« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 07.04.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 07.04.2021 istungil otsustati:

Väljastada kasutusluba Valga linnas Puiestee tn 4 kinnistul (katastritunnus 85401:005:0740) laiendatud administratiivhoonele (ehitisregistri kood 111026129).

Määrata Rampe külas Jaagu maaüksuse (katastritunnus 82002:002:0410; pindala 11,72 ha; 100% maatulundusmaa) ja Saaremäe maaüksuse (katastritunnus 82002:002:0014; pindala 7,51 ha; 100% maatulundusmaa)  piiride muutmisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Rampe küla, Jaagu, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Rampe küla, Saaremäe, 100% maatulundusmaa.

Muuta Valga Vallavalitsuse 3. märtsi 2021 korralduse nr 60 „Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ning aadresside ja sihtotsarvete määramine" alapunktid 1.16, 1.28, 1.62, 1.64, 1.65 ja 1.71 ja sõnastada need järgmiselt:

„1.16.    Koikküla               Peatuse                 85501:001:0852             transpordimaa 100%;
 1.62.     Valga linn            Roheline tn 7         85501:001:0951             sihtotstarbeta maa 100%;
 1.64.     Väljaküla             Väike Emajõgi       85501:001:0965             üldkasutatav maa 85% ja
                                                                                                                     veekogude maa 15%;
 1.65.     Õlatu küla           Väike-Pargivälja     85501:001:0604             sihtotstarbeta maa 100%;
 1.71.     Õruste küla         Mälestise               85501:001:0892             üldkasutatav maa 100%"
 1.28.     Laatre alevik       Uus tn 4                 85501:001:0938             sihtotstarbeta maa 100%.
 
Korraldada Valga valla koolieelsete lasteasutuste hooajaline tegutsemine 2021. aasta suvel järgmiselt:
 1. Sulgeda töötajate kollektiivpuhkuste ajaks Valga valla koolieelsed lasteasutused järgnevalt:
 • Hargla Kooli lasteaiarühm 05.07.2021–18.07.2021;
 • Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühmad 28.06.2021–08.08.2021;
 • Tsirguliina Kooli lasteaiarühmad 05.07.2021 –23.07.2021;
 • Valga Lasteaed Kaseke, Valga Lasteaed Buratino ja Valga Lasteaed Walko 1.07.2021– 31.07.2021;
 • Õru Lasteaed-Algkooli lasteaed 25.06.2021–02.08.2021.
 1. Määrata ajavahemikul 1.07.2021–31.07.2021 valvelasteaiaks Valga Lasteaed Pääsuke.
 2. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiarühma kohta, esitavad Valga Lasteaed Pääsuke direktorile hiljemalt 15. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.

Võtta vastu:

 • kinkena korteriomandid (2 korterit) Valga linnas;
 • eraisiku (viimane elukoht oli Uniküla, Valga vald, Valgamaa) pärandvara.

Lubada otsustuskorras tasuta Avitase OÜ-l (registrikood 12683613) kasutada Valga vallale kuuluvast hoonest asukohaga Valga vald, Valga linn, Kungla tn 12 sotsiaaltöö teenistuse ruumi nr 117 (pindala 11,2 m2) järgmistel tingimustel:

 • kasutusse andmise tähtaeg 31.12.2021;
 • üürnik kasutab ruumi kaks korda kuus sotsiaaltöö teenistusega kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal.

Kinnitada Valga valla hankeplaan 2021. aastaks. Hankeplaan leitav: www.valga.ee/hanked21

Muuta Valga Vallavalitsuse 15. augusti 2018 määrust nr 13 „Valga valla kriisikomisjoni põhimäärus".

Võõrandada otsustuskorras Võlupuu OÜle (registrikood 12837466) Linnamets-1 eraldistelt 19 ja 20 raiest saadud metsamaterjal, kokku 193, 151 tm.