, kohaliku toorme keskkonnasõbralik väärindamine. Elanikukeskne, usaldusväärne ja kulutõhus avalike teenuste osutamine. Tegusad ja sidusad kogukonnad, elanike aktiivne osalus valla arengus ning vald on atraktiivne külastuse sihtkoht.

Eelarvestrateegia lähtekohad: Valga valla elanike arv ja maksumaksjate arv ei kasva oluliselt.  Palgakasv jääb peamiseks füüsilisest isikust tulumaksu laekumise kasvu elemendiks; põhitegevuse kulude kasv  jääb väiksemaks põhitegevuse tulude kasvu tempost. Põhitegevuse tulem on kavandatud kasvavalt ja ühelgi aastal ei lange see miinusesse; põhitegevuse tulem on kavandatud summas, et oleks piisavalt vahendeid laenu-teenindamise tagamiseks; Valla finantseerimistegevus on kavandatud põhimõttel, et investeeringuteks kavandada oma vahendeid võimalikult vähema laenude võtmisega. Investeeringute tegemisel on olulisel kohal välisvahendite kaasamine projektidega; kohustuste võtmisel lubada maksimaalseks netovõlakoormuseks kuni 50% aastas, väheneda ei tohi valla finantsjätkusuutlikkus.

muuta
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu. Arvata välja sotsiaalkomisjoni koosseisust Gleb Sljusartšuk ja kinnitada sotsiaalkomisjoni liikmeks Külliki Siilak.

võõrandada
otsustuskorras tasuta AS-le Valga Vesi  järgmine vallale kuuluv vara:

Jrk

Inventari nr

Konto

Nimetus

Katastrinumber

1

623

155000

Maaüksus, Pumbamaja 0,26 ha, Laanemetsa

77901:003:0041

2

629

155000

Maaüksus, Laanemetsa biotiik 0,8ha, Laanemetsa

77901:003:0044

3

06-714

 

Laanemetsa puurkaev-pumpla, Laanemetsa

 

4

2016311011

 

Laanemetsa puurkaev-pumpla kanalisatsioonitorustik ja piirdeaed, Laanemetsa

 

5

201631107

 

Laanemetsa kanalisatsioonitorustik 400 m, Laanemetsa

 

 

Koos varade üleandmisega antakse üle AS-le Valga Vesi „Tasuta kasutamise leping" nr 9-2.1/42, mis on sõlmitud Taheva Vallavalitsuse ja Seltsing „Mägeste Majad" vahel 23.10.2017, millega on eelpoolloetletud varad antud seltsingu kasutusse tähtajaga kuni 31.08.2042.

 

tunnistada
kehtetuks Valga Linnavolikogu 18. veebruari 2000 otsus nr 3 „Loa andmine reservfondi kasutamiseks".

Volikogu kuulas ära vallavanem Margus Lepiku informatsiooni vallavalitsuse teenistuste oktoobrikuu tegemistest. Volikogu liikme Monika Rogenbaumi arupärimisele sotsiaalvaldkonna probleemidega seoses vastas vallavanem Margus Lepik. Küsimused puudutasid SA Taheva Sanatooriumi EQUASS Assurance  kvaliteedimärki, kaadriküsimusi, koduhooldustöötajate töötasu, koduteenuse kasutamise omaosalusega seonduvaid teemasid ning sotsiaalfondist rahastuse saanud projekti.

Volikogu liige Monika Rogenbaum esines avaldusega, milles ta tõi puudustena esile vallavalitsuse poolt volikogule esitatud määruste eelnõude halva kvaliteedi ja nende vastuolud seadustega; andmekaitse spetsialisti puudumise vallavalitsuses ning puudused andmete avalikustamisel. Positiivse poole pealt tunnustas ta vallavalitsuse panust Hargla bussijaama uue katuse saamisel ning toetuse saamist  Koikküla kuivati lammutamiseks Positiivsena tõi ta esile veel küla-ja asumikomisjoni moodustamist vallavalitsuse poolt.