Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia

 

Valga valla arengukava aastani 2035+ on kinnitatud Valga Vallavolikogu 27. septembri 2023 otsusega nr 48. Vaata kehtivat arengukava SIIT.

Valga valla eelarvestrateegia 2023-2027 on kinnitatud Valga Vallavolikogu 28. september 2022 otsusega nr 24. Vaata kehtivat eelarvestrateegiat SIIT.

Valga maakonna arengustrateegia

2024

Valga valla arengustrateegiate koostamise töögruppide koosseis alates märtsist 2024 on leitav SIIT.

2023

Arengukava eelnõu „Valga valla arengukava aastani 2035+" avalik väljapanek toimub alates 24. juulist 2023 kuni 7. augustini 2023.

Valga Vallavalitsus on 11. aprilli 2023 korraldusega nr 151 algatanud  Valga valla arengukava 2021–2035+ muutmise. Viit objektile: https://atp.amphora.ee/valgavv/index.aspx?itm=532018

 

Muudatusettepanekuid saab esitada e-postil valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga vallavalitsuse sekretäri kätte aadressil Puiestee 8, Valga linn hiljemalt 7. augustil 2023 kell 10.

Arengukava avalik arutelu toimub Valga Raekojas aadressil Kesk tänav 11, Valga linn 8. augustil 2023 kell 15.

Alus: Valga Vallavalitsuse 20. juuli 2023 korraldus nr 287 „Valga valla arengukava aastani 2035+ eelnõu avalikule väljapanekule suunamine"

Viit objektile: https://atp.amphora.ee/valgavv/index.aspx?itm=548782

Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel www.valga.ee

Valga Vallavalitsus on 11. aprilli 2023 korraldusega nr 151 algatanud  Valga valla arengukava 2021–2035+ muutmise. Viit objektile: https://atp.amphora.ee/valgavv/index.aspx?itm=532018

Valga valla arengustrateegiate koostamise töögruppide koosseis seisuga märts 2023 on leitav SIIT

Toimunud töögruppide koosolekud:

13.04.2023 Arengustrateegiate koostamise 2. töögrupi koosolek. Viit objektile: https://atp.amphora.ee/valgavv/index.aspx?itm=533898

18.04.2023 Arengustrateegiate koostamise 4. töögrupi koosolek. Viit objektile: https://atp.amphora.ee/valgavv/index.aspx?itm=549024

20.04.2023 Arengustrateegiate koostamise 1. töögrupi koosolek. Viit objektile: https://atp.amphora.ee/valgavv/index.aspx?itm=549025

24.04.2023 Arengustrateegiate koostamise 3. töögrupi koosolek. Viit objektile: https://atp.amphora.ee/valgavv/index.aspx?itm=533653

 

Valga valla arengudokumentide koostamisel on aluseks Valga Vallavalitsuse 16. jaanuar 2020 määrus nr 1 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord".

Valga valla arengustrateegiate koostamise juhtrühm moodustati Vallavalitsuse 15. aprill 2020 korraldusega nr 124 ja muudeti 4. novembri 2020 korraldusega nr 379
Juhtrühma esimees on vallavanem Monika Rogenbaum.

  • Valga Vallavolikogu 27. aprilli 2022 otsuse nr 34 „Esindajate määramine Valga Vallavalitsuse komisjonidesse" punkt 1.11. alusel on Valga valla arengustrateegiate koostamise juhtrühma määratud Valga Vallavolikogu poolt: Rainer Kuutma, Hans Heinjärv, Anneli Kattai, Alar Nääme, Meeli Tuubel ja Aasa Põder.

Juhtrühmas on Valga valla mittetulundusühingute esindaja Valgamaa Arenguagentuuri mittetulundusühingute konsultant Aet Arula-Piir, aet.arula@valgamaa.ee ja ettevõtjate esindaja Valga Äriklubi president Hans Heinjärv, hans.heinjarv@pindi.ee.   

