UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Kokkuvõte Valga Vallavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest novembris 2018

Välisprojektide ja arenguteenistus

Ehitus ja planeerimine

1. Jätkub Valga linna üldplaneeringu koostamine. Uus üldplaneering on algatatud.

2. Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Detailplaneering on avalikustatud valla kodulehel http://www.valga.ee/238 ja vallavalitsuse esimese korruse stendil. Planeeringu avalik väljapanek kestab kuni 25.11.2018. Planeeringu avaliku väljapaneku ajal on igal isikul võimalik teha planeeringu lahenduse kohta ettepanekuid.

3. Valga linna Kungla tn 24c ja selle lähiümbruse detailplaneeringu ettevalmistamine vastuvõtmiseks ja avaliku väljapaneku korraldamiseks. Materjalid on kättesaadavad valla kodulehel http://www.valga.ee/238.

4. Valga linna Pika, Petseri, Roosi ja Soo tänava vahelise kortermajade kvartali detailplaneeringu koostamine.

5. Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koostamine. Dokumendi eelnõu on avalikustatud Valga valla kodulehel http://www.valga.ee/koostamisel. Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta on võimalik igal isikul teha ettepanekuid. Eelnõu avalikustamine kestab kuni 31.01.2019. Valla elanike efektiivsemaks kaasamiseks üldplaneeringu koostamisse on kokku pandud ideekorje kaardirakendus https://valgavv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e82f7e092b3a4d3bade235e290968487 . Kaardirakenduse kaudu on võimalik teostada ideekorjet. Ideekorje kaardile on võimalik esitada asukohast lähtuvaid seisukohti ja ettepanekuid, mis aitavad valla arengut suunata lühiajalises või pikemas perspektiivis. Ideekorjest loodetakse saada tagasisidet kohalike probleemide, kitsaskohtade või hoopis väärtustamist vajavate objektide kohta. Kogutud ideedele antakse tagasisidet. Kaardile on juba kantud Valga linna üldplaneeringu ja Valga valla arengukava koostamise käigus korraldatud ideekorjete info.

6. Valdades alustatud riigi maale hoonestusõiguste (Emajõe tn 1, Nooruse tn 53 ja Kalda) seadmiste eeltoimingute lõpetamistega.

7. Utilitase ja Telia kasuks isikliku kasutusõiguste seadmised erinevate Valga valla munitsipaalmaadele.

8. Alustanud Petseri tn 2 korteriühistule Petseri tn 4 osaliselt kasutusse andmist.

9. Valga linna territooriumil Elektrilevi kavandatud tööde ülevaatamine ja tingimuste esitamine. 15 erinevat objekti.

10. Märgukiri -Vabaduse 35a hoonete omanikuga kontakteerumine ja ohtliku olukorra likvideerimiseks tähtaja esitamine.

11. Kasutusluba 4 tk (kaugküttetorustik Jaama pst, kaugküttetorustik Petseri tn, Vabaduse tn 27 ärihoone, Kalda talu mängude maja).

12. Ehitusload 3 tk (Lõuna tn 3, Viinamarja 6, Rebasemõisa küla abihoone).

13. Ehitusteatis 4 tk (hirveaed piirdeaed, elamu Ploomi tn 22, korterelamu Roosi tn 11a, sidekaabel Võru 8).

14. Kasutusteatis 1 tk (Kesva tn 12a)

15. Projekteerimistingimused 2 tk (kaugküttetorustik, elamu Oja tn 6)

16. Kuperjanovi 12 elamu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise käigus on järg küttelahenduste ja sisekujunduse juures.

17. Käivad Kungla 16 koolihoone ehitustööd.

18. Jätkuvad Priimetsa kooli projekteerimistööd.

19. Käimas on spordihalli projekteerimistööd.

20. Jätkub Lüllemäe kooli võimla rekonstrueerimine. Tööd lõpevad 23. novembril.

21. Teostatud tööd Puuetega Inimeste Kojas.

22. Jätkatakse maareformi toimingutega ja aadressandmete korrastamisega.

23. Valmistatakse ette ehitusprojektide tellimist Uus 14, E. Enno 28 ja Kungla 12.

24. Jätkuvad lasteaed Buratino projekteerimistööd. Eelprojekt on valminud. Põhiprojekt valmib 31.01.2019.

25. Ühinenud valdade pooleli olnud maareformi toimingutega jätkamine.

