« Tagasi

Valga vald kuulutab välja hanke valla miljööväärtuslike alade määratlemiseks ning kaitse- ja kasutustingimuste väljatöötamiseks

Pakkumuskutse

Hanke tähtaega pikendatud kuni 26.03.2020!

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: VALGA valla MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE ALADE MÄÄRATLEMINE NING ALADE VÄÄRTUSTAMISEKS KAITSE- JA KASUTUSTINGIMUSTE VÄLJATÖÖTAMINE

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

ÜLDANDMED

Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald 68203, rg-kood 77000507, valga@valga.ee, telefon 766 9900.

Hanke eest vastutav isik: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, telefon 5348 7880, e-post urmas.moldre@valga.ee.

Hanke menetlus: hange alla lihthanke piirmäära.

Nõuded pakkujale

Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke esemeks olevaid töid.

PAKKUMUSE ESITAMINE

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 26.03.2020. a kella 10.00.

Pakkumus peab kehtima vähemalt 4 kuud.

Pakkumus tuleb esitada lahti kirjutatult arvestades hanke lähteülesandega.

Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmaks kõiki vajalikke töid.

PAKKUMUSTE HINDAMINE

Hankija kontrollib pakkumuste vastavasust hankedokumentides sätestatud tingimustele ja lähteülesandele.

Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused, kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet või tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta.

Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või ei sõlmi hankelepingut kokkulepitud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna pooles järgmine pakkumus.

LÄBIRÄÄKIMISED

Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust ja soovitakse vähendada hinda.

Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide või selgituste esitamist.

Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

TINGIMUSED

Tööd, mida hangitakse on kirjeldatud lähteülesandes.

Tööde teostamise lõpptähtaeg 1 aasta peale lepingu sõlmimist.

Ettemaksu ei teostata.

 

Lisa. Lähteülesanne