« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 12.02.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 12.02.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Määrata maaüksuste jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Vabriku maaüksus (katastritunnus 94302:002:0740; pindala 20,74 ha; 100% maatulundusmaa):
 • Valga vald, Õruste küla, Vabriku, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Õruste küla, Väikevabriku, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Õruste küla, Uuevabriku, 100% maatulundusmaa.
 • Vana-Pärna maaüksus (katastritunnus 28901:001:0230; pindala 7,18 ha; 100% maatulundusmaa):
 • Valga vald, Raavitsa küla, Vana-Pärna, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Raavitsa küla, Pärnapõllu, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Raavitsa küla, Pärnaniidu, 100% maatulundusmaa.

Muuta Valga Vallavalitsuse 19. jaanuari 2018 korralduse nr 42 „Sotsiaalkomisjoni moodustamine" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „1. Moodustada Valga Vallavalitsuse alatise komisjonina sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) järgmises koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees: sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp;
 • liikmed:      
 • sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • lastekaitse juhtivspetsialist Jaana Kala;
 • puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.".

Moodustada konkursikomisjon haridusspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam;
 • liikmed:      
 • Valga lasteaed Buratino direktor Merle Kaar;
 • Valga Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov;
 • Lüllemäe Põhikooli direktor Jana Tiits;
 • sotsiaalpedagoog Maila Sarap;
 • spordi- ja noorsootööspetsialist Tõnu Vahtra.

Kinnitada hinnad Hargla Kooli söögisaali ja teise korruse saali üürimiseks järgmistel tingimustel:

 • Hind:
 • üks tund 5 eurot;
 • üks ööpäev 100 eurot.
 • Soodustuse taotlemine Hargla Kooli ruumide kasutamiseks toimub taotluse alusel. Soodustuse andmise otsustab Valga Vallavalitsus korraldusega.
 • Erijuhtudel anda võimalus soodustuse andmiseks Hargla Kooli direktorile vastava informatsiooni edastamise kohustusega rahandusteenistusele.
 • Valga Vallavalitsuse teenistustele ja Valga vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele, kelle tegevust vallavalitsus oma eelarvest toetab (v.a korteriühistud, elamuühistud, erakonnad, usuorganisatsioonid jms), on nende poolt korraldatavatel üritustel nimetatud vara kasutamine tasuta.

Määrata Mittetulundusühingus Paju Pansionaadid (registrikood 80030357) Valga valla liikmeõiguste  teostajaks asevallavanem Mati Kikkas.

Tunnistada nurjunuks eelläbirääkimistega pakkumine Valga linnas Riia tn 9a asuva hoone üürile andmiseks.

Jätta rahuldamata Seltsingu Tõlliste Pahandusministeeriumi taotlus „Sooru korvpallikonstruktsiooni soetamine ja spordi- ja vaba aja veetmise võimaluste parandamine" toetuse eraldamiseks.

Edastada Valga Vallavolikogu istungile:

 • Otsuse "Ehitiste peremehetuse tuvastamine" eelnõu: Valga vallas Lüllemäe külas Kirikumõisa tee 14a reformimata riigimaal (katastritunnus 85501:001:0737) asuvad ehitised: BIO-50 puhasti, aeratsiooni- ja mudamahuti, puhurihoone, liivakogumisrennid ja võrekaev;
 • otsuse "Ehitise peremehetuse tuvastamine" eelnõu: Valga vallas Laatre alevikus Uus tn 4 asuv kortermaja (ehitisregistri kood 111037347);
 • otsuse "Mittetulundusühingu Stuudio JOY tegevuse toetamine 2021. aastal" eelnõu;
 • määruse "Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029" muutmise eelnõu;
 • „Valga valla 2021. aasta eelarve" eelnõu.