Projektijuhtimine ja areng

1. Tähtajaga 31. oktoober 2018 projekt „Avatud valitsemise tegevuskava koostamine Valga vallas" esitamine.

2. Raadios Ruut FM kogukondadele suunatud uute toetusvõimaluste tutvustamine.

3. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste hindamine ja hindamiskoosolekul osalemine.

4. Europe Directi 2019. aasta taotluse ja tegevuskava esitamine.

5. Tähtpäevaga 20. november esitatud kogukonna arendamisele suunatud taotluste menetlemine.

6. Europe Directi projekti raames 21. novembril noortele vabatahtlikele tunnustusreisi korraldamine Tallinnasse noortekonverentsile „Lahe Koolipäev". 

7. 22.-23. november Käärikul kogukondade konverentsil "Kogukonna vedurid" osalemine.

8. Hajaasustuse programmi 2017/2018 aruannete menetlemine ja kinnitamine.

9. Hajaasustuse programmi 2018 toetuslepingute sõlmimine.

10. 01.11.2018 külastas meid Jõgeva valla delegatsioon.

11. Eesti-Läti Instituudi eelarve ülevaatamine.

12. 8 kvartali lõpuaruande  ja maksetaotluse koostamine.

13. Green Realway projekti töökoosolek.

14. Maakonna arengustrateegia aruteludel osalemine.

15. Est-Lat infopäeva korraldamine.

16. Projekti Tentacle raames õppereis.

17. 2019. aasta investeeringute ülevaatamine.

18. Konverentsil „Aasta KOV. Kuidas edasi?" osalemine.

19. Säde pargi projekti ülevaatamine ja parenduste tegemine.

20. Kogukondade vedurite konverentsil osalemine

Haridus- ja kultuuriteenistus

1. Valga Vallavalitsusele ja Valga Vallavolikogule edastati Lüllemäe Kultuurimaja, Hargla Maakultuurimaja ja Tsirguliina Rahvamaja  põhimääruste eelnõud. 

2. 02. novembril Valga Jaani kirikus toimunud Jarek Kasari hingedepäeva kontserdi korraldusele kaasaaitamine. Hingedepäeva kontserdi korraldab Valga Vallavalitsus koostöös MTÜ Segakooriga Rõõm alates 2004 aastast.

3.    7.-8.11. toimusid KOV haridusjuhtide õppepäevad Rakveres.

4. 08. novembril toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses Eesti-Läti ajalookonverents „Vallutused ja võidud Valgas/Valkas lähikonnas – teekond Eesti ja Läti Vabariigi 100. sünnipäevani".

5.  16. novembril Valga Jaani kirikus korraldati esmakordselt Valga valla aasta isa tiitli üleandmine.

6.  Trükist ilmus Valga valla sündmuste infovoldik detsember 2018 ja jaanuar 2019.

7.  20.11. Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond korraldas teabepäeva kohalike omavalitsuste ametnikele, kes tegelevad hariduse valdkonnaga.  Teema: õppeasutuse pidaja ülesanded õppeasutuse arengu toetamisel.  Lähema vaatluse all on õppeasutuse sisehindamine ja arengukava: sisehindamise läbiviimine, arengukava koostamine õppeasutuses, pidaja kaasatus ja pidaja roll ning vastutus.

8.  21.11. toimus Tallinnas noortekonverents „Lahe Koolipäev" osalesid valla noorsootöötajad koos 40 vabatahtlike noortega, kes on panustanud valla ja maakonna ürituste korraldamisse.

9.   21. novembril külastas peale 25 aastat Valgat ERSO, toimus Peeter Lilje biograafia esitlus.