Töögruppide juhid:

  1. Eelarve ja rahanduse valdkonna töögruppi juhib rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat, annely.adrat@valga.ee;
  2. valla arengu ning arendusprojektide, energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara, vallamajanduse, keskkonnakaitse, ehituse, maakorralduse, vallaplaneeringute, ettevõtluse, turismi, mainekujunduse töögruppi juhib asevallavanem Kaupo Kutsar, kaupo.kutsar@valga.ee;
  3. hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu, vabaajaja ja rahva tervise edendamise ning huvihariduse töögruppi juhib asevallavanem Maarja Mägi, maarja.magi@valga.ee;
  4. sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja ennetustöö töögruppi juhib sotsiaalteenistuse juhataja Ülla Kimmel, ylla.kimmel@valga.ee

Töögruppide ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamiseid arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töögrupid kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid. Töögruppide koosseis alates august 2022 on siin

Arengustrateegiate juhtrühma tegevusi koordineerib valla ehitus- ja planeerimisteenistus.

Lisainfo: ettevõtlus- ja arenguspetsialist Mare Raid, tel +372 5349 8683, mare.raid@valga.ee.

2022

Eelarvestrateegia 2023-2027 koostamise protsess

Valga valla eelarvestrateegia 2023-2027 kinnitamine Volikogu poolt, Volikogu 28.09.2022 istungi protokoll nr 24.

 

Valga valla eelarvestrateegia 2023-2027 menetlemine Volikogu komisjonides:

Kogukonna- ja turvalisuse komisjoni 21.09.2022 koosoleku protokoll nr 8.

Revisjonikomisjoni 23.09.2022 koosoleku protokoll nr 7.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 23.09.2022 koosoleku protokoll nr 7.

Rahanduskomisjoni 21.09.2022 koosoleku protokoll nr 8.

Arengu- ja majanduskomisjoni 21.09.2022 koosoleku protokoll nr 9.

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni 21.09.2022 koosoleku protokoll nr 6.

Hariduskomisjoni 21.09.2022 koosoleku protokoll nr 9.


Valga valla eelarvestrateegia 2023-2027 eelnõu avalik väljapanek

 

 „Valga valla eelarvestrateegia 2023-2027" eelnõu avalik väljapanek ja ettepanekute esitamine toimus 16.08-30.08.2022.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine eelnõu kohta toimub avaliku väljapaneku kestel, hiljemalt 30. augustil 2022 kirjalikult e-posti kaudu aadressil valga@valga.ee või tuues need etteantud vormil Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga.

Muudatusettepanekute vorm.

Arvesse võetakse ainult vormikohaselt esitatud ettepanekud.

„Valga valla eelarvestrateegia 2023-2027" eelnõu avalik arutelu toimub 25. augustil 2022 kell 16 Valga Raekoja 1. korruse saalis. Võimalus on osaleda ka veebi vahendusel. Selleks palume soovist etteteatada vähemalt arutelule eelnevaks päevaks aadressil valga@valga.ee.

28.09.22_Valga valla eelarvestrateegia 2023-2027 eelnõu

„Valga valla eelarvestrateegia 2023-2027"

 

 

Valga valla eelarvestrateegia 2023–2027 koostamine on algatatud Valga vallavalitsuse 28. märtsi 2022 korraldusega nr 85 (muudetud 06.07.2022 korraldus nr. 229)

Valga valla eelarvestrateegia 2023 ̶ 2027 koostamine on kavandatud järgmise tööplaani alusel:

Nr

Tegevus

Aeg

1

Valga Vallavalitsuse korraldus eelarvestrateegia koostamise algatamiseks.

märts 2022

2

Vallavalitsus ja struktuuriüksuste juhid esitavad rahandusteenistusele ülevaated kehtiva arengukava ja eelarvestrateegia täitmise kohta.

märts 2022

3

Sõltuvad äriüksused esitavad rahandusteenistusele ülevaated majandustegevusest, eelarvestrateegia koostamise aluseks olevad arvnäitajad ja investeeringukavad.

mai 2022

4

Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste juhid esitavad rahandusteenistusele investeeringu vajadused.

