UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga linn, Pihlaka tn 2 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Valga Vallavalitsus algatas Valga linn, Pihlaka tn 2 kinnistu osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Alal kehtib 21. oktoobril 1998 Valga Linnavolikogu korraldusega nr 722 kehtestatud Valga linnas kv 130, 131 Pihlaka krundijaotuskava detailplaneering. Detailplaneeringuga on muuhulgas lahendatud Pihlaka tn 2 kinnistu ehitusõigus.

Taotleja soovib laiendada Pihlaka tn 2 hoonestusala selliselt, et Pihlaka tn 2 olemasoleva hoone juurdeehitus ulatuks Transpordi tn 2 kinnistu piirini. Esitatud taotluse alusel on ette nähtud sõidukite teeninduse hoone rajamine. Säilib krundi funktsioon ning kõik senised teenused.

Ehitusseadustiku1 § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Vastavalt ehitusseadustiku1 § 27 lg 4 p-dele 2 ja 4 täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sh hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 % ulatuses esialgsest lahendusest ja ehitise arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Valga Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta. Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda Valga valla kodulehel https://www.valga.ee/en/uldinfo ja Valga Vallavalitsuses (Puiestee tn 8, II korrus, kabinet 207). Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada e-posti teel iivika.voode@valga.ee 9.10.2020.-22.10.2020.

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Lõuna-Eesti Postimees.