« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 31.05.2022 erakorralise istungi kokkuvõte

Otsustai väljastada kasutusload:

  • Tsirgumäe külas Risttee kinnistule püstitatud päikeseelektrijaamale
  • Sooblase külas Kubjalohu kinnistule rajatud tiigile
  • Valga linnas Jaama pst 5 kinnistule püstitatud erihooldekodule

Valga Muuseumi arengukava 2023 - 2028 suunati avalikule väljapanekule. Arengukava on avalikustatud Valga valla ja Valga Muuseumi veebilehel tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 1. juunist kuni 14. juunini 2022 (k.a).

Arengukava eelnõu sisu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga kuni 14. juunini 2022.

Eraldati reservfondist vallavara- ja hooldusteenistusele vallale kuuluvate hoonete (Kirikumõisa tee 1, Lüllemäe küla; Kungla 12, Valga linn; Puiestee 8, Valga linn) tuleohutusalaseks ülevaatuseks 1740 eurot.

Valga Vallavolikogule suunati otsustamiseks:

  • otsuse "Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine" eelnõu
  • otsuse "Valga valla 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu ja
  • määruse Valga Vallavolikogu 26. aprilli 2019 määruse nr 82 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmääradˮ muutmine

Otsustati algatada Valga vallas, Valga linnas, Võru tn 114a katastriüksusel asuva peremehetu ehitise hõivamise menetlust.

Otsustati anda eelläbirääkimistega pakkumise korras kasutusse Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Kesk tn 1, Valga linn (Valga Kultuuri- ja huvialakeskus) asuvad toitlustuskoha ruumid.

Enampakkumisel osalejate puudumise tõttu tunnistati nurjunuks läbiviidud enampakkumised ning suunati vara kasutusse andmine uuele enampakkumisele järgmise vallale kuuluva vara osas:

  • Kirikumõisa tee 1, Lüllemäe küla, Valga vald kaupluseruumide kasutusse andmine;
  • kümne bussipaviljoni reklaampinna eksponeerimise vitriini välireklaami paigaldamiseks kasutusse andmine ja
  • Jaama pst 12, Valga linn, Valga vald asuva ruumi pindalaga 17 m kasutusse andmine.