10.   22.11. Valga valla töövarjupäev

11. 22.11. koolitus valla haridustöötajatele õpetajate täiendusõpe prioriteetsel teemal "Ohutus" - digivaldkonna riskidega arvestamine modernes õpiruumis"

12. 23.11. vähelõimunute nõustamisvõrgustiku arendamine - uuringu tulemuste esitlemine.

13. 26.-28.11. teostab HTM temaatilist haldusjärelevalvet Valga Lasteaias „Pääsuke"

14. 27.11 äkkrünnaku ja kriisisituatsioonides toimetuleku koolitus

15. 28. novembril toimub vallavanema tänuüritus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus  Valga valla eakatele juubilaridele. Peetakse meeles oktoobris, novembris ja detsembris sündinud eakaid juubilare (kutsetega).

16.  30.11. asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane osalevad Otepääl „Kompetentsikonverents 3.0 Teekonnal maailma parimaks haridusjuhiks"

17. Koostati  koostöös Valga valla kultuurivaldkonna allasutuste ja kodanike ühendustega 2018. aasta novembri kuu Valga  valla sündmuste kalenderplaan, mida on kõigil võimalik vaadata Valga valla kodulehelt.

18. Valla lasteaedade direktorid koostasid ühiselt lasteaedade vastuvõtmise korra, mis suunatakse 27.11. novembri vallavalitsuse erakorralisele istungile vastuvõtmiseks.

19.  Valga kinos Säde näidati ajavahemikus 01.11. - 18.11.2018 14 päeval 9 filmi, seansse toimus 27 korral, külastajaid oli 874.

20. Novembris Valgas:

Kunstikuu avaüritusel, kontsert "Pühendumus", 240 külastajat;

Jaan Sööt & Andre Maaker kontserdiga  "Armastusfilm", 42 külastajat;

Karmen Rõivassepa plaadiesitluskontsert "Dance of Sounds", 85 külastajat:

Ansambli "Lõõtsavägilased" kontserdil 124 külastajat;

Viljandi Jakobsoni kooli balletistuudio etendusel 68 külastajat;

Teater Comedy Estonia etendusel "Stand-Up on siin" 218 külastajat.

Sport ja noorsootöö

1.ESF rahastuse koondaruande informatsiooni koondamine, ettevalmistamine ja esitamine.

2. Spordialaste toetuste määramise eelnõu koostamine.

3. Huvitegevuse toetusfondi eelnõu koostamine.

4. Investeeringute arutelu koosolekud.

5. Valga valla noorsootöö arengukava koostamise kohtumistel osalemine.

6. Noorte volikogu loomiseks kohtumised erinevates piirkondades.

7. SPOKU elektrooniliste vormide ettevalmistus ja selle kasutusele võtmise eelnõu koostamine.

8.  Huvitegevuse ja huvihariduse toetuste eraldamine.

9. Spordiürituste korraldustoetuste ja spordialaste toetuste menetlemine ja eraldamine.

10. Võimatu jooksu organiseerimine .

11. Noortekeskuse kolimise osas läbirääkimised ja uute ruumide otsimine.

12. Tsirguliina mänguväljakuga seotud tegevused  ja kohtumine ehitajatega.

13. Staadionihoone renoveerimise koosolekutel osalemine

14.  Avalike ürituste lubade menetlemine

15. Kohtumised kodanikega ja vastamine kodanike päringutele.

16. Osalemine koolitusel „Noorsootöötaja – kutse mitte amet" ja  „Avaliku teenistuse eetika juhtidele".

17. Huvitegevuse kava koostamine.

Info kultuurisündmuste kohta, mida korraldasid valla mittetulundusühingud:

MTÜ Stuudio Tiina korraldusel toimus 04.11 Tiina Loomemajas "100 Inglit Eesti Vabariigile" raames vabastav hingamine ja meditatsioon "Vastuste saamine läbi Inglite".

MTÜ Stuudio Tiina korraldusel toimus 05.11 Tiina Loomemajas "100 Inglit Eesti Vabariigile"  raames keraamika töötuba "Minu Ingel".

Täpsem sündmuste kava on leitav Valga valla kodulehelt ja kultuuriasutuste kodulehtedelt. 

