UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsuse 16. detsembri 2019 istungi kokkuvõte

Valga vallavalitsuse 16. detsembri 2019 istung

Valga vallavalitsuse 16.12.2019 istungil otsustati:

Eraldada:

 • munitsipaalvara teenistusele Aia tn 20, Valga linn hoonele värvide ja majandusvahendite soetamiseks 359 eurot;
 • Tsirguliina Koolile 578 eurot õpilaste ujumisõppe korraldamiseks Valga Põhikooli ujulas (transpordikulu);
 • Valga lasteaed Buratinole 400 eurot puhastusvahendite tarbeks seoses valvelasteaiaks kinnitamisega;
 • Valga valla pensionäride sõiduks Alale Valgamaa Pensionäride Ühenduse peole kahe bussi transpordikulude katteks 436 eurot;
 • Haridus- ja kultuuriteenistusele aastavahetusel keskväljakul korraldatava ürituse kulude katteks 1000 eurot;
 • Karula Hooldemajale täiendavad rahalised vahendid ettenägematute kulude katteks;
 • Munitsipaalvara teenistusele elektripaigaldiste korrastamiseks ja auditi tellimiseks 9824 eurot;
 • Munitsipaalvara teenistusele Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kohvikuruumide rasvapüüduri paigaldamiseks 4794 eurot;
 • Munitsipaalvara teenistusele auruveduri osaliseks renoveerimiseks 10 000 eurot;
 • Ehitus- ja planeerimisteenistusele Valga linnas Kesk tn 19 asuva hoone välisfassaadi korrastamiseks 2100 eurot;
 • MTÜ Epre Arendusele LEADER -meetmest toetatud projekti „ Pilk virtuaalmaailm läbi noorte silmade " omafinantseeringu katmiseks 786,49 eurot;
 • Täiendavalt Taheva Valla Külade Seltsile 2 424 eurot projekti „Kotuse koostöövõrgustiku arenguhüpe" elluviimiseks;
 • 2019. aasta II poolaastal mittetulundusühingule NAHKKINNAS pearahasid 694,62 eurot;
 • 2019. aasta II poolaastal Spordiklubi Valga Laskurklubile pearahasid 735,48 eurot;
 • Eraldada pearahasid Valga valla spordiklubidele (2019. aasta juuli – detsember) järgnevalt

Nr

Spordiklubi 2019 juuli-detsember

Pearahad (eurot)

1

JALGPALLIKLUBI FC VALGA

3350,52

2

Jalgpalliklubi FC WARRIOR

6619,32

3

Võrkpalliklubi Viktooria

5638,68

4

Spordiklubi "Maret-Sport"

5066,64

5

käsipalliklubi KÄVAL

3677,4

6

Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa

1961,28

7

Valga Saalihoki klubi

2206,44

8

Valga Spordiklubi

3268,8

9

Mittetulundusühing „Motoklubi K&K"

2288,16

 

 Kokku

34077,24

 

 • Eraldada spordiürituste korraldustoetust järgnevalt:

Taotleja

Eraldatud (eurot)

VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI

50

Valga Lauatennise ja koroona klubi

225

Mittetulundusühing Carma Motoklubi

370

JALGPALLIKLUBI FC VALGA

280

Spordiklubi „Maret-Sport"

280

Mittetulundusühing NAHKKINNAS

120

Valga Spordiklubi

280

Valgamaa Spordiveteranide Selts

300

Valga Maleklubi

60

Võrkpalliklubi Viktooria

180

spordiklubi Karula

150

 

 • toetust huvitegevuse toetusfondist järgnevalt:

MTÜ Mürakratt

541

Jalgpalliklubi FC WARRIOR

700

MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus

1928

Liivimaa Noorteorkester

1890

Valga Saalihoki klubi

823

Valga Motoklubi

2060

 

 • spordi eelarve reservist mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) seoses Johanna Ardeli (Ardel) ja Janika Lõivu (Lõiv) osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 300 eurot.
 • toetust alljärgnevatele noorte omaalgatuslikele projektidele:
 1. „Olen aktiivseks eeskujuks" (projektijuht Mattias Miller, lepingu sõlmija Flora Theresa Dirr) läbiviimiseks 375 eurot;
 2. „Oma silm on kuningas" (projektijuht Erika Rääk, lepingu sõlmija Egle Kõvask) läbiviimiseks 300 eurot;
 3. „Sõpruskohtumine, võrgupidu" (projektijuht Chris Marcus Krahv, lepingu sõlmija Merlika Hüdsi) läbiviimiseks 170 eurot;
 4. „Valga linna koolide õpilasesinduste meeskonnatunde kasvatamine" (projektijuht Enrike Margusonov, lepingu sõlmija Enrike Margusonov) läbiviimiseks 300 eurot;
 5. „Valga Avatud Noortekeskuse jõulunädal" (projektijuht Jaanika Lõiv, lepingu sõlmija Riin Margus) läbiviimiseks 300 eurot.

Mitte eraldada

 • toetust MTÜ Valga Koerteklubile loengusarja "Valga valla koeraomanike teadlikkuse tõstmine" jätkukoolituseks, kuna taotlejal on esitamata 2018. a majandusaasta aruanne;
 • toetust Mittetulundusühing Urban Style Valga klubile seoses taotleva ühingu nõuetele mittevastavusega;
 • toetust mittetulundusühingule Kungla seoses taotleva ühingu nõuetele mittevastavusega.

