UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Fotol: planeeringuala lähiümbrus/Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus

Valga Vallavalitsuse 06.01.2021. a korraldusega nr 5 anti korraldus lõpetada Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14 krundi osale kavandatava reoveepuhasti detailplaneeringu koostamine, mis algatati eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks reoveepuhasti rajamiseks. Detailplaneeringu koostamine lõpetati põhjusel, et koostamise käigus ilmnesid asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus ja planeeritava maa-ala omanik taotles detailplaneeringu koostamise lõpetamist tema omandisse kuuluval maal. Valga Vallavalitsuse korraldusega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel (https://www.valga.ee/en/238).

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018−2029 lühiajaliste investeeringute elluviimisega seotud reoveepuhasti eel- ja projekteerimistöödega jätkatakse olemasoleva amortiseerunud reoveepuhasti asukohas (Kirikumõisa tee 14a).

Lenna Hingla, planeeringute juhtivspetsialist