 

Kommunikatsiooniteenistus

1. Jätkuvalt tegeletakse kodulehe arendamisega. Korrastatud on volikogu komisjonide tööd puudutav sektor,  vallametsast küttepuude varumise ja andmekaitse osa, valla koostatav üldplaneering ja detailplaneeringu algatamine, projektid, mittetulundusühingute ja kogukondade osa ning hanked. Töös on kodulehe sisu vastavusse viimine andmekaitse ja avaliku teabe seadusest tulenevate nõuetega.

2. Ilmus novembrikuu Valga Teataja, milles tutvustati Valga valla esimest aasta isa, anti põhjalikum ülevaade lastekaitsest ning palju muud. Ajalehtede trükifailid arhiveeritakse Rahvusraamatukogu digitaalsesse andmebaasi ja avalikustatakse valla kodulehel. Ette on valmistatud Valga Teataja mahu tõstmine 8 leheküljele alates 2019. aasta jaanuarist ning ajalehe reklaamimüügi üleandmine Kuldne Lammas OÜ-le.

3. Vaadati üle kommunikatsiooniteenistuse 2019. aasta eelarvelised vajadused ning esitati rahandusteenistusele vastav sisend.

4. Vaadati üle kommunikatsioonivaldkonna koostöölepingud ning nende pikendamise vajadus järgmiseks aastaks.

5. Inventeeriti vallavalitsuse meened ning hinnati vajadused järgmisteks perioodideks. Kaardistati vallavalitsusele tarvilikud kujundus- ja trükimaterjalid.

6. Valmistatakse ette Paju lahingu ja Valga vabastamise 100 aastapäeva tähistamist 31. jaanuaril 2019.

7. Osaleti Valga valla aasta isa valimise komisjoni töös.

8. Ajakirjandus on huvi tundnud kodutute öömaja võimaluste kohta Valgas, Vabaduse 13 koolihoone ehituse, Valga keskväljakul avatud politseitoa, OÜ Saveleni likvideerimise ja Sooru lasteaia tuleviku vastu.

9. Raadios RUUT FM Valgalase pooltunnis käsitletud teemadeks on kultuuritöö ja kogukonnaprojektidega tegelevate MTÜ-de toetamise liigid ja taotlemise kord, Valga muuseumi juhiabi-varahoidja rääkis 26. novembril toimuvast Valga Muuseumi Hälli albumite õhtust ansambliga Naised Köögis ning asevallavanem Enno Kase kõneles raadios lähiajal aset leidvatest teetöödest ja talvisest teehooldusest Valga vallas.

10. Koostöös Briti saatkonnaga valmistati ette Briti saatkonna esinduse Valga visiiti.

11.Kommunikatsioonijuht Põim Kama osales Valga vallavalitsuse delegatsiooni kooseisus visiidil Lõuna-Islandile.

12. Osaleti erinevatel valla üritustel, võistlustel  ja näituste avamistel, mis leidsid  kajastamist valla kodulehel ning Facebookis.

13. Kirjutasime pressiteateid ja uudiseid valla tegemisest ning olulisematest kohtumistest.

Kaksiklinna kaubamärgist

22. oktoobril kohtusid Valkas ühiskoosolekul Valga Vallavolikogu ja Valka Kihelkonnaduuma esindajad. Arutelu all senise koostöö olulisemad punktid ja tulevikuväljavaated, lähemalt räägiti piiriülese linnasüdame ehitamise kavast. Volikogud arutasid ka kaksiklinna turundamist ja kaubamärki. Küsimuse all oli linna ühise brändi arendamine ning see, kas jätkata senise nimekuju Valga/Valka kasutamist või võtta tarvitusele linna ajalooline nimekuju Walk.

Kaubamärgi küsimus tekitas elava arutelu. Ühest küljest tõdeti, et Walk on lühike ja lööv nimi, mis on seotud linna ajalooga. Teisalt leiti, et Valga-Valka on juba pikalt kasutusel olnud ning inimesed on sellega harjunud. Lõplikule otsusele kohtumisel ei jõutud, pooled soovisid küsimuse üle järele mõelda ja teemat veel arutada. Tänaseks on selgunud, et Valka Kihelkonnaduuma pooldab senise nimekujuga jätkamist, küll aga soovitakse muuta kaksiklinna logo. Soovi korral on ka Valga volikogu liikmetel võimalus kaubamärgi küsimuses oma mõtteid ja arvamusi jagada.

