« Tagasi

Valga vallavalitsus ootab pakkumisi Valga Teataja materjalide tõlkimiseks eesti keelest vene keelde

PAKKUMISKUTSE: Valga valla infolehe Valga Teataja materjalide tõlkimine eesti keelest  vene keelde.

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Valga valla infolehe Valga Teataja materjalide tõlkimine eesti keelest  vene keelde.

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt pakkumiskutses sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 77000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.

1.2. Hanke eest vastutav isik: jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas (anastasya.kikkas@valga.ee)

1.3. Hankemenetlus: hange alla lihthanke piirmäära.

2. Hanke objekt ja eesmärk:

2.1. Eesmärk: Valga valla infolehe Valga Teataja materjalide aastaringne tõlkimine eesti keelest vene keelde mahus 20-25 tõlkelehekülge (ühe tõlkelehekülje maht on 1800 tm koos tühikutega) kuus iga kuu 12. kuupäevaks hankelepingu kestusega 31.12.2019.

3. Nõuded pakkujatele :

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid:

3.1. Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud ja pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke esemeks olevaid töid.

3.2. Pakkuja peab esitama ühe või mitu näidet vähemalt viimase kolme aasta jooksul teostatud tõlgetest eesti keelest vene keelde.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 22.03.2019 kell 10.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 90 päeva alates selle esitamisest.

5. Pakkumuste hindamine

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.

5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama tõlkelehekülje hinnaga pakkumuse, mille tõlkekvaliteet vastab infolehe sihtotstarbele.

5.3. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused, kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet.

6. Läbirääkimised

6.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

6.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.

6.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

6.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

6.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumine.

6.6.  Lähteülesande tõlgendamisel lähtutakse esmajoones lähteülesande eestikeelsest versioonist.

7. Tingimused

Ettemaksu ei teostata

Lisad:

  1. Infolehe Valga Teataja näidis eesti keeles.
  2. Infolehe Valga Teataja näidis vene keeles.