« Tagasi

Valga Vallavolikogu istung 1. märtsil 2019

Valga Vallavolikogu I koosseisu 16. istung toimus 1. märtsil 2019. aastal Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Kohal oli  26 volikogu liiget, vallavalitsuse liikmed ja kutsutud vallavalitsuse spetsialistid ja allasutuste juhid.

Valga Vallavolikogu istungil otsustati:

kinnitada

Valga Perekeskus Kurepesa põhimäärus ja Sihtasutuse Taheva Sanatoorium põhikiri;

Õru lasteaed-Algkooli, Valga Priimetsa Kooli,  lasteaed Walko,  lasteaed Kaseke ja lasteaed Buratino arengukava;

Valga valla 2018. aasta eelarve suurendamine omalaekumiste võrra kogusummas 1 577 335 eurot, millest põhitegevuse tulud 1 191 924 eurot, põhitegevuse kulud 1 160 485 eurot,  investeerimistegevuse tulud 380 411 eurot ja inventeerimistegevuse kulud 416 850 eurot.

sõlmida

eraisikuga isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping või tsiviilasjas nr 2-17-11789 kohtulik kompromiss, millega seatakse kinnistule kinnistusosakonna registriossa Valga valla kasuks tasuta ja tähtajatult isiklik kasutusõigus kinnistut läbiva eratee avalikuks kasutamiseks. Valga Vallavalitsusel määrata pärast kinnistusraamatusse isikliku kasutusõiguse kandmist servituudi alal paiknev eratee avalikuks kasutamiseks.

lubada

Valga Vallavalitsusel korraldada riigihange „Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse sõiduki kasutusrent 2019−2023"

garanteerida

omafinantseering kuni 96 000 eurot projekti „Valga valla Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse liikumisradade arendamine" elluviimiseks eelarveaastatel 2019−2022. Projekti eesmärgiks on Valga vallas välja arendada tervisespordikeskus, kus on tagatud võimalus aastaringselt tasuta tervisespordiga tegeleda. Projekti käigus on plaanis teostada pinnasetöid, ehitada välja vajalik elektri- ja veesüsteem, soetada lume tootmiseks ja terviseradade hooldamiseks vajalik inventar ja parendada terviseradade juurde kuuluvaid hooneid. Projekti kogumahuks on planeeritud 192 000 eurot, millest 50% on valla omaosalus ja 50% toetus.

valida

volikogu rahanduskomisjoni esimeheks Alar Nääme ja aseesimeheks Ivar Unt.

Informatsiooni Jaanikese külas asuva Jaanikese motokompleksi tulevikuplaanidest andis vallavolikogu liige Ivar Unt. Valga vallal on soov osta omanikult kaks kinnistut koos selle oluliste osade ja päraldistega  hinnaga 250 000 eurot. Tegemist on Valga valla elanikele ja laiemale sihtgrupile väga olulise objektiga, millel on väga pikk ja tähendusrikas ajalugu.

Valga valla motoentusiastid sooviksid näha kompleksi jätkuvalt motokeskusena, kus saab korraldada erinevaid moto- ja vabaajaüritusi. Peale soetamist peab vald leidma lahenduse, kuidas kompleksi hallatakse. Võimalusi on mitmeid: kuulutada välja konkurss ning leida läbi selle uus haldaja, luua  vastav juriidiline keha (MTÜ või SA), kes hakkab haldama keskust või  luua valla allasutuse Valga Sport juurde allüksus, mis hakkab haldama motokompleksi.

Avaldusega esines volikogu liige Monika Rogenbaum, kes kutsus kõiki kaasa mõtlema volikogu rolli, vallavalitsuse ametnike kohustuste, volikogu ja vallavalitsuse omavahelise koostöö ja tööpõhimõtete üle.

Andmekaitse põhimõtetest Valga vallas andis ülevaate valla jurist- sisekontrolör Urmas Tross.

Volikogu liikme Kalev Härgi arupärimisele vastas vallavanem Margus Lepik. Arupärimine puudutas Valga vallavalitsuse toiminguid ja  otsuseid OÜ Savelini tegevusega seoses.

Valga asevallavanem Viktor Mägi tutvustas volikogu liikmetele valla 2019. aasta investeeringute kava . Andis ülevaate käimasolevatest ja planeeritavatest ehitusprojektidest. Valla 2019. aasta investeeringute kava esitatakse kinnitamiseks järgmisele volikogu istungile, mis toimub 29. märtsil.

Valga vallavanem Margus Lepik  andis ülevaate  vallavalitsuse teenistuste tegemistest veebruarikuus.

Vallavolikogu liige Kalev Härk esitas kirjaliku arupärimise vallavanem Margus Lepikule, mis läheb vastamisele järgmisel volikogu istungil.