« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 06.10.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 06.10.2021 istungil otsustati:

Moodustada konkursikomisjon haridusspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Meeli Tuubel;
 • liikmed:        
 • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam;
 • personalispetsialist Heldi Kaares.

Omandada Valga vallale kokkuleppel omanikega järgmised kinnisasjad Valga vallas, aadressiga Valga, Vahtra 11:

 • Korteriomand nr 1 (registriosa nr 2027040);
 • Korteriomand nr 2 (registriosa nr 2027140);
 • Korteriomand nr 3 (registriosa nr 2027240);
 • Korteriomand nr 4 (registriosa nr 2027340);
 • Korteriomand nr 5 (registriosa nr 2027440);
 • Korteriomand nr 6 (registriosa nr 2027540);
 • Korteriomand nr 8 (registriosa nr 2027740.

Eraldada toetust alljärgnevatele noorte omaalgatuslikele projektidele:

 • „Kunst huvitavaks noortele" läbiviimiseks 450 eurot;
 • „Valgamaa torekate koostöö-öö" läbiviimiseks 496 eurot;
 • „Kas minus on põllumeest!?" läbiviimiseks 319,98 eurot.

Sõlmida leping kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Valga valla kasuks eesmärgiga määrata eratee avalikku kasutusse alljärgnevatel kinnistutel:

 • Kase tn 1 (reg-nr 540840, katastritunnus 28901:005:0020);
 • Kase tn 2 (reg-nr 540740, katastritunnus 28901:005:0010);
 • Kase tn 4 (reg-nr 881240, katastritunnus 28901:005:0250);
 • Kase tn 5 (reg-nr 796640, katastritunnus 28901:005:0040);
 • Kase tn 6 (reg-nr 759340, katastritunnus 28901:005:0030);
 • Kase tn 7 (reg-nr 1409740, katastritunnus 28901:005:0970);
 • Kase tn 8 (reg-nr 1057840, katastritunnus 28901:005:0240);
 • Kase tn 10 (reg-nr 1008440, katastritunnus 28901:005:0060);
 • Kesk tn 10 (reg-nr 893840, katastritunnus 28901:005:0070).

Määrata lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed maaüksuste jagamisel tekkinud reaalosadele alljärgnevalt

 • Kraavi maaüksus (katastritunnus 77901:004:0960; pindala 4,65 ha; 100% maatulundusmaa):
 • Valga vald, Sooblase küla, Kraavi, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Sooblase küla, Hobuaia, 100% maatulundusmaa.
 • Iremäe maaüksus (katastritunnus 77901:004:1511; pindala 12,45 ha; 100% maatulundusmaa):
 • Valga vald, Hargla küla, Iremäe, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Hargla küla, Irelaane, 100% maatulundusmaa.
 • Valga linnas Peetri tn 12 maaüksuse (katastritunnus 85401:003:0610; pindala 1058 m2; 100% elamumaa) ja Metsa tn 15 maaüksuse (katastritunnus 85401:003:0690; pindala 1104 m2; 100% elamumaa) piiride muutmine:
 • Valga vald, Valga linn, Peetri tn 12, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Valga linn, Metsa tn 15, 100% elamumaa.

Anda nõusolek tähtajatult ja tasuta sundvalduse seadmiseks:

 • Elektrilevi OÜ-le (registrikood 11050857) Valga linnas Nurme tänava (85401:001:0027) kinnistutele maakaabelliinide ja liitumiskilbi paigaldamiseks. Pindala ligikaudu 34 m2.
 • Enefit Connect OÜ-le (registrikood 16130213) alljärgnevatele kinnistutele sidekaabli paigaldamiseks:
  • Valga vald, Õru alevik, Teeääre (94301:001:0082), pindala 49 m2;
  • Valga vald, Õru alevik, Ringtee (85501:001:0966, pindala 92 m2;
  • Valga vald, Õru alevik, Väike-Teeääre (94301:001:0083), pindala 57 m2;
  • Valga vald, Õru alevik, Ringtee 7 (94302:002:0010), pindala 55 m2.

Taotleda munitsipaalomandisse Valga vallas Kaagjärve külas asuv maaüksus katastritunnusega 85501:001:0834 ja määrata selle aadressiks Valga vald, Kaagjärve küla, Kaalukoja ning sihtotstarbeks 100% tootmismaa.

Võtta vastu eraisiku (viimane elukoht Kungla tn 63, Valga linn, Valga vald) pärandvara.

Muuta Valga Vallavalitsuse 14. juuli 2021 korralduse nr 253 „Üürihindade kehtestamine" punkt 1.9 ja sõnastada see järgmiselt:

 • 1.1. eluruum nr 11, tuba nr 11-2 üldpinnaga 11.8 m2       45 eurot;
 • 1.2. eluruum nr 11, tuba nr 11-3 üldpinnaga 14.3 m2       55 eurot.

