« Tagasi

Valga vallavalitsus ootab pakkumisi Karula-Lüllemäe liikumisradade rekonstrueerimiseks

Valga Vallavalitus otsib Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse liikumisradade projekteerijat ja ehitajat. 

PAKKUMISKUTSE: Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse liikumisradade rekonstrueerimine

Lähteülesanne hinnapakkumise tegemiseks

Valga Vallavalitus otsib Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse liikumisradade projekteerijat ja ehitajat. Objektiga tutvumine on kohustuslik, et saada täielik ülevaade tööde mahust.

Kirjeldus ja mahud:

 • Ehituseks vajaliku projekti koostamine vastavalt tööde kirjeldusele.
 • Kunstlume tootmiseks vajaliku torustiku maasse paigaldamine terviserajale ca 400jm.
 • Kuue (6) hüdrandi lisamine terviserajale.
 • Pumbasüsteemi rajamine võimsusega ca 30kW.
 • Soojustatud hoone ehitamine statsionaarsele pumbasüsteemile (mõõtmed 3x3m)
 • Elektrisüsteem kuue (6) väljavõttega terviserajal.
 • Elektri peakilbi paigaldamine (peakaitse ca 100A).
 • Olemasoleva valgustussüsteemi rekonstrueerimine ja uue rajamine.
 • Terviseradade profiili muutmine ja  radade kuivendamine.
 • Terviseradade äärde puidust piirdeaedade paigaldamine.
 • Terviseradade viitade paigaldamine.
 • Terviseraja äärde terassi ehitamine suurusega ca 30m².

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisel

 • Hinnapakkumise palume vormistada Valga Vallavalitsusele.
 • Hinnapakkumisel peab olema väljastamise kuupäev.
 • Hinnapakkumisel peavad olema pakkumise esitaja rekvisiidid (pakkuja ärinimi, äriregistri kood, käibemaksukohustuslase reg. nr, aadress, kontakttelefon).
 • Pakkumine peab kehtima 90 päeva alates pakkumiste esitamise tähtajast.
 • Hinnapakkumise esitamise tähtaeg on 5.08.2019 kl 9:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Üldised sätted

 • Eduka pakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumine.
 • Hankelepingu valmistab sõlmimiseks ette hankija. Edukaks tunnistatud pakkumise esitaja peab hankelepingu allkirjastama 5 päeva jooksul hankelepingu sõlmimise tekkimise õigusest arvates, s.o kohustusliku ooteaja lõppemise päevast arvates.

Kui edukaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumise tagasi või ei sõlmi hankelepingut hanketeates määratud tähtaja jooksul või kui edukaks tunnistatud hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumisi uuesti ja tunnistada edukaks hinna poolest järgmine pakkumine.

 • Hankija võib pidada pakkujaga läbirääkimisi pakkumiste