« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 19.06 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 19. juuni 2019 istungil otsustati:

Korrastada

- järgmiste maaüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1.  Sooru külas

1.1.1. katastriüksuse 82001:001:1160 lähiaadressiks määratakse Metsa tn 3;

1.1.2. katastriüksuse 82001:001:0380 lähiaadressiks määratakse Metsa tn 5;

1.1.3. katastriüksuse 82001:001:0390 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 3;

1.1.4. katastriüksuse 82001:002:0540 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 5;

1.1.5. katastriüksuse 82001:002:0560 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 7;

1.1.6. katastriüksuse 82001:002:0390 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 9.

1.2. Pugritsa külas

1.2.1. katastriüksuse 28901:002:0720 lähiaadressiks määratakse Järve-Saprani.

1.3. Valga linn

1.3.1. katastriüksuse 85401:017:0670 lähiaadressiks määratakse Tambre tee 1;

1.3.2. katastriüksuse 85401:017:1260 lähiaadressiks määratakse Tambre tee 3.

1.4. Laatre alevik

1.4.1. katastriüksuse 82002:001:0210 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 3;

1.4.2. katastriüksuse 82002:001:0470 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 5;

1.4.3. katastriüksuse 82002:001:0460 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 7;

1.4.4. katastriüksuse 82002:001:0430 lähiaadrsssiks määratakse Metsaääre tn 9;

1.4.5. katastriüksuse 82002:001:0270 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 11;

1.4.6. katastriüksuse 82002:001:0710 lähiaadressiks määratakse Metsaääre tn 6.

Kinnitada

 • 2019. aasta I poolaasta pearaha suuruseks 12 eurot ühes kalendrikuus ühe noore kohta.

Kehtestada

 • Valga Spordi uuenenud hinnakiri.
 • Ajutise sulgemise / kaeveloa taotluse vorm.
 • Kaeveloa vorm.
 • Ajutise sulgemise loa vorm.

Väljastada kasutusluba Valga linnas Kungla tn 16 (katastritunnus 85401:006:0370) kinnistul asuvale laiendatud koolihoonele (ehitisregistri kood 120262145).

Nõustuda Lusti külas hoonete teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ehitise kui vallasasja omaniku kasuks.

Määrata

- Essemäe kinnistu (katastritunnus 77901:004:0321, pindala 35,83 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1. Valga vald, Hargla küla, Essemäe, 100% elamumaa;

1.2. Valga vald, Hargla küla, Essemetsa, 100% maatulundusmaa.

- Juhkami kinnistu (katastritunnus 28901:002:1090, pindala 9,46 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1. Juhkami, 100% elamumaa;

1.2. Juhkamipõllu, 100% maatulundusmaa.

- Emajõe kinnistu (registriosa nr 84440, katastritunnus 82001:002:0231) liitmiseks sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt:

maaüksus pindalaga ligikaudu 351 m2, lähiaadress Väike-Emajõe, katastriüksuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa, maa maksustamishind 180 eurot.

Muuta

 • Valga Vallavalitsuse 03.10.2018 korralduse nr 346 „Õruste külas Kraavi kinnisasjaga liitmiseks sobivale maaüksusele lähiaadressi, katastriüksuse sihtotstarbe ja maa maksustamishinna määramine" punkt 1.1. ja sõnastada see järgmiselt:

„1.1. maaüksus pindalaga ligikaudu 8702 m2, lähiaadress Väike-Kraavi, katastriüksuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa, maa maksustamishind 210 eurot."

 • Maaüksuse Järveotsa (82002:005:0471) sihtotstarvet 100% maatulundusmaaks.

Lubada

 • Lubada mittetulundusühingul Hargla Jahiselts (registrikood 80257894) rajada laskepaigad alljärgnevatele maa-aladel:

1) 77901:001:1020

2) 77901:003:0045     

 • Laatre Jahiseltsil (registrikood 80408940) rajada laskepaik maa-alal katastritunnusega

82002:003:0070. Laskeharjutusi viiakse läbi kuni 31. oktoober 2019.

Tunnistada kehtetuks

 • Valga Linnavalitsuse 3. märtsi 1999 a. korraldus nr 182 „Maa erastamine korteriomandi seadmise teel" ning lõpetada eeltoimingud korteriomandi seadmiseks.
 • Valga Linnavalitsuse 1. märtsi 2011 korraldus nr 65 „Vormide kehtestamine".

Eraldada

 • Reservfondist munitsipaalvara teenistusele 1 231 eurot korterile aadressil Pärna pst 11-31, Valga linn, Valga vald tekitatud kahju hüvitamiseks.
 • Vallakantseleile arhiiviruumi remonditöödeks 5 465 eurot ja arhiivi liikuvriiulite süsteemi soetamiseks 17 890 eurot.
 • Ehitus- ja planeerimisteenistusele Kungla 12 hoone projekteerimistöödeks 31 768 eurot.
 • Valga Spordile Jaanikese Motokompleksi soetamiseks 240 000 eurot.
 • Valga Põhikoolile printer – koopiamasina soetamiseks 8 760 eurot.
 • Vallahoolduse teenistusele väikebuss Ford Tourneo soetamiseks 7 440 eurot.
 • Investeeringuteks Valga Põhikooli III korruse ehituse kulude katteks 588 345 eurot.
 • Koikküla Külaseltsile 1013,52 eurot projekti „Koikküla puhkealale välitreeningala rajamine" omaosaluse tasumiseks.
 • Taheva Valla Külade Seltsile 1350 eurot projekti „Hargla kogukonnaköök" omaosaluse tasumiseks.
 • Taheva Valla Külade Seltsile 674 eurot projekti „Filmimisvõimalusega fototehnika, arvutitehnika ja esitlusseadmete soetamine" omaosaluse tasumiseks.
 • Spordiklubidele pearahasid vastavalt alltoodud tabelile:

Nr

Spordiklubi 2019 jaanuar-juuni

Pearahad (eurot)

1

JALGPALLIKLUBI FC VALGA

2448

2

Jalgpalliklubi FC WARRIOR

4752

3

Võrkpalliklubi Viktooria

4896

4

Spordiklubi "Maret-Sport"

4104

5

Spordiklubi Valga Laskurklubi

1152

6

käsipalliklubi KÄVAL

4320

7

mittetulundusühing NAHKKINNAS

1512

8

Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa

4680

9

Liivimaa Rattaklubi

432

10

Valga Spordiklubi

2808

11

Mittetulundusühing „Motoklubi K&K"

1800

 

 

32904

 

Mitte eraldada

 • Pearahade toetust Valga Motoklubile.
 • Pearahade toetust Valga Saalihoki klubile.

Lõpetada ostueesõigusega erastamise menetlus Valga linnas Tartu tn 2 aadressil asuvate hoonete teenindamiseks vajaliku maa erastamiseks.