Juhtrühma/töörühmade koosolekud.

aprill–juuni 2022

5

Eelarvestrateegia tervikliku tööversiooni koostamine.

aprill–juuli 2022

6

Eelarvestrateegia eelnõu esitamine vallavalitsuse istungile.

august 2022

7

Vallavalitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu volikogule komisjonidele tutvumiseks.

august 2022

8

Vallavalitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu avalikustamisele. Eelnõu avalik arutelu. Juhtrühma koosolek: laekunud muudatusettepanekute arutelu, seisukohtade kujundamine.

august–september 2022

9

Eelarvestrateegia eelnõu lõplik viimistlemine arvestades laekunud muudatusettepanekuid.

august–september 2022

11

Vallavalitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu valla volikogu istungile vastuvõtmiseks koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

september 2022

12

Vastu võetud eelarvestrateegia avalikustamine valla kodulehel koos juurdekuuluvate lisadega. Eelarvestrateegia esitamine Rahandusministeeriumile.

september–oktoober 2022

 

Lisainfo: ökonomist Kerli Lill, tel +372 5386 0615, kerli.lill@valga.ee.

2021

Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025 on kinnitatud Valga Vallavolikogu 18. detsembri 2020 otsusega nr 120. Vaata kehtivat eelarvestrateegiat SIIT.

Arengukava 2021-2035 ja eelarvestrateegia 2021-2025 koostamise protsess

Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025 eelnõu avalikustamine

Eelarvestrateegia eelnõu avalikustamisel esitatud muudatusettepanekute koondtabel

Avalik väljapanek 18. novembrist kuni 2. detsembrini 2020.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 2. detsember 2020, esitada saab elektroonselt,  e-posti teel: valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, kabinet 201. Muudatusettepanekute vormi saab alla  laadida SIIT.

Arvesse võetakse vormikohaselt esitatud ettepanekud, mida analüüsib strateegiate koostamise juhtrühm ja Valga Vallavalitsus.

Eelarvestrateegia avalik arutelu toimus 3. detsembril 2020 Valga Raekoja 1. korruse saalis

Eelnõu dokument: Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025

 

Valga valla arengukava 2021- 2035 eelnõu avalikustamine

Valga valla arengukava protsessi uuendatud ajakava

Arengukava eelnõu avalikustamisel esitatud muudatusettepanekute koondtabel

Avalik väljapanek 15. oktoober kuni 1. november 2020.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine  hiljemalt 2. novembriks 2020 e-posti aadressil valga@valga.ee või käsi- või tavapostiga Valga Vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee 8, Valga 68203).

Muudatusettepanekute vorm SIIN.

Avalik arutelu 3.11.2020.

Eelnõu dokumendid:

Lisa 1. Valga valla arengukava 2021- 2035

Lisa 2. Valga valla profiil

Lisa 3. Haldusreformi käigus kokkulepitud investeeringud

Valga valla ettevõtjate ümarlaud 14.09.2020

Kohtumine Valgamaa Äriklubi liikmetega 7.09.2020

Valga valla arengukava seminar 24.08.2020

 

Arengukava 2021-2035 ja eelarvestrateegia 2021-2025 koostamine on alanud

Valga vallavalitsuse 5. veebruari 2020 korraldusega nr 26 on algatatud Valga valla arengukava 2035+ ja Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025 koostamise protsess.

Lähtudes Valga Vallavalitsuse 16. jaanuar 2020 määrus nr 1 Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 1 lg 5 koostatakse arengukava ja eelarvestrateegia eraldi dokumentidena.

