« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 19.01.2022 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 19.01.2022 istungil otsustati:

Kiita heaks Raili TURSK Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme projekti „Eluruumi ostmine Kolga talu, Kaagjärve küla, Valga vald, 68115 Valgamaa; kinnistu registriosa nr 410040" lõpparuanne. Toetussumma suuruseks on 9 928,19 eurot.

Moodustada konkursikomisjonid järgmiste ametikohtade täitmiseks korraldatavate konkursside läbiviimiseks:

1. Sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha täitmiseks:

 • esimees: asevallavanem Maarja Mägi;
 • liikmed:        
 • sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • sotsiaaltöö spetsialisti Evi Veerme.

2. Kultuurispetsialisti ametikoha täitmiseks:

 • esimees: asevallavanem Maarja Mägi;
 • liikmed:        
 • kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam;
 • kultuuri- ja huvialakeskuse juhataja Ülle Juht;
 • kogukonna- ja koostööprojektide spstsialist Marika Muru;
 • Hargla Maakultuurimaja juhtaja Lea Radsin.

3. välitööde juhi ametikoha täitmiseks:

 • Esimees: asevallavanem Kaupo Kutsar;
 • liikmed:        
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;
 • välitööde juht Andres Saarep.

Kinnitada oksjonikeskkonnas www.osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemused järgnevalt:

 • enampakkumine nr 167860450: võõrandada eraisikule kinnistu Pikkjärve lauda asukohaga Karula küla, Valga vald, registriosa nr 2239440 lõpphinnaga 5 000. Oksjoni komisjonitasu 300 eurot;
 • enampakkumine nr 167860478:  võõrandada eraisikule puidutreipink lõpphinnaga 430 eurot. Oksjoni komisjonitasu 38,70 eurot;
 • enampakkumine nr 167860490: võõrandada eraisikule puurpink lõpphinnaga 292 eurot. Oksjoni komisjonitasu 35,04 eurot;
 • enampakkumine nr 168229561: võõrandada eraisikule kinnistu Muru tn 1a, Laatre alevik, Valga vald, registriosa nr 6281250 lõpphinnaga 4 550 eurot. Oksjoni komisjonitasu 273 eurot.

Kaasava eelarve ettepanekute suunamine rahvahääletusele:

1. Tunnistada nõuetele vastavaks alljärgnevad kaasava eelarve ettepanekud ja suunata need edasi rahvahääletusele:

 • Jalgratta õpperada Pedeli kergliiklustee juurde;
 • Kaagjärve külas seiklusrada;
 • Karula Teeninduskeskuses – Lüllemäe raamatukogu kõrval paikneva terrassi kohandamine Õueraamatukoguks, mis saaks olema avalik tegevus- ja puhkeala;
 • Lüllemäe külaplatsi korrastamine ja uuendamine;
 • Tsirguliina ja Lüllemäe mini-rambid;
 • Valga Põhikooli jalgratta parkla;
 • Väikelaste mänguväljak Valga linna Räni parki;
 • Välitreenimisala Kaagjärvele;
 • Nipernaadi skulptuuri ümbruse korrastamine ja valgustamine.
 1. Tunnistada määruse nõuetele mittevastavaks ja mitte suunata rahvahääletusele alljärgnevad kaasava eelarve ettepanekud:
 • Kaagjärve discgolfi rada;
 • Välisvalgustus Kaagjärve küla kortermajadele;
 • Koikküla multiväljaku ehitus;
 • Säde pargi väikelaste mänguväljaku uuendamine;
 • Säde park mõnusaks puhkekohaks.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 5. jaanuari 2022. a korraldus nr 3 „Isikliku kasutusõiguse lõpetamine". Telia Eesti AS kasuks seatud isiklik kasutusõigus jääb kehtima.

Muuta Valga Vallavalitsuse 06. oktoobri 2021 korralduse nr 372 „Kinnisasja omandamine avalikes huvides" punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:  „4. Määrata kinnisasja omandamise lepingu sõlmimise tähtajaks 8. jaanuar 2022".

Muuta Valga Vallavalitsuse 03.11.2021 korralduse nr 409 „Sundvalduse seadmine Elevi ASi kasuks Valga linnas " punkte 1.1. kuni 1.3. ja sõnastada need järgmiselt:

„1.1.  Valga vald, Valga linn, Jaama puiestee (85401:007:0026). Sundvalduse pindala ligikaudu 253 m2;

1.2. Valga vald, Valga linn, Jaama puiestee 2f (85401:006:0760). Sundvalduse pindala ligikaudu 65 m2;

1.3. Valga vald, Valga linn, Raudtee tänav (85401:008:0011). Sundvalduse pindala ligikaudu 83 m2:"

Anda nõusolek Eesti Andmesidevõrgu AS-le (registrikood 14539659) tähtajatult ja tasuta sundvalduse seadmiseks sideehitise rajamiseks Valga vallas Jaanikese külas Pääsukese tn 2b (85501:001:0709) katastriüksusele. Sundvaldus seatakse 137 m2 suurusele alale.

Kinnitada Valga Priimetsa Kooli hoolekogu koosseis järgnevalt:

 • Vitali Mašnitš – vilistlaste esindaja;
 • Inna Stepanova – lapsevanemate esindaja;
 • Valentina Jerjomina – lapsevanemate esindaja;
 • Anžela Sigursk – lapsevanemate esindaja;
 • Oksana Avramenko – õppenõukogu esindaja;
 • Reet Karbik – õppenõukogu esindaja;
 • Sannija Veicmane – õpilasesinduse esindaja;
 • Oksana Dobrovolskaja – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
 • Valga valla esindajana Valga Vallavolikogu poolt nimetatud isik.

Kinnitada Valga Sport arengukava aastateks 2022–2026.

Algatada arengukavade koostamine:

 • Lüllemäe Põhikooli arengukava aastateks 2022−2026;
 • Valga Lasteaed Buratino arengukava aastateks 2022-2024;
 • Valga Lasteaed Walko arengukava aastateks 2022-2024;
 • Valga Põhikooli arengukava aastateks 2022-2027;
 • Õru Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 2022-2024;
 • Valga Keskraamatukogu arengukava aastateks 2022-2026.

Edastada Valga Vallavolikogu 23. veebruari istungile määruse "Õpilase koolitranspordiks kasutatava sõiduauto kulude kompenseerimise kord".

Kinnitada Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Valga Avatud Noortekeskuse juhatajaks alates 1. veebruarist 2022 Siret Kõrge.