« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 05.05.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 05.05.2021 istungil otsustati:

Muuta:

1. Valga Vallavalitsuse 6. juuni 2018 korralduse nr 213 „Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni moodustamine" punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: „2. Kinnitada komisjon järgnevas koosseisus:

 • esimees: Valga Vallavolikogu liige Viktor Mägi;
 • liikmed:            
  • kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru;
  • ehitusspetsialist Kairid Leks;
  • keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
  • sekretär Maarika Kets;
  • sotsiaaltöö spetsialist Õnneke Hermaste;
  • sekretär Eve Eisen;
  • sotsiaaltöö spetsialist Evi Veerme.".

2. Valga Vallavalitsuse 16. jaanuari 2018 korralduse nr 26 „Vallavarakomisjoni koosseisu kinnitamine" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „1. Kinnitada Valga Vallavalitsuse vallavarakomisjoni koosseis järgnevalt:

 • esimees: asevallavanem Enno Kase;
 • aseesimees: vallavara- ja hooldusteenistuse vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;
 • liikmed:
 • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
 • vallavara- ja hooldusteenistuse majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • ehituse- ja planeerimisteenistuse planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik – Mart Vanags.".

3. Valga Vallavalitsuse 16. jaanuari 2018 korralduse nr 21 „Enampakkumiste läbiviimise komisjoni koosseisu kinnitamine" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „1. Kinnitada Valga Vallavalitsuse enampakkumiste läbiviimise komisjoni koosseis järgnevalt:

 • esimees: asevallavanem Enno Kase;
 • aseesimees: vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;
 • liikmed:      
 • jurist Anastasija Kikkas;
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • maakorralduse spetsialist Mario Pinka;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik Igor Jallai.".

4. Valga Vallavalitsuse 19. jaanuari 2018 korralduse nr 43 „Liikluskomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" punkti 1 ning sõnastada see järgmiselt: „1. Moodustada Valga Vallavalitsuse liikluskomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Enno Kase;
 • aseesimees: vallavara-ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;
 • liikmed:
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • välitööde juht Andres Radsin;
 • liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein;
 • Politsei-ja  Piirivalveameti  Lõuna  prefektuuri Kagu   politseijaoskonna Valga piirkonnavanem Kairi Ruus;
 • Maanteeameti Lõuna teehoiu osakonna liikluskorraldaja Raul Tammela;
 • Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialistjuht Merle Liba;
 • Kalle Muru;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja – Marek Käis.".

5. Valga Vallavalitsuse 19. jaanuari 2018 korralduse nr 42 „Sotsiaalkomisjoni moodustamine" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „1. Moodustada  Valga  Vallavalitsuse  alatise  komisjonina sotsiaalkomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Meeli Tuubel;
 • aseesimees: sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp;
 • liikmed:
 • sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • lastekaitse juhtivspetsialist Jaana Kala;
 • puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvi;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja – Siiri Reiljan;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja – Teresa Sale.".

6. Valga Vallavalitsuse 15. aprilli 2020 korralduse nr 101 „Planeeringu-ja keskkonnakomisjoni moodustamine" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „1. Moodustada Valga valla planeeringu-ja keskkonnakomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Enno Kase;
 • aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • liikmed:
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;
 • vallaarhitekt Jiri Tintera;
 • keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud kaks liiget (Igor Jallai, teine koht täitmata).".

Muuta Valga Vallavalitsuse 17. märtsi 2021 korralduse nr 75 „"Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas" 2021. aasta taotlusvooru avamine, taotlusvooru dokumentide kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine" punkti 4.1 järgmiselt: „4.1. Enno Kase (komisjoni esimees);".

Anda otsustuskorras kasutusse eraisikule Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga:

 • Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-3 (üldpind 58,3 m²) järgmistel tingimustel:
 • kasutusse andmise tähtaeg: tähtajatu;
 • üürnik tasub üüri 5 eurot üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus;
 • üürnik tasub lepingu sõlmimisel ettemaksuna tagatisraha 1 (ühe) kuu üüri ulatuses;
 • lisaks üürile tasub üürnik kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud ja kannab asjaga seotud maksud ning koormised.
 • Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 42-16 (üldpind 49,4 m²) järgmistel tingimustel:
  • kasutusse andmise tähtaeg: tähtajatu;
  • üürnik tasub üüri 1 euro üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus;
  • lisaks üürile tasub üürnik kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud ja kannab asjaga seotud maksud ning koormised.

Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:

 • korteriomand Maleva tn 1-23, asukohaga Valga vald, Valga linn (registriosa nr 1893840) alghinnaga 6000 eurot, tagatisraha 600 eurot;
 • korteriomand Kesk tn 14-21, asukohaga Valga vald, Valga linn (registriosa nr 1149040) alghinnaga 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot;
 • hoonestamata kinnistu Lai tn 44, asukohaga Valga vald, Valga linn (registriosa nr 1231340) alghinnaga 4000 eurot, tagatisraha 400 eurot.

Algata menetlus Valga vallas, Kaagjärve külas, Kaalukoja maaüksusel (katastritunnus 85501:001:0834) kaalukoja hoone, biotiigi ja neid teenindava kõrvalhoone peremehetuse tuvastamiseks.

Anda otsustuskorras mittetulundusühingu Karula Kaugtöökeskus (registrikood 80323272) kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones (asukohaga Kirikumõisa tee 1, Lüllemäe küla, Valga vald) ruumid nr 305, nr 309 ja nr 310 (üldpinnaga 20,4 m2) järgmistel tingimustel:

 • kasutusse andmise tähtaeg - tähtajatu;
 • üürnik tasub üüri koos kõrvalkuludega 50 eurot kuus.

Muuta maa sihtotstarvet: Valga vallas Valga linnas Pihlaka tn 17 (katastritunnus 85401:001:0006) maa sihtotstarve muuta 100% elamumaaks.

Määrata Unikülas Krantsi kinnistu (registriosa nr 42740, katastritunnus 94302:001:0130) liitmiseks sobiva maa lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve järgmiselt: liidetava 1488 m2 suuruse maaüksuse (katastritunnus 85501:001:0977) lähiaadress on Valga maakond, Valga vald, Uniküla, Väike-Krantsi ja katastriüksuse sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Anda nõusolek tähtajatult ja tasuta sundvalduse seadmiseks Elektrilevi OÜle (registrikood 11050857):

 • Valga vallas Hargla külas Tammeküla tee (katastritunnus 77901:001:0129) maaüksusele maakaabelliinide paigaldamiseks vastavalt korralduse lisale. Sundavaldusega koormatava ala pindala on ca 16 m2;
 • Valga vallas Õru alevikus Puumaja (kinnistu nr 2328940, katastritunnus 94302:002:1460) maaüksusele maakaabelliinide paigaldamiseks vastavalt korralduse lisale. Sundvaldusega koormatav ala pindala on ca 77 m2.

Anda otsustuskorras tasuta kasutusse AAP Forest OÜ-le (registrikood 14744603) seente ja marjade  kokkuostuks Valga valla omandis olev kinnistu, asukohaga Haru tn 1, Valga linn, Valga vald järgmistel tingimustel:

 • kastusse andmise tähtaeg 01.07.2021 kuni 31.10.2021;
 • kinnistul osutatakse seente ja marjade kokkuostu;
 • tagatakse seente ja marjade kokkuostu ajal nimetatud aadressil heakord ja COVID-19 viirusest hoidumiseks kehtestatud reeglite järgimine.

Maksta tasu sihtasutuse Taheva Sanatoorium nõukogu liikmetele Rasmus Onkelile, Rena Hiobile ja Rein Rätsepale 100 eurot kuus, tingimusel et nõukogu koosolek toimub vähemalt üks kord ühes kalendrikuus ja nõukogu liige võtab osa vähemalt ühest koosolekust kalendrikuus.

Kinnitada avaliku enampakkumise tulemus: Kinnitada oksjonikeskkonnas osta.ee toimunud enampakkumine nr 153643376 ja võõrandada hoonestamata kinnistu Aasa tn 1 (registriosa nr 130040; asukoht Valga vald, Valga linn, Aasa tn 1) eraisikule lõpphinnaga 6371 eurot.