 

Kantselei

Rahvastikuregistri andmetel oli Valga vallas 01.11.2018 seisuga 16 525 elanikku (8047 meest ja 8478 naist).

Valga vald novembris toimunud sündmuste järgi seisuga 20.11.2018:
oma elukoha registreeris 30 inimest, kellest 20 saabusid välisriigist (13 Lätist, 1 Iirimaalt, 4 Venemaalt, 1 Ukrainast, 1 Ecuadorist). Valga vallast lahkus 27 inimest, neist 3 välisriiki .

Selle aasta novembris sündis Valga valda 8 uut ilmakodanikku (4 poissi ja 4 tüdrukut), nendest 8  lapse sünd registreeriti Valga Vallavalitsuses. Suri 14 Valga valla elanikku (9 naist ja 5 meest), Valga Vallavalitsuses registreeriti 14  isiku surm.

Registreeriti   1 abielu ja abielulahutusi ei olnud.

Rahvastikuregistrisse sisestati  14 kohtuotsust (neist 6  eestkoste määramise ja 8 abielulahutuse otsust). Rahvastikuregistrisse sisestati kokku  22   välisriigis välja antud dokumenti (12 sünnitunnistust,8 abielutunnistust ,1  surmatunnistus ja 1 abielulahutuse. 21 isikule  moodustati isikukood.

Jurist -sisekontrolöri ametikohal alustas 7. novembril tööd Urmas Tross.

 

 

Munitsipaalvara ja vallahoolduse teenistus

Vallavara

1. Alustati menetlust Kelli teest 0,55 ha omandamiseks.

2. Alustati menetlust korteriomandi Kirikumõisa tee 5-5 Harglas võõrandamiseks MTÜ-le Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla.

3. Alustati menetlust Suuretissi (Jaanikese külas),  Õhtupäikese (Unikülas) kinnistute ja korteriomandi Soo 1-14 (Valga linnas) võõrandamiseks.

4. Alustati menetlust tingimuste väljatöötamiseks Võru tn 78 a ( Valga linnas) maaüksuse otsustuskorras võõrandamiseks Aclima Baltic AS-le.

5. Omandati vallale kinnistu Kungla tn 22 ( Valga linnas).

6. Esitati vallavalitsuse istungile eelnõu tänavavalgustuse objektide üleandmiseks AS-le Valga Vesi.

7. Anti üle notariaalse toimingu käigus AS-le Valga Vesi üle rida vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud objekte Õru, Tõlliste, Karula ja Taheva  piirkonnas.

8. Sõlmiti notariaalsed lepingud avalikul enampakkumisel võõrandatud korteriomanditele Elamu 87-5 ( Lüllemäe külas), Kirikumõisa tee 5-6 (Hargla külas) ja Õru keskus 47-3 ( Õru alevikus).

9. Alustati notariaalset menetlust Laanemetsa pumbamaja ja Laanemetsa biotiigi üleandmiseks AS-le Valga Vesi.

10. Menetleti 30 korraldatud jäätmeveost hooajalise vabastamise taotlust ja tehti 30 sissekannet jäätmevaldajate registrisse.

11. Kalmistute registrisse tehti 23 kannet ja kanti andmed kalmistute plaanile.

12. Vallale kuuluvate eluruumide kohta saadeti 91 üüriarvet.

13. Sõlmiti 12 eluruumi üürilepingut.

14. Alustati lageraiega Suur-Stoke talu maatükil eraldisel 12.

15. Lõpetati Linnamets 5. maatükil eraldusel 200 aegjärkne raie.

16. Langetati ja veeti Aktiviseerimiskeskusele 115 tm küttepuid.

Heakorra valdkond

Valga linnas

1. Koguti  ja transporditi Jäätmejaama olmejäätmeid käsiprügikastidest ca 10 tonni, ehitusjäätmeid 1,0  tonn, biolagunevaid jäätmeid (lehe ja oksarisu) ca 280 t.

