« Tagasi

Lumetõrje info

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel valla teedel ning erateedel, mis ühendavad elamut avaliku teega ja kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud. Erateede omanikud ei pea esitama taotlusi erateede lumest puhastamiseks.

Tasuta lumetõrjet ei teostata:

 • õuealal;
 • kui see seab ohtu teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi;
 • kui elamut eluruumina kasutav jäätmevaldaja on ajutiselt vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest.

Talihoolduse põhimõtted

Tööde teostamisel lähtutakse majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded" peatükist 4 „Talihooldus" ja määruse lisast 6 (Maantee talvine seisunditase), lisast 7 (Tänava talvine seisunditase), lisast 8 (Tee talvised seisundinõuded) ja lisast 9 (Hooldustsükli aeg tundides). Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume ja lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 5 cm. Lume ja lörtsikihi paksust arvestatakse kinni sõidetud lumekihi pinnast.

Teedel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul. Hooldustsükli aeg on tähtaeg, mille lõpuks peavad talvised tee seisundinõuded täidetud olema. Hooldustsükli üle peab arvestust vallavalitsus, tavapäraselt on hooldetsükli aeg 24 tundi. Raskete ilmaolude korral võib hooldetsükli aeg pikeneda.

Valga vallas on kokku 15 lumetõrjepiirkonda. 14 maapiirkonda on jaotatud selliselt, et ühe lumetõrje piirkonna kohta on üks tehnikaühik ning piirkonna maksimaalseks suuruseks on 35 km. See võimaldab piirkonnas lumetõrje teostamise ca 10 tunni jooksul. Samuti on vallavalitsus organiseerinud lumetõrje selliselt, et üks kord alustatakse lumetõrje ringi ühele poole, järgmisel korral lükatakse lumetõrje piirkond lumest puhtaks teises suunas. See tagab võrdsemad võimalused taludest väljapääsemisel.

Tööpäevadel teostatakse lumetõrjet eelisjärjekorras teedel, kus sõidavad õpilasveo liinid, kindlustades tee sõidetavus vastavalt sõidugraafikule, kuid mitte hiljem kui kell 6.30.

Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele (st kõik tingimused peavad olema täidetud):

 • eratee on vähemalt 5 meetri laiuselt takistustest puhastatud;
 • eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, istikud, truubiotsad, kivid jne) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid teibaid (võimalusel helkurribaga);
 • eratee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
 • eratee kõrval on ruumi, kuhu on võimalik lund lükata;
 • eratee laius ja teekurvid võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

Vallavalitsus ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist ega õuealade lumest puhastamist.

Vallavalitsus ei teosta lumetõrjet juriidilistele isikutele.

 

Lumetõrje teostajate kontaktandmed:

 • Õru piirkond – Rein Rosenberg Vastse Mustakese talu, tel 508 3056
 • Sooru-Jaanikese-Paju – piirkond OÜ Edmest EDM, tel 5668 7344
 • Tsirguliina piirkond – OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130
 • Laatre piirkond – OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130                        
 • Tagula-Korijärve piirkond – Rimmi Põllumajandusühistu,  tel 518 8526
 • Iigaste-Muhkva piirkond – OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130
 • Vilaski piirkond – OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130
 • Lüllemäe piirkond – AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083                                                        
 • Lüllemäe kergliiklustee – AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083
 • Koobassaare-Rebasemõisa piirkond – Silver Visnapuu Alakonnu Talu,  tel 528 3135
 • Karula piirkond – AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083
 • Pugritsa piirkond – Ratsimäe OÜ, tel 522 5443   
 • Kaagjärve-Raavitsa piirkond – Ratsimäe OÜ, tel 522 5443 
 • Taheva piirkond – Tulundusühistu Hargla Seemneühistu, tel 5324 437
 • Valga linn – RoadWest OÜ, tel 5357 2339; 5392 0007

Talihooldust Valga valla kohalikel teedel teostatakse vastavalt talihooldustööde piirkonnale 1–15. Piirkonda kuuluvad Valga valla kohalikud maanteed, tänavad, avalikus kasutuses olevad erateed, eluasemekohtadeni viivad erateed, lasteaedade, seltsimajade, külakeskuste juurdepääsuteed, autoparklad.

Allpool kaardimaterjali link:

https://valgagis.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=8478e64688ab477582d2cb08ddd3a52b

 

Piirkondade hooldusspetsialistid

Õru ja Tõlliste piirkond – hooldusspetsialist Vallo Virnas, tel 5306 8933

Karula ja Taheva piirkond – välitööde juht Margus Viks, tel 5388 3601

Valga linn – välitööde juht Enno Kase, tel 513 4030