« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 4. novembri istungi kokkuvõte

Foto: Unsplash

Valga Vallavalitsuse 4. novembri istung

Otsustati:

Nimetada Urvaste Kooli hoolekogusse Valga Vallavalitsuse esindajana sotsiaaltöö
teenistuse juhataja Ülla Kimmel.

Kinnitada Tsirguliina Kooli hoolekogu koosseis 2022/2023. õppeaastaks.

Kinnitada Õru Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis.

Kinnitada Lüllemäe Põhikooli hoolekogu koosseis.

Kinnitada Valga Lasteaed Buratino hoolekogu koosseis 2022/2023.

Kinnitada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse hoolekogu koosseis.

Kinnitada Valga Muusikakooli hoolekogu koosseis.

Suunata vallavolikogu istungile Valga Vallavolikogu 25. oktoobri 2019. aasta määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" alljärgnevad muudatused:

 • muudetakse paragrahvi 8 lõiget 4 ja sõnastatakse see järgmiselt: 
  „Koduteenuse  omaosaluse  suuruse  kehtestab  Valga  Vallavalitsus.  Vallavalitsuse  sotsiaaltöö teenistuse ametnikul või vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil on õigus teenuse omaosalustasu vähendada või  seda  mitte  rakendada,  kui  teenuse saaja  ja  tema  ülalpidajad  ei  ole  võimelised  teenuse omaosalustasu maksma või muudel kaalukatel põhjustel.";
 • muudetakse paragrahvi 14 lõiget 3 ja see sõnastatakse järgmiselt: 
  „Sotsiaaltranspordi  omaosaluse  suuruse  ja  hoone  sees  liikumise  teenuse  tasu  kehtestab  Valga Vallavalitsus.";
 • paragrahv 14 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

Kehtestada alates 01.01.2023 Valga valla omandis olevate eluruumide üüri suurused alljärgnevalt:

 • Valga linnas asuvatele eluruumidele 2 eurot üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 • Tõlliste, Taheva, Karula ja Õru piirkonnas asuvatele eluruumidele 1 eurot üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus. 
 • Käesolevat  korraldust  ei  kohaldata  Valga  linnas  J.  Kuperjanovi  tn  12  hoones  asuvatele eluruumidele ja Valga Vallavolikogu 25. märtsi 2018 määruse nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" alusel üürile antavatele eluruumidele.


Määrata  Ardise maaüksuse jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed.

Määrata Männiku maaüksuse jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed.

Määrata Väike-Nigle maaüksuse jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed.

Määrata Kopli maaüksuse ja Kopikametsa maaüksuse liitmisel tekkinud reaalosale katastriüksuse sihtostarve 100% tootmismaaks.

Muuta  Tõlliste külas  Väike-Piiri  katastriüksuse sihtostarve 100% tootmismaaks.

Nõustuda  Valga  vallas  maaüksuste  jätmisega  riigi  omandisse  ja  määrata  aadressid  ning sihtotstarbed vastavalt.

Jagada Kaalukoja ja Biotiigi kinnistud kaheks.

Jagada Transpordi tn 4 ja Pihlaka tn 16a kinnistud kaheks.

Kehtestada alates 01.01.2023 Valga Sport teenuste hinnad.

Eraldada huvihariduse ja huvitegevuse toetust 98 lapsele. Kokku 10 785 eurot.

Moodustada Tsirguliina Rahvamaja juhataja töökoha täitmiseks  korraldatava  konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus: 

 • esimees kultuurispetsialist Kaisa Kerge;
    liikmed:   
 • Lüllemäe Kultuurimaja juhataja Ene Kaas;
 • vallavalitsuse liige Marek Mekk;
 • kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru;
 • Tsirguliina Rahvamaja perenaine Agnes Saega.
   

Suunata vallavolikogu istungile määruse „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" eelnõu, mille kohaselt on alates 01.01.2023 osalustasu ühe lapse kohta Valga valla lasteaedades on 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alamäärast lapse kohta kuus.