« Tagasi

Kaasav eelarve 2023

Valga valla kaasava eelarve ideekorje on lõppenud!

Kaasava eelarve ideekorje toimus 21. november–9. detsember 2022. Kokku laekus 14 ettepanekut.

Laekunud ettepanekud (tähestikulises järjekorras):

 • Arendav lastelinnak
 • Avalik saun Pedeli kaldal
 • Jalgratta krossirada
 • Kaagjärve seiklusrada
 • Keskväljaku HUUB
 • Konnad Valga linnaruumi
 • Lüllemäe raamatukogu kõrval paikneva terrassi kohandamine Õueraamatukoguks
 • Pikk 35 virgutusala rajamine
 • Seiklusrada Räni parki
 • Sooru korvpalliväljaku rajamine
 • Ujumiskoht rannaala ja rannavolle väljakuga Lüllemäe keskusesse
 • Valga raudteejaama ootesaal
 • Väikelaste mänguväljak
 • Välijõusaal

Sõelumiskomisjon analüüsib kõiki ettepanekuid ja valib välja rahvahääletusele minevad ettepanekud. Rahvahääletusele ei lähe ettepanek, mis ei vasta kaasava eelarve määruses sätestatud nõuetele, ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav, on juba valla poolt elluviimisel või on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.

Rahvahääletusele pääsenud ettepanekuid tutvustatakse Valga valla infokanalites.

Rahvahääletus toimub 2023. a alguses ja hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas.

Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades (Karula, Taheva, Tõlliste, Valga, Õru). Ideede elluviimiseks on kokku valla eelarves 50 000 eurot.

. . .

Ootame 2023. a kaasava eelarve ideid!

Valga vallas on 2023. a kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud 50 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel vähemalt kahe kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel.

Kaasava eelarve raames saab ettepanekuid esitada igaüks. Selleks ei pea olema Valga valla kodanik.

Kaasava eelarve objekt on kaasava eelarve vahenditest ehitatav hoone või rajatis maksumusega 6000−25 000 eurot, mis peab pärast valmimist olema kasutusele võetav, igaühele tasuta kasutatav või suurendama vallaruumi väärtust.

Objekti valmimise järel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve ettepanek viiakse ellu hiljemalt 2024. a jooksul.

Ettepanekuid saab esitada 21. november–9. detsember 2022. a elektroonilises infosüsteemis VOLIS või e-posti aardessile valga@valga.ee. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Valga valla veebilehel.

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2) objekti nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) objekti kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (millise probleemi ettepanek lahendab või millise uue võimaluse loob, miks on see vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) objekti hinnangulist kogu maksumust (ehitusprojekti, omanikujärelevalve ning objekti maksumus koos käibemaksuga, kuidas on hind kujunenud, kellelt on võetud hinnapakkumised, lingid veebipoodide hindadele või turuvõrdlustele);

6) kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut, kui objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis;

7) muud olulist infot ja ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jne).

 

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle komisjon ja sõelub välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele ei lähe ideed, mis ei vasta määruses nimetatud nõuetele, ei ole tehnilistel põhjustel realiseeritav, on juba valla poolt elluviimisel või on vastuolus heade tavade ja kehtivate õigusaktidega.

 

Valga valla kaasava eelarve menetlemise korraga on  võimalik tutvuda siin:  

https://www.riigiteataja.ee/akt/406102021005

 

Saada oma ettepanek teele!

 

Lisainfo: Marika Muru, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist: marika.muru@valga.ee; tel: +372 5304 9805