« Tagasi

Valga Vallavalitsus kuulutas välja hanke käidukorraldaja leidmiseks

Pakkumiskutse „Elektripaigaldiste käidujuhtimine Valga Vallavalitsuse omandis olevatel objektidel perioodil 2020-2023"

Tingimused:

Käidukorraldaja kohustub tegutsema lepingu täitmisel vastavuses hankedokumentatsiooniga, pakkumusega, seadme ohutuse seadusega, seaduse alusel kehtestatud määrustega ning elektripaigaldiste käidu standardiga.

Lepingu kehtivuse periood on juuni 2020 - mai 2023 (36 kuud).

Käidukorraldaja on kohustatud üle vaatama olemasolevad käidukavad ja esitama Hankijale puudu olevad või täiendamist vajavad käidukavad hiljemalt 30.09.2020.

Käidukorraldaja on kohustatud selgeks tegema kõigile elektripaigaldises, selle juures või lähedal töötoimingutega seotud isikutele nende tööks vajalikud ohutusnõuded, ohutuseeskirjad ja ettevõttesisesed juhised.

Käidukorraldaja on kohustatud üle vaatama olemasolevad põhijoonised kilpide kohta ja esitama Hankijale puuduolevad või täiendamist vajavad põhijoonised hiljemalt 30.10.2020.

Käidukorraldaja on kohustatud tegema tavakäidutoiminguid (lülitustoimingud, talituskontrolltoimingud- mõõtmine, katsetamine, tehniline kontroll). Käidukorraldaja on kohustatud tegema ennetavaid hooldustöid. Ennetava hoolduse remondimaterjali maksumuse hüvitamine toimub Hankija poolt.

Käidukorraldaja esitab korrastushoolduse osas vastavaid ettepanekuid ning remonttööde teostamise kalkulatsioone ja hinnapakkumisi Hankijale.

Käidukorraldaja on kohustatud üle vaatama olemasolevad elektriprojektid ja projekteerima puudu olevad elektriprojektid. Projekteeritavate objektidega on võimalik tutvuda kohapeal.

Käidukorraldaja on kohustatud korraldama koostöös Hankijaga elektripaigaldise auditit (lisa 1).

Käidukorraldaja on kohustatud saabuma väljakutse saamisel Tellija objektile järgmiste tähtaegade jooksul: tööpäevadel  8-17-ni 1 tunni jooksul, teistel juhtudel vähemalt 2 tunni jooksul teate saamisest.

Käidukorraldaja on kohustatud vaatama üle kõikide objektide (vt Lisa 1) elektripaigaldised (erilist tähelepanu pöörama ohutusnõuete täitmisele), neis olevad elektrikilbid, kontrollima rikkevoolu kaitselülitite korrasolekut, nõutavate kaitsekatete olemasolu, skeemide ja tähistuste olemasolu, vajaliku  lukustuse olemasolu ning puuduste ilmnemisel kõrvaldama need 5 kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Otsest ohtu kujutavad puudused tuleb kõrvaldada koheselt sh tuleb teostada koheselt lihtsamad tööd, mis ei vaja täiendavat elektripaigaldise ümberprojekteerimist. Taoliste hädavajalike tööde puhul kannab tarvikute kulu tellija.

Käidukorraldaja on kohustatud tööde lõpetamisel koostama ja esitama Tellija kontaktisikule allkirjastamiseks teostatud tööde aktid.

Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

Hinnapakkumise esitamine:

Eduka pakkumuse valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

Hankelepingu valmistab sõlmimiseks ette hankija. Ettemaksu ei teostata.

Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või ei sõlmi hankelepingut hanketeates määratud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna poolest järgmine pakkumus.

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi hinna, mahtude ja tarnetingimuste osas. Pärast läbirääkimisi võib hankija teha pakkujatele ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumuse esitamiseks.

Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

  • tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;
  • hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;
  • kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Põhjendatud vajaduse korral on hankijal õigus hange omal algatusel kehtetuks tunnistada.

Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 08.06.2020 kl 10:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust janek.rennu@valga.ee tel. 76 69 956