« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 21. detsembri istung

Foto: Valga Vallavalitsus

Valga Vallavalitsuse 21. detsembri istungil otsustati:

Kiita heaks neli Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2022. aasta lõpparuannet ja toetuslepingu täitmist:

 • Põim KAMA, toetussumma 10 000 eurot;
 • Marelle  MANGUS,  toetussumma  10  000 eurot;
 • Külli  RADSIN,  toetussumma  9190,  20  eurot;
 • Karl Joachim OTT, toetussumma 4623,00 eurot.

Rahastada 14 kultuurivaldkonna projektitoetuse taotlust summas 10 078,90 eurot ja mitte rahuldada kahte taotlust.

Kinnitada noortega tegelevatele spordiklubidele eraldatava pearaha suurus 2022. aasta II poolaastal. See on 15 eurot noore kohta ühes kuus.

Eraldada 11 noortega tegelevale Valga valla spordiklubile pearaha kokku summas 33 510 eurot.

Algatada:

 • Valga Põhikooli arengukava 2023−2028 koostamine;
 • Valga Priimetsa Kooli arengukava 2023−2028 koostamine.

Anda seisukoht maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta Priipalu külas plaani- ja kaardimaterjali alusel.

Rahuldada kaheksa kogukonna arengu projektitoetuse taotlust summas 7628,99 eurot ja mitte rahuldada kahte taotlust.

Eraldada reservfondist raha:

 • 3000 eurot Hargla Kooli kööki kombiahju ostmiseks;
 • 1800 eurot Valga Lasteaed Walko köögi süvapuhastuseks.

Kehtestada toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad alates 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsember 2023.

Väljastada kasutusluba Lüllemäe reoveepuhastile ja tehnohoonele.

Muuta Valga Vallavalitsuse 25. august 2021 määrust nr 10 „Valimisjaoskondade moodustamine".

Kinnitada ametisse alates 2. jaanuarist 2023 Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Tsirguliina Rahvamaja juhataja.

Kinnitada alates 01.01.2023 koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse eest võetava tasu suurus. Koduteenuse eest võetava tasu suurus on 24 eurot kuus.

 • Juhuveo ja taksoteenusena osutatava sotsiaaltransporditeenuse võetava tasu suurus on:
 • 7 eurot ühe sõidu või väljakutse kohta Valga linnas;
 • väljaspool Valga linna 0,20 eurot kilomeetri kohta.
 • Sotsiaaltransporditeenuse osutaja abistab klienti algus- ja sihtpunkti hoone välisuksest välisukseni. Hoone sees liikumise abistamise korral on teenuse eest võetava tasu suurus on 5 eurot.

Muuta Valga Vallavalitsuse korraldust „Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse struktuuri ja koosseisu kinnitamine" alates 1. jaanuarist 2023.

Kinnitada Valgale kuuluvate maaüksuste nimekiri, kus lubatakse reklaami eksponeerimine ja kehtestada vallavara reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise reklaamipinna tasumäärad alates 22. detsembrist 2022.