UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valgamaal tõuseb segaolmejäätmete äraveo hind

Viimase kahe aastaga on olmejäätmete põletamise tasud kasvanud 3 korda, mis mõjutab segaprügi üleandmise teenustasusid üle-eestiliselt seal hulgas tõusevad hinnad ka Valgamaal.

Ragn-Sells AS teostab Valgamaa jäätmeveopiirkonnas segaolmejäätmete, paberi ja kartongi ning biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumist. Seoses olmejäätmete üleandmise kulude olulise kasvuga muutuvad alates 01.04.2019 Valga maakonnas olmejäätmete teenuste hinnad. Samal ajal sorteeritud jäätmete nagu köögi-sööklajäätmed ning paber ja kartong teenusehinnad jäävad senisele tasemele. Ühtlasi teavitab Ragn-Sells AS, et muutunud on 1.5, 2.5 ja 4.5 m³ konteinerite rendihinnad.

Möödunud aastal sai tulekahju tõttu kannatada Ragn-Sellsi jäätmekütuse tehas, millega kadus turult kolmandik Eesti käitlusmahus. See aga on oluliselt tõstnud jäätmete põletamise tasusid Eesti Energia põletusahju väravas. Kahe aastaga on hinnad tõusnud seal ca 3 korda 20 eurilt 60 eurole tonnist. Valgamaalt kogutud segaolmejäätmed käideldakse just Eesti Energiale kuuluvas Iru Jäätmepõletus jaamas. Prügilates on kõrgemate saastetasude tõttu käitlushinnad veelgi kõrgemad.

SORTEERIMINE VÄHENDAB KULUSID

Siiski on igaühel endal võimalik väga palju ära teha, et jäätmekäitluskulusid vähendada ja samal ajal hoida sellega ümbritsevat keskkonda. Kõige esimene ja olulisim printsiip on jäätmetekke vähendamine ehk iseenda tarbimisharjumuste muutmine. See tähendab , et enne igat ostu on kasulik mõelda, kas neid asju ikka tegelikult vaja on?

Lõplikult jäätmeid tekitamata siiski hakkama ei saa. Küll aga on igal leibkonnal võimalik anda oma panus selleks, et segaolmejäätmete hinnatõus jääks minimaalseks. Sorteerides segaolmejäätmetest välja segapakendid ja paberi/papi, mille ära andmine on tasuta, ning biolagunevad köögi- ja söögijäätmed väheneb ära antava segaolmejäätmete hulk märgatavalt ning sellega kaasneb ka rahaline kokkuhoid.

Soovitame eramajade omanikel, korteriühistutel, ettevõtjatel ja asutustel uurida, millised on kohalikud võimalused sorteeritud jäätmete äraandmiseks. Sõltuvalt piirkonnast on mitmed teenused tarbijale tasuta: näiteks Valga linnas, Tsirguliina alevikus, Laatre alevikus ning Õru alevikus pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ koostöös AS Ragn-Sellsiga tasuta pakendikoti teenust eramajadele, samuti on osades piirkondades võimalik Tootjavastutusorganistatsioon OÜ kaudu tellida pakendikonteiner korteriühistutele, mille tühjendamine on jäätmevaldajatele tasuta. Täpsem info Tootjavastutusorganisatsioon OÜ koduleheküljelt www.tvo.ee

EESMÄRK ON PUHTAM ELUKESKKOND

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks suunata 2020. aastaks 50% olmejäätmetest taaskasutusse. Eesti on teistest EL riikidest taaskasutuse poolest maas, meil jõuab materjalidena uuesti ringlusesse vaid 28% olmejäätmetest.

Euroopa Komisjon on juba saatnud Eestile eelhoiatuse, et peame senisest oluliselt rohkem  panustama keskkonnahoidu. Seega surve sorteerimisele aina kasvab. Samas näitab teiste riikide kogemus, et kui sorteerida, siis olmejäätmete maht väheneb ja nii saab kasutusele võtta väiksema ja palju soodsama konteineri või vähendada tühjendussagedust.

Jäädavalt on möödas ajad, mil eri jäätmeliigid visati kokku ühte kogumismahutisse ning seejärel ka veeti ühte kohta ning seda võrdlemisi soodsa hinna eest. Jäätmete sorteerimine ja materjalide taaskasutamine peavad saama iga pere loomulikuks harjumuseks, tänu millele vähenevad kulud jäätmete äraveole, rohkem materjale jõuab läbi taaskasutuse ringlusesse ning kokkuvõttes säilitame puhtama elamiskeskkonna täna, homme ja ka aastate pärast.

Alates 01.04.2019 kehtib Valgamaal uus hinnakiri: vaata jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Valgamaal!