« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 24. novembri istungi kokkuvõte

Foto: Unsplash

Valga Vallavalitsuse 24.11.2022 istungil otsustati:

Esitada vallavolikogule:

 • otsuse „Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2023−31.12.2023" eelnõu;
 • otsuse „Haldusüksuste piiride muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine Antsla vallale" eelnõu;
 • määruse „Valga valla detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord".

Kinnitada:

 • Hargla Kooli hoolekogu koosseis;
 • oksjonikeskkonnas www.osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemused ja võõrandada eraisikule korteriomand asukohaga Tähe tn 16a-75, Valga linn lõpphinnaga 23406 eurot (oksjoni komisjonitasu on 585,15 eurot) ja võõrandada Martinex OÜ-le korteriomand asukohaga Riia tn 6-20, Valga linn lõpphinnaga 9700 eurot (oksjoni komisjonitasu on 388 eurot);
 • Valga Keskraamatukogu struktuur ja koosseis;
 • enampakkumiste läbiviimise komisjoni otsus ja võõrandada vallavara (raieõigus) Osaühingule Valga Puu summas 93 100 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • alates 01.01.2023 Karula Hooldemaja kohamaksumuseks 1040 eurot kuus.

Kehtestada:

 • Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse eluruumide üüri ja kõrvalkulude suurused;
 • eluruumi tagamise teenusele üürihinnad;
 • külma vee soojendamise hinnad Valga linnas aadressidel J. Kuperjanovi tn 12 a Uus tn 14;
 • Valga linnasaunas kasutatavate teenuste pileti hinnad;
 • Valga raudtee- ja bussijaama üldkasutatava tualettruumi pileti hind;
 • Valga Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnad.

Anda:

 • otsustuskorras kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand;
 • avaliku kirjaliku enampakkumise korras toitlustusteenuse osutamiseks üürile üüri alghinda määramata Valga vallale kuuluvas hoones asukohaga Jaama pst 12, Valga linn asuvad toitlustuskoha ruumid nr 41–47 üldpinnaga 50,5 m2 järgmistel tingimustel: üürnik alustab toitlustusteenuse osutamisega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest; üürnik tasub üüri vastavalt esitatud pakkumisele. Üürile lisanduvad ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud. Kasutusse andmise tähtaeg 5 aastat arvates lepingu sõlmimisest;
 • nõusolek Elektrilevi OÜle sundvalduse seadmiseks neljale Valga vallas olevale kinnistule elektripaigaldiste paigaldamiseks.

Võõrandada:

 • avaliku enampakkumise korras kinnistu Kaalukoda, Kaagjärve, Valga vald alghinnaga 2000 eurot, tagatisraha 200 eurot; korteriomand Ringtee tn 2-169, Õru alevik, Valga vald alghinnaga 8000 eurot, tagatisraha 800 eurot; korteriomand Ringtee tn 2-132, Õru alevik, Valga vald alghinnaga 7000 eurot, tagatisraha 700 eurot;
 • otsustuskorras tasuta AS-le Valga Vesi järgmised vallale kuuluvad kinnistud:

Biotiigi kinnistu asukohaga Kaagjärve küla, Valga vald, pindala 1602 m2 (kinnistul asuvad biotiigid ja neid teenindav kõrvalhoone) Rajatiste maksumus 400 eurot, maa maksumus 0,10 eurot; kinnistu asukohaga Tõukvere, Valga vald, registriosa nr 4912850, pindala 94971 m2, (kinnistul asuvad biotiigid). Maa maksumus 2740 eurot.

Omandada:

 • Politsei-ja Piirivalveametilt leidvara;
 • vallale kohtutäitur Aive Kolsari korraldataval avalikul enampakkumisel müüdav korteriomand asukohaga E. Enno tn 30-7, Valga linn.

Lubada:

 • otsustuskorras MTÜ-l Spordiklubi Valga-Valka kasutada Valga vallale kuuluvat hoonet asukohaga Perve tn 30, Valga linn  perioodil november 2022–aprill 2023. Kasutaja tasub hoonega seotud kõrvalkulud.

Võtta vastu:

 • nelja surnud isiku pärandvara.

Määrata:

 • maaüksuste piiride muutmisel ja jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed;
 • Valga Vallavalitsuse esindajaks perioodi 2021–2027 Eesti-Läti programmi seirekomiteesse Lõuna-Eesti regiooni esindajana põhiliikme asendusliikmeks Triin Roo.

Sõlmida:

 • kinnistu omanikega lepingud kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Valga valla kasuks eesmärgiga määrata kinnistu piiridesse jääv eratee avalikku kasutusse.