« Tagasi

Valga Vallavolikogu 23. novembri istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu 23. novembri istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu II koosseisu 13. istung toimus kolmapäeval, 23. novembril 2022 algusega kell 16 Lüllemäe Kultuurimajas ja Zoom keskkonna vahendusel.

Kohapeal oli kokku 8 liiget ja Zoomi vahendusel 15 liiget.

Otsustati:

1) Võtta vastu Valga Muuseumi põhimäärus.

2) Tuvastada reformimata riigimaal asukohaga Võru tn 114a, Valga linn asuva ehitise peremehetus.

3) Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 27. aprilli 2022 otsus nr 30 „Loa andmine vallavara võõrandamiseks eelläbirääkimistega pakkumise teel", kuna eelläbirääkimised nurjusid.

4) Muuta Valga Vallavolikogu 25. oktoobri 2019 määrust nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

5) Võtta vastu määrus „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

6) Kehtestada Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava  osa määr alates 01.01.2023. Osalustasu ühe lapse kohta Valga valla lasteaedades on 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus. Osalustasu summast 60% on kohatasu ja 40% õppevahendite osaliseks kulude katteks.

7) Kehtestada Valga valla munitsipaalhuvikoolide rahastamisel vanemate makstav õppetasu määr ja selle tasumise kord alates 01.09.2023.

Õppetasu suurus Valga Muusikakoolis ühe õpilase, kes jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni, kohta on:

* eelõppes 15 eurot kuus (üks rühmatund nädalas);

* eelõppes 20 eurot kuus (üks rühmatund ja üks individuaaltund nädalas);

* põhiõppes noorem aste (I–IV klass) 25 eurot kuus;

* põhiõppes vanem aste, tavaõpe (V–VII klass) 25 eurot kuus;

* põhiõppes vanem aste, süvaõpe (V–VII klass ja lisaaste VIII klass) 25 eurot kuus;

* stuudioõppes (üks rühmatund nädalas) 10 eurot kuus;

* vabaõppes (üks kuni kaks õppetundi nädalas) 25 eurot kuus.

Eelpool nimetamata juhtudel on õppetasu suurus Valga Muusikakooli vabaõppes 45 eurot kuus.

Õppetasu suurus Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses õpilase kohta ühes ringis on 10 eurot kuus.

8) Lõpetada Valga valla 2022. aasta II lisaeelarve 1. lugemine ja suunata lisaeelarve II lugemisele.

Vallavanem Monika Rogenbaum vastas volikogu liikme Alar Nääme arupärimisele personalikonkursside, töötasude ja lisatasude teemal, andis ülevaate olulisematest tegevustest ja sündmustest oktoobris ja novembris ning vastas volikogu liikmete küsimustele.