UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsus võtab tööle ettevõtluse- ja arenguspetsialisti

Valga Vallavalitsus võtab tööle ettevõtluse- ja arenguspetsialisti

Põhilised tööülesanded:

 • Valga valla arengu strateegiliste plaanide koostamine, haldamine,    ajakohastamine, koordineerimine, täideviimise korraldamine ja jälgimine;
 • Ettevõtluskeskkonna arendamise ja tööhõivega seotud küsimuste koordineerimine, koostöövõrgustike  loomine ja nende töö korraldamine;
 • Analüütilise informatsiooni kogumine, analüüsimine ja elektrooniline talletamine ning infobaasi pidev aktualiseerimine;
 • Toetuste meetmestiku väljatöötamine ja rakendamise korraldamine;
 • Valga valla ettevõtluskliimat tutvustavate trükiste koostamine ja oma tööülesannetest tulenevate projektide algatamine, juhtimine ja elluviimise tagamine;
 • Osalemine valla mainekujundusprogrammi väljatöötamisel ja elluviimisel;
 • Ettepanekute tegemine Valga valla arengu eesmärkide efektiivsemaks realiseerimiseks; vallaettevõtluskeskkonna arendamine ja ettevõtjatele ürituste korraldamine, sealhulgas võrgustikutöö ettevõtjate ning avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidega            ühisprojektide väljatöötamiseks ning selle tulemuslikkuse hindamine ja analüüs.;
 • Oma tööülesannete piires riiklike statistiliste aruannete koostamine ja edastamine, statistiliste analüüside koostamine ning ettevõtjate andmebaasi pidamine.
 • Oma pädevuse ja ametijuhendis sätestatud töövaldkonna piires õigusaktide eelnõude koostamine ja esitamine vallavalitsuse istungile;
 • Ametisisese jaotuse piires isikute ja asutuste avalduste, teabenõuete, märgukirjade ja muude  küsimuste menetlemine ja nendele vastamine;
 • Taksoveo lubade väljastamine:
 • Eesti siseste vallaga seotud projektide juhtimine;

Palgatase vahemikus 1100-1400 eurot.

Nõudmised ametikohale

 • Haridus – kõrgharidus või selle omandamine ja sellele lisanduv ametialane enesetäiendamine;
 • Varasem töökogemus – eelnev töökogemus projektide koostamisel ja projektitöö valdkonnas vähemalt üks aasta;
 • Teadmised lepinguõiguse ja riigihangete alastest õigusaktidest ja nende rakendamise oskus,
 • Teadmised erinevatest rahastamisprogrammidest ja nende taotlustingimustest ning analüüsimise oskus;
 • Teadmised arendustööga seotud koostööorganisatsioonide tegevusvaldkondade kohta;
 • Oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus;
 • hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint), ülevaate omamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidest, raamatupidamise üldnõuetest ning registrite ja andmekogude kasutamise oskus;

Keeleoskus:

 • kõrgtasemel eesti keel;
 • võõrkeelena inglise keel või vene keel vähemalt kesktasemel suhtlemisoskusega koos erialase sõnavara teadmise ja kasutamisega.

Tähtajaline töökoht – august 2021 (ajutiselt äraoleva töötaja asendamine)

 

Kandideerimisavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavad dokumentid saata e-postile heldi.kaares@valga.ee või  Valga Vallavalitsuse aadressile Puiestsee 8, 68203 Valga 21.augustiks 2019.a kella 10.00-ks. Täiendav info: Viktor Mägi 512 9829, viktor.magi@valga.ee.