Valga valla arengustrateegiate koostamise juhtrühm moodustati Vallavalitsuse 15. aprill 2020 korraldusega nr 124. (muudetud 4. novembri 2020 korraldusega nr 379). Juhtrühma esimees on vallavanem Ester Karuse.

Töögruppide juhid:

  1. Eelarve ja rahanduse valdkonna töögruppi juhib rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat, annely.adrat@valga.ee;
  2. valla arengu ning arendusprojektide, energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara, vallamajanduse, keskkonnakaitse, ehituse, maakorralduse, vallaplaneeringute, ettevõtluse, turismi, mainekujunduse töögruppi juhib asevallavanem Toomas Peterson, toomas.peterson@valga.ee;
  3. hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu, vabaajaja ja rahva tervise edendamise ning huvihariduse töögruppi juhib asevallavanem Mati Kikkas, mati.kikkas@valga.ee;
  4. sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja ennetustöö töögruppi juhib sotsiaalteenistuse juhataja Jüri Kõre, jyri.kore@valga.ee.

Valga Vallavolikogu esindajad on määratud arengustrateegiate koostamise juhtrühma Valga Vallavolikogu 2. märts 2018 otsusega nr 36.

Töögruppide ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamiseid arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töögrupid kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid. Töögruppide koosseis on SIIN.

Arengukava ja eelarvestrateegia elluviimiseks moodustatud juhtrühma ülesandeks on protsessi juhtimine, töögruppide poolt arengukava muutmiseks laekunud ettepanekute analüüsimine ning ettepanekute arengukavasse ja eelarvestrateegiasse lisamine vastavalt Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korrale.

Arengukava ja eelarvestrateegia projektid avalikustatakse Valga kodulehel.

Lisainfo: Mare Raid, ettevõtluse- ja arenguspetsialist, telefon 5349 8683, mare.raid@valga.ee

 

Kehtiv arengukava

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 uus redaktsioon kinnitati Valga Vallavolikogu otsusega 13. detsembril 2019. Lae kehtiv arengukava alla siit. 

Valga Vallavalitsuse 29. novembri 2019 erakorralisel istungil suunati määruse eelnõu „Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023" Valga Vallavolikogu 13. detsembri istungile kinnitamiseks. Eelnõu on leitav SIIT   Lisa (Valga valla profiil 28.09.18. seisuga). 

Arengukava elluviimiseks moodustatud juhtrühma koosolek toimus 26. novembril 2019 kell 13 Valga Vallavalitsuse nõupidamiste ruumis. Juhtrühm analüüsis laekunud ettepanekuid ja esitas vallavalitsusele.
Juhtrühma koosoleku allkirjaleht. Laekunud ettepanekud koos juhtrühma ja Vallavalitsuse otsustega

Avalikule väljapanekule järgnes 20.11.2019 kell 13.00 Valga Raekoja (Kesk tn 11) 1. korruse saalis Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu avalik arutelu. Arutelust olid oodatud osa võtma kõik huvilised: asutuste-organisatsioonide esindajad, huvigruppide esindajad, ettevõtjad, vallakodanikud jt. Osales 12 inimest. Osalejate allkirjaleht on siin.

Avalik väljapanek toimus 2. 11-17.11. 2019. Sel ajavahemikul oli kõigil huvilistel võimalik dokumendiga tutvuda ning esitada soovi korral täiendavaid ettepanekuid. Ettepanekute esitamise vormi leiad SIIT.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 - 2023 uue redaktsiooni dokumendid:
Muudatustega_Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023.

Lisa 1. Valga valla profiil. 28.09.18 seisuga

1. oktoobriks 2019 laekunud ettepanekud viidi kehtivasse arengukavasse sisse, kaasajastati  eelarvestrateegia. Valminud eelnõu tööversiooni tutvustati Valga vallavolikogu komisjonides.

Valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamise käigus toimusid septembrikuus vestlused valdkondade ja teenistuste juhtidega saamaks tagasisidet arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise kohta ning tegevuste ajakohastamiseks. Alates 10. septembrist 2019 toimus avalik ettepanekute korje Valga valla veebilehel, mille käigus oli kõigil võimalik dokumendile oma muudatus- ja parandusettepanekud esitada. Vastav üleskutse avaldati ka infolehes Valga Teataja.

Lisainfo: Mare Raid, Valga vallavalitsuse ettevõtluse- ja arenguspetsialist
tel. 53 498 683, mare.raid@valga.ee

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023. aastateks kinnitati Valga Vallavolikogu otsusega 26. oktoobril 2018. Lae kehtiv arengukava alla.

 

Valga valla arengukava koostamine

Juba 2018. aasta algusest peale oli vallavalitsuses oluliseks tööks valla uus arengukava. Selle koostamise ja täitmise nõue tuleneb seadusest ja arengukavas sõnastatud eesmärgid ning tegevused on aluseks erinevatele projektidele. Arengukava peamine eesmärk on aga valla jätkusuutlikkuse tagamine ja elanike rahulolu, et vallarahval oleks ühtviisi hea elu nii maal kui linnas.

Igal Valga vallaks liitunud omavalitsusel oli 2018. aasta alguse seisuga olemas kehtiv arengukava. Uue ühise dokumendi koostamine algas seniste plaanide läbivaatamisega, et ära märkida kõigi piirkondade veel täide viimata eesmärgid ja tegevused ning koos asjaosalistega hinnata nende jätkuvat tähtsust. Oluline on tagada, et varasemalt planeeritud tegevused erinevates piirkondades leiaks oma koha ka uue arengukava ridades. Valga valla arengukava koostamiseks moodustati juhtrühm, mille ülesandeks on olulisemate otsuste tegemine. Juhtrühm vastutab ka arengukava elluviimise ja selles vajalike muudatuste tegemise eest. Loodud meeskonda kuuluvad nii volikogu kui vallavalitsuse liikmed, samuti teenistuste juhid, vallasekretär ning ettevõtjate esindaja. Tööd juhib vallavanem Margus Lepik.

03.05.2018 toimus Valga Vallavalitsuse töötajate arengupäev, kus arutati selle üle, millised on valla olulisemad väärtused, lahendamist vajavad probleemid ja olulised tegevused lähitulevikuks ning kuidas kaasata vallaelanikke tuleviku otsustamisel kaasa rääkima. Loe kohtumise kokkuvõtet.

10.05.2018 leidis aset arengukava juhtrühma koosolek Valga Spordihallis, kus planeeriti arengukava koostamise protsessi, ülesandeid, tähtaegu ning arutati arengukava olulisemaid teemasid. Loe protokolli. 

16.05.-30.05.2018 viidi läbi arengukava avalik ideekorje internetis, milles osalejad kaardistasid olulisemaid väärtusi ning probleeme, samuti tegid ettepanekuid arengusuundadeks. Kokkuvõte ideekorjest leiad siit.

31.05.2018 korraldati arenguseminarid Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, kus toimus valla olukorra kaardistamiseks ning arengu ideede leidmiseks teemarümade arutelu, milles osalesid erinevate valdkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad, ettevõtjad ning aktiivsed vallaelanikud. Seminaride kokkuvõte.

5.06.2018 toimus arengukava juhtrühma koosolek Valga raudteejaamas, kus vaadati üle arenguseminaride tagasiside ning ideekorje tulemused. Lae alla koosoleku protokoll.

19.06.2018 peeti avalik visiooniseminar Kultuuri- ja Huvialakeskuses, kuhu olid oodatud kaasa mõtlema kõik huvilised, et arutada valla tuleviku teemadel. Visiooniseminari kokkuvõte.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023. eelnõu valmis 18. septembriks 2018. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele avaldab omavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu valla või linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Selle aja sees on elanikel võimalik anda tagasisidet ja teha ettepanekuid dokumendi sisu osas. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks oktoobris 2018.