« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 8.12.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 8.12.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Võtta vastu korraldus Valga Vallavalitsuse istungite toimumise aja ja tööjaotuse kohta järgmiselt:

 • Valga Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad reeglina iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval algusega kell 9.
 • Kehtestada vallavalitsuse liikmete vaheline tööjaotus alljärgnevalt:
 • vallavanem Monika Rogenbaumi pädevuses on vallavalitsuse töö juhtimine ja valla esindamine, valla eelarve ja rahanduse valdkonna kureerimine;
 • vallavalitsuse liikme, asevallavanema Kaupo Kutsari kureerida on valla arengu ning projektide, energiamajanduse, elamumajanduse, vallavara, vallamajanduse, vallahoolduse, keskkonnakaitse, ehituse, ehitusjärelevalve, maakorralduse ja vallaplaneeringute valdkond;
 • vallavalitsuse liikme, asevallavanema Maarja Mägi kureerida on hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkond;
 • vallavalitsuse liikmed Vladimir Baranov ja Marek Mekk osalevad Valga valda puudutavate küsimuste lahendamisel.
 • Vallavalitsuse teenistustest alluvad:
 • rahandusteenistus ja vallakantselei vallavanem Monika Rogenbaumile;
 • vallavara- ja hooldusteenistus ning ehitus- ja planeerimisteenistus asevallavanem Kaupo Kutsarile;
 • kultuuri- ja haridusteenistus ning sotsiaaltöö teenistus asevallavanem Maarja Mägile.
 • Vallavanemat asendab tema äraolekul asevallavanem  Kaupo Kutsar ning viimase äraolekul asevallavanem Maarja Mägi.
 • Vallavanema või asevallavanemate asendamise võib vallavanem määrata oma käskkirjaga.
 • Asevallavanemaid asendab nende äraolekul vallavanem Monika Rogenbaum.

Kinnitada haridusasutuste hoolekogude koosseisud 2021/2022. õppeaastaks järgnevalt:

 • Valga Lasteaed Pääsuke hoolekogu 2021/2022. õppeaasta koosseis:
 • Yulia Kopytnik – Tähekeste rühma lapsevanemate esindaja;
 • Jelena Melnikova – Sipelgate rühma lapsevanemate esindaja;
 • Kristina Suna – Piilude rühma lapsevanemate esindaja;
 • Aljona Kopteva – Liblikate rühma lapsevanemate esindaja;
 • Olga Markoviča – Lepatriinu rühma lapsevanemate esindaja;
 • Margarita Korotõtš – õpetajate esindaja;
 • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja – Valga Vallavalitsuse esindaja.
 • Tsirguliina Kooli hoolekogu koosseis:
  • Marek Käis – lapsevanemate esindaja;
  • Aive Vonk - lapsevanemate esindaja;
  • Olga Sturm – lapsevanemate esindaja;
  • Kaupo Kutsar – lapsevanemate esindaja;
  • Margus Muttik – õppenõukogu esindaja;
  • Gerli Faster – õppenõukogu esindaja;
  • Katrin Kallis – õpetajate esindaja;
  • Gerda Ly Käis – õpilasesinduse esindaja;
  • Kristel Orula – vilistlaste esindaja;
  • Valga valla esindajana Valga Vallavolikogu poolt nimetatud isik.

Muuta Valga Vallavalitsuse 17. märtsi 2021 korralduse nr 75 „"Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas" 2021. aasta taotlusvooru avamine, taotlusvooru dokumentide kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine" punkti 4.1 järgmiselt: „4.1. Kaupo Kutsar (komisjoni esimees);".

Kinnitada Valga Vallavalitsuse alalised komisjonid järgnevalt:

1. Riigihangete komisjon:

 • Esimees: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • Aseesimees: vallasekretär Diana Asi;
 • liikmed:
  • vallavara, vallahoolduse ja vallaplaneeringute valdkonna asevallavanem Kaupo Kutsar;
  • hariduse, kultuuri-, kogukonna ja noorsootöö valdkonna asevallavanem Maarja Mägi;
  • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
  • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.

2. Enampakkumiste läbiviimise komisjon:

 • Esimees: asevallavanem Kaupo Kutsar;
 • Aseesimees: vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;
 • liikmed:  
 • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
 • maakorralduse spetsialist Mario Pinka;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik.

3. Vallavarakomisjon:

 • Esimees: asevallavanem Kaupo Kutsar;
 • Aseesimees: vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;
 • liikmed:
  • vallavara ja -hoolduse teenistuse juhataja Kalev Niit;
  • rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat;
  • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
  • majandushalduse spetsialist Janek Rennu;
  • planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
  • Valga Vallavolikogu poolt määratud isik.

4. Planeeringu- ja keskkonnakomisjon:

 • Esimees: asevallavanem Kaupo Kutsar;
 • Aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • liikmed:  
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;
 • vallaarhitekt Jiri Tintera;
 • keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud kaks liiget.

Valida sihtasutuse Taheva Sanatoorium nõukogu liikmeks asevallavanem Maarja Mägi.

Pikendada sihtasutuse Taheva Sanatoorium nõukogu liikmete Rasmus Onkel ja Rein Rätsepp volituste tähtaega.

Muuta Valga Vallavalitsuse 5. mai 2021 korralduse nr 183 „Sihtasutuse Taheva Sanatoorium nõukogu liikmetele tasu maksmine" punkti 1 jättes sellest välja sõnad „Rena Hiobile".

AS Valga Vesi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine järgmiselt:

 • Kutsuda Atso Adson, Kaupo Kutsar, Viktor Mägi ja Vladimir Baranov tagasi AS Valga Vesi nõukogu liikme kohalt;
 • Valida AS Valga Vesi nõukogu liikmeks Alar Roop, Ester Peterson, Enno Kase ja Aigar Hanimägi;  
 • Pikendada nõukogu liikmete Andres Illaku, Toomas Pai ja Tõnis Balodise nõukogu liikme volituste tähtaega.

Aktsiaseltsi Valga Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine järgmiselt:

 • Kutsuda Margus Lepik tagasi aktsiaselts Valga Haigla nõukogu liikme kohalt;
 • Valida aktsiaselts Valga Haigla nõukogu liikmeks Jaanika Põder;
 • Pikendada nõukogu liikmete Elle Sepp ja Jelena Jallai nõukogu liikmete volituste tähtaega.

Eraldada projektide reservfondist Lüllemäe Põhikooli uue lasteaiarühma helikindla ukse ja rühmaruumi ning koridori radiaatori kateteks 2 180 eurot.

Määrata Valga valla liikmeõiguse teostajaks:

 • mittetulundusühingus Paju Pansionaadid vallavalitsuse liige Vladimir Baranov;
 • mittetulundusühingus Valgamaa Ühistranspordikeskus asevallavanem Kaupo Kutsar.