« Tagasi

Valga vallavalitsus kuulutab välja hanke Ramsi veski konserveerimisprojekti koostamiseks

HANKETEADE: Ramsi vesiveski (mälestis) hoone kehandi konserveerimisprojekti koostamine

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Ramsi vesiveski hoone kehandi konserveerimisprojekti koostamine

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 77000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.

1.2. Hanke eest vastutav isik: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre

1.3. Hankemenetlus: hinnapäring

2. Hanke objekt ja eesmärk

2.1. Eesmärk: Ramsi vesiveski (mälestise registrinumber 23340) hoone kehandi restaureerimisprojekti koostamine.

Projekt peab sisaldama:

-           geoaluse koostamine;

-           terve hoone inventariseerimisjoonised;

-           hoone välisseinte ja vundamentide ning muude kultuuriväärtusega hooneosade ja detailide konserveerimise metoodika ja insenerilahendused

-              varisemisohtlike seinaosade hoone toestamine ja konserveerimine;

-              säilitatavate algupäraste tellis- ja maakiviseinade ning tarindite konserveerimine katusekattega;

-           hilisemate vaheväärtuslike elementide lammutamine;

-           veeäravoolu lahendamine veskikanalist, ning selle puhastamine;

-           krundi vertikaalplaneerimine ning lahendus sadevete ärajuhtimiseks;

-           fassaadide restaureerimise projekti;

-           kõikide välisseinades olevate avatäidete spetsifikatsioonid ;

-           vajadusel varemete väike kohandamine suve välisüürituste tarvis.

 

Kõik projektid on põhiprojekti staadiumis ja projekteerija ülesanne on neid kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Projekti sisu peab vastama kehtivale Eesti standardile „Ehitusprojekt"  EVS 932:2017

Olemasolevad lähtedokumendid: Eritingimused Ramsi vesiveski varemete konserveerimiseks ning osalisteks ümberehitus- ja

restaureerimistöödeks, OÜ Marksi Maja töö ET0218

 

3. Nõuded pakkujatele

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja peab tõendama, et omab kõik vajalikud litsentsid mälestisel projekteerimiseks.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 4.3.2019  kell 13.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 60 päeva alates selle esitamisest.

5. Pakkumuste hindamine

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.

5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse.

5.3. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet.

6. Läbirääkimised

6.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

6.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.

6.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

6.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

6.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

7. Tingimused

Ettemaksu ei teostata

Lisa: Ramsi vesiveski eritingimused