« Tagasi

Valga Vallavolikogu istung 29. märtsil 2019

Valga Vallavolikogu I koosseisu 17. istung toimus 29. märtsil 2019 algusega kell 13 Valga spordihallis. Kohal olid 23 volikogu liiget, vallavalitsuse liikmed ja kustutud vallavalitsuse spetsialistid ning allasutuste juhid.

Vallavolikogu istungil otsustati:

kinnitada
puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise kord. Määrusega kehtestatakse Valga valla haldusterritooriumi tiheasustusaladel asuvate üksikpuude, välja arvatud viljapuude ja metsa metsaseaduse tähenduses, raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja kord.Vastavalt kehtivatele üldplaneeringutele on tiheasustusalad Valga vallas: Laatre alevik, Tsirguliina alevik, Valga linn, Õru alevik.

Raieks on vajalik luba, kui puu diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on vähemalt 15 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi(ed) ja võra;

Valga Muuseumi põhimäärus.

lõpetada
Valga valla 2019. aasta lisaeelarve I lugemine. Lisaeelarve kogumahuks oli  4 388 123 eurot,  lisaeelarve põhitegevuse  tulud 87 515 eurot, kulud 375 426 eurot ja tulem -287 911 eurot, finantseerimistegevus 1 488 330 eurot ja investeerimistegevus 4 001 027 eurot ja likviidsete varade muutus 2 800 608.

Lisaeelarvega korrigeeritakse põhieelarvega vastu võetud tulusid, kulusid, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse eelarvet ning lisatakse likviidsete varade kasutamise eelarveosa.

Investeerimistegevuse kulueelarve on  lisaeelarves 4 001 027 eurot, koos põhieelarvega on investeerimistegevuse eelarve 5 212 627 eurot.

sõlmida
alljärgnevate kinnistu omanikega leping nende kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Valga valla kasuks kogupindalaga ligikaudu 18,8 km2 eesmärgiga anda kogu tee avalikku kasutusse: Viinuti, Kelli 7, Mäe-Viinuti ja Uspili. Isiklik kasutusõigus seatakse Valga valla kasuks tähtajatult ja tasuta; Igaühel on õigus ööpäevaringselt viibida isikliku kasutusõigusega koormatud alal, sh kasutusõigusega koormatava maa-ala rajamiseks ja korrashoidmiseks teenindaval transpordil.

Kalev Härgi arupärimisele, mis puudutas teabe küsimist hallatavatelt asutustelt, vastas vallavanem Margus Lepik.

Vallavalitsuse teenistuste olulisematest tulemustest ja tegevustest märtsikuus andis ülevaate vallavanem Margus Lepik.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 26. aprillil Õrus.