Rahuldada tähtpäevaga 20.11.2019 esitatud kogukonna arendamise projektitoetuse taotlused järgnevalt:

       

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

Toetus €

1

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu

Kõlakoja rekonstrueerimine

1,000.00

2

Seltsing Tõlliste Pahandusministeerium

Tõlliste piirkonna valgusdekoratsioonide soetamine (II etapp)

1,000.00

3

MTÜ Stuudio Joy

Stuudio Joy õpilastele ja pedagoogidele tantsusaali vajalike võimaluste loomine

1,000.00

4

MTÜ Sooru Arendus

Sooru kogukonna kogemuskohvikud

620.00

5

MTÜ Taheva Valla Külade Selts

Taheva küla bussipeatuse pink

1,000.00

6

EELK Hargla kogudus

Hargla harmooniumi taastamine

1,000.00

7

MTÜ EELK Valga Peetri-Luke kogudus

Valga Jaani kiriku sündmuste helipildi parendamine

523.00

8

MTÜ Hargla piirkonnasõbrad

Hargla Maakultuurimaja 25. hooaja jäädvustamine fotoraamatuna

988.00

9

MTÜ EELK Laatre Püha  Laurentsiuse Kogudus

Laatre kiriku kroonlühtri restaureerimine

1,000.00

10

MTÜ Taheva Valla Külade Selts

Hargla kogukonnaköögi küpsetusvahendid

900.00

11

MTÜ Taheva Valla Külade Selts

Kotuse koostöövõrgustikule pop-up telgi soetamine

921.00

   

KOKKU

9,952.00

 

Kinnitada 2019. aasta II poolaasta pearaha suuruseks 13,62 eurot noore kohta ühes kuus.

Kanda teeregistrisse kohalik tee nimega Hoidla tee (85401:016:0031) – tee nr 8540267, tee pikkus 548 m, tee laius 5m.

Anda nõusolek

 • Elektrilevi OÜ'le isikliku kasutusõiguse seadmiseks Linnamets 3 katastriüksusele (85401:015:0023), registriosa number 2300850, kasutusõiguse ala pindala 218 m2.
 • Elektrilevi OÜ'le (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks alljärgnevate katastriüksustele:
 1. ORU TÄNAV T1, katastritunnus 85401:008:0015, registriosa number puudub, sundvalduse ala suurus 23 m2, maakaabelliini paigaldamiseks;
 2. VÕNNU TÄNAV, katastritunnus 85401:010:0015, registriosa number puudub, sundvalduse ala suurus 54 m2, maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks;
 3. TIIGI TÄNAV, katastritunnus 85401:008:0018, registriosa number puudub, sundvalduse ala suurus 31 m2, maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi paigaldamiseks;
 4. LUHA TÄNAV, katastritunnus 85401:008:0009, registriosa number puudub, sundvalduse ala suurus 19 m2, maakaabelliini paigaldamiseks:;
 5. LAI TÄNAV T1, katastritunnus 85401:005:0027, registriosa number puudub, sundvalduse ala suurus 46 m2, maakaabelliini ja liitumiskilbile paigaldamiseks;
 6. PÄRNA PST T2, katastritunnus 85401:003:0019, registriosa number puudub, sundvalduse ala suurus 60 m2, maakaabelliini paigaldamiseks.
 7. VAINU TÄNAV, katastritunnus 85401:002:0011, registriosa number puudub, sundvalduse ala suurus 30 m2, maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga valla Hargla küla Padriku (katastritunnus 77901:001:0163) ja Luigemäe (katastritunnus 77901:004:1430) kinnistute piirile püstitatud Hargla oja kergliiklustee sillale (ehitisregistri kood 220857921).
 • Väljastada kasutusluba Valga linnas Sepa tn 12 kinnistul (katastritunnus 85401:003:1060) olemasoleva rekonstrueeritud lasteaiale (ehitusregistri kood 120672237).

Muuta:

 • Valga Vallavalitsuse 27.11.2019 korralduse nr 438 „Valga valla omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ Kirjanurk kasuks" punkte 1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19 ning lisada punkt 1.24 ja sõnastada need järgmiselt vastavalt lisadele:
  1. „1.12. Linnamets 2, katastritunnus 85401:015:0010, registriosa 2287850, kasutusõiguse pindala 300 m2;"
  2. „1.13. Linnamets 1, katastritunnus 85401:014:0001, registriosa 2379950, kasutusõiguse pindala 3154 m2;"
  3. „1.15. Pipra tänav, katastritunnus 85401:001:0123, registriosa 11055950, kasutusõiguse pindala 427 m2;"
  4.  „1.17. Iirise tänav, katastritunnus 85401:001:0119, registriosa 11063950, kasutusõiguse pindala 188 m2;"
  5. „1.18. Lille tänav, katastritunnus 85401:001:0178, registriosa 4974550, kasutusõiguse pindala 231 m2;"
  6. „1.19. Saviaugu tn 3, katastritunnus 85401:001:0207, registriosa 5354450, kasutusõiguse pindala 707 m2;"
  7. „1.24. Saviaugu tn 5, katastritunnus 85401:010:0004, registriosa 16333250, kasutusõiguse pindala 21 m2;"
 • Õru Vallavalitsuse 13.10.2017 korralduse nr 2-1.3/65 „Maa ostueesõigusega erastamine" punkte 4 ja 5 ning sõnastada need järgmiselt:
  1.  „4. Erastatava maa suurus: 47565 m2"
  2.  „5. Maaüksuse sihtotstarve: maatulundusmaa"

Teha Valga Vallavolikogu 14.12.2018 otsusega nr 89 kinnitatud Valga Vallavalitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus muudatus sotsiaaltööteenistuse koosseisus.

Kinnitada Valga muusikakooli hoolekogu koosseis.