Anda otsustuskorras tähtajatult kasutusse MTÜ-le Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla (registrikood 80312831) Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 3a-26 (üldpind 53,3 m²) järgmistel tingimustel:

 • üürnik tasub üüri 1 euro üldpinna ruutmeetri eest kuus;
 • üürnik tasub kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud ja kannab asjaga seotud maksud ning koormised.

Anda otsustuskorras eraisikule kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-11, mis koosneb ühest toast (tuba nr 11-2 pinnaga 11,8 m²) ja mõttelisest osast üldkasutatavatest ruumidest järgmistel tingimustel:

 • kasutusse andmise tähtaeg - 30. juuni 2022;
 • üürnik tasub üüri 45 eurot kuus;
 • üürnik tasub ettemaksuna tagatisraha ühe kuu üüri ulatuses;
 • üürnik tasub kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud.

Lubada otsustuskorras:

 • Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus MTÜ-l (äriregistrikood 80224133) kasutada Valga vallale kuuluvast hoonest asukohaga Kirikumõisa tee 15, Lüllemäe küla, Valga vald paiknevat jõusaali ruumi pindalaga 60 m2 järgmistel tingimustel:
  • kasutusse andmise tähtaeg: 5 aastat arvates lepingu sõlmimisest;
  • üürnik tasub kõrvalkulude eest 50 eurot kuus.
 • MTÜ-l Iigaste Küla (äriregistrikood 80600257) kasutada hoonet Valga valla kinnistul Iigaste külakeskus (registrikood 2466040) asukohaga Iigaste küla, Valga vald järgmistel tingimustel:
  • kasutusse andmise tähtaeg viis aastat arvates lepingu sõlmimisest;
  • üürnik tasub hoonega seotud kõrvalkulud.

Anda otsustuskorras Gurmann Osaühingu (äriregistrikood 14421188) kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Valga vald, Valga linn, Sepa tn 12 asuvad toitlustuskoha ruumid järgmistel tingimustel:

 • kasutusse andmise aeg 11.10.2021 kuni 31.08.2026;
 • kasutaja katab ruumide kasutamisega kaasnevad kulud.

Anda eelläbirääkimistega pakkumise korras kasutusse Valga vallale kuuluv Jaanikese discgolfi park asukohaga Jaanikese küla, Valga vald järgmistel tingimustel:

 • arendatakse ja edendatakse discgolfi kui spordiala;
 • tutvustatakse discgolfi Valga valla koolides vastavalt Eesti Koolispordi Liidu ja Eesti Discgolfi Liidu vahel sõlmitud kokkuleppele;
 • vajadusel korraldama avalikkusele suunatud tasuta üritusi;
 • tagama raja avaliku kasutuse;
 • korraldama Valga valla noortele discgolfi treeninguid ja õuesõppe päevi;
 • tagama discgolfi viskesektorite heakorra koostöös Valga Spordiga.
 • kasutusse andmise tähtaeg 7 aastat.

Võtta vastu eraisiku testamendis määratud annak asukohaga Valga vald, Karula küla Pikkjärve, Lauda (registriosa number 2239440).

Tuvastada ehitise peremehetus reformimata riigimaal asukohaga Valga vald, Karula küla, Kõomäe (katastritunnus 85501:001:0714).

Eraldada projektide reservfondist MTÜ-le Valga Areng Valga linna Peebu pargi laste mänguväljaku rajamiskulude osaliseks finantseerimiseks 3 800 eurot.

Eraldada reservfondist:

 • EELK Valga Peetri-Luke Kogudusele Valga Jaani kiriku Ladegasti orelit mängivate organistide sõidu- ja esinemiskulude kompenseerimiseks ning orelimuusika tegevuse korraldamiseks 2 000 eurot;
 • Valga Põhikoolile TOREvandi maskoti ostmiseks 784 eurot;
 • Valga Põhikoolile ventilatsiooniseadmete korrastuseks ja ventilatsiooniseadme filtrite vahetuseks 6 085 eurot;
 • Valga Muuseumile tööks digiteeritud museaalidega 2 900 eurot;
 • Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingule õhksoojuspumba ostuks ja paigaldamiseks 1 400 eurot;
 • Lasteaed Walkole tarbeveetorustiku ümberehitamiseks 2 997 eurot.

Vabastada LC Valga Säde MTÜ ja Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing MTÜ 9. oktoobril 2021 Valga kesklinnas toimuva Liivimaa Mihklilaada kohamaksust 100 % ulatuses seoses heategevusloterii korraldamisega.

Rahuldada täiendavalt hajaasustuse 2021. a programmi esitatlud kolm taotlust (tingimuslikult).

Edastada Valga Vallavolikogu erakorralisele istungile:

 • otsuse „Loa andmine projektis osalemiseks ja projekti omafinantseeringu garanteerimine" eelnõu;
 • otsuse „Loa andmine laenu võtmiseks" eelnõu.