2. Harjati kergliiklusteid.

3. Tehti Valga valla ja linna teedel -tänavatel liiklust segavate puu- ja põõsaokste lõikust (Tambres).

Tõlliste piirkonnas

1. Organiseeriti kruuskattega tee remont Muhkva teel ( Laatres, Tagulas)

2. Kaardistati ja tehti kindlaks Tõlliste piirkonna teede remondivajadus, alustati remonditööde hanke ettevalmistustöödega.

Õru piirkonnas

1. Kaardistati ja tehti kindlaks Õru piirkonna teede remondivajadus, alustati remonditööde hanke ettevalmistustöödega.

2. Korraldati 12 bussiootepaviljoni konstruktsiooni tugevdusremont.

Karula ja Taheva piirkondades

1. Remonditi Kaagjärve bussiootepaviljon.

2. Organiseeriti „Lekto tee" remont.

3. Organiseeriti Karula hooldemaja ümbruse heakorratööd kriminaalhooldusalustega.

4. Korraldati Koikküla pargis lehtede koristustööd  ja äravedu.

Haljastuse valdkond

1. Tehti kõrghaljastuse seiret ja  väljastati  raielubasid. Aasta algusest on seisuga 20.11.2018 väljastatud 62 raieluba.

2. Hooldati haljasalasid.

3. Tehti  peenarde ja istutusalade sügisene hooldamine, taimed valmistati ette talveperioodiks. Lillevaasidele tehti talvekujundus.

4. Planeeriti ja korraldati jõulukujundus.

5. Võeti pakkumised Valga linna jõulukuusele, toodi linna ja paigaldati see Keskväljakule.

6.  Korraldati Säde pargi projekti dendroloogilise osa uuendamine, raie ja puuhooldustööde mahu täpsustamine ning märkimine looduses.

7. Kavatsetakse osaleda 23. novembril Eesti Arboristide Ühingu juubeliseminaril Tallinnas. Teema: „Linnapuude kasvatamine on meie ühine töö".

 Teede ja tänavate hooldus ja  remont.

1. Tehti kruuskattega tänavate tasandust tappteraga 3 päeval.

2. Parandati löökauke külma asfaldiga Kesk , Vabaduse  , Metsa, Tambre , Tibina , Põllu ja  Sulevi tänaval.

3. Tehti tänavapuhastust traktori imur-harjamasinaga  15 päeval.

4.  Valmistati ette ja korraldati  hanked Vahtra tn pikenduse väljaehitamiseks ning Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamise projektile ( Saviaugu, Petseri ja Männiku tänava teekatte uuendamise tööd).

5. Valmistati ette ja kuulutati välja lihtsustatud korras menetletav hange Õru, Tõlliste ja Taheva piirkonna talihoolduseks ( pakkumused avatakse 22. novembril kell 16.00).

6. Korraldati Raja tänavale ajutise asfaltkatte ehitus.

7. Korraldati Tõlliste (Jaanikese, Sooru) ja Karula piirkonnas kruuskattega teede parandust ja hööveldamist.

8. Korraldati Välja tänava sadevete trassi ehituse järgne teekatte taastamine.

9. Liikluse paremaks toimimiseks paigaldati peeglid Uue ja Põllu tänava ning Tambre ja Järve tänava ristmikule.

10. Liiklustiheduse kasvuga seoses paigaldati Põllu tänavale Lätist tulevate autode suunale kiiruspiirangu märk (30 km/h).

11. Freespuruga parandati teekatteid Tambres (Kadaka ja Sambla tänava piirkond ning Iirise tänav).

Rahandusteenistus

Rahandusteenistus tegeles 2019. aasta eelarve koostamisega.

Sotsiaaltöö teenistus

Toetused
Oktoobris 2018 maksti riigi ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltoetusi kokku 344 korral, sh.riiklikku toimetulekutoetust 233 perele kokku 50 606 eurot.

Sissetulekust mittesõltuvaid toetusi (sünni-, ranitsa-, kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus, matusetoetus) määrati 47 isikule ja kulutati valla eelarvest selleks 9890 eurot.

Vähese sissetulekuga inimestele määrati täiendavaid sotsiaaltoetusi 64 juhul 2338 euro eest.

Hooldusvajadusega täisealistele puuetega inimestele määrati hooldajatoetusi 192 juhul, hoolduskulude toetusi maksti 298 korral. Puuetega lapse hooldajale maksti hooldajatoetust 20 korral.

Teenused

Sotsiaalteenuste eest tasuti teenuseosutajatele  oktoobris 129 korral kokku 55 921 eurot. Nende hulgas oli ööpäevaringne üldhooldusteenus, sotsiaaltransporditeenus, igapäevaelu toetamise teenus, sotsiaalteenus puudega isikule (viipekeele tõlketeenus), turvakoduteenus, asenduskoduteenus ning isikliku abistaja teenus.

Sotsiaalkomisjon

Viimasest volikogule esitatud kokkuvõttest käesoleva ajani on toimunud 1 sotsiaalkomisjoni koosolek (29. okt), kus arutlusel oli 1 taotlus puudega lapse hooldajatoetuse määramiseks, 3 erakorralist taotlust ühekordse  sotsiaaltoetuse saamiseks, 1  taotlus hooldekodu kohamaksu vallapoolse toetuse saamiseks ja 1 taotlus MTÜ-lt 2018. a. tegevustoetuse saamiseks.

Euroopa Liidu toiduabi

Jätkus Euroopa Liidu toiduabi saajate teavitamine toiduabi jagamise aja, koha ja tingimuste kohta.  Üks komplekt toiduaineid inimese kohta kaalub 15 kg ja see sisaldab tatart, nisujahu, riisi, kartulihelbeid, kaheksaviljahelbeid, suhkrut, sealihakonserve, veiselihakonserve, sprotikonserve, räimekonserve, purgisuppi, praekapsast, šokolaadi, kuivatatud puuviljasegu, purustatud tomateid, konserveerituid virsikuid, mett, kõrvitsaseemneid, teed ja kohvi. Huvi abi vastu on suur ja esimese novembrikuu nädalaga võtsid ca pooled nimekirja kantud isikud oma paki välja.

Päästemati projekt 500 kodu tuleohutuks

Päästeamet eraldas k.a. Valga vallale 24416,44 eurot kodude tuleohutumaks muutmiseks. Käesolevaks hetkeks on tehtud tööd kuues kodus, seitsmendas tehakse remont käesoleval nädalal. 07.11 kontrollisid Päästeameti ja valla esindajad tehtud töid ja hindasid tulemuse  õnnestunuks.  Päästeamet soovib, et vald jätkaks projekti 2019 omavahendite arvel.

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Alustati Euroopa regionaalarengu fondist puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise esimese taotlusvooru eralduse kasutamist (kohandatakse üks era-ja üks munitsipaaleluruum) ning tehakse ettevalmistusi järgmises voorus osalemiseks.

Lastekaitse tegevused

Jätkatakse  laste ja perede heaoluprofiili koostamist, jätkub vanemakoolitusprogramm „Imelised aastad", alustati uue taotluse koostamist kahe uue (eesti ja venekeelse) rühma jaoks. Oktoobris käivitus NEET noorte seire uus etapp, ainsa Valgamaa omavalitsusena võtab sellest osa Valga vald. Projekti teostajaks on Noorte Tugila, sotsiaaltöö teenistus osaleb STAR andmekogu abil info vahendaja sotsiaalministeeriumi ja Tugila vahel.

 Koostöö SKAga

SKA saatis oma järelevalve lõpliku aruande, detsembris arutab teenistus tehtud ettepanekud läbi ja teeb oma järeldused.   

Lõpeb SKA projekt Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele, millest rahastati 2 aasta jooksul võlanõustamise, psühholoogilise nõustamise, perenõustamise ja tugiisiku teenust. 2019.a. alates tuleb neid teenuseid rahastada valla eelarvest.

Margus Lepik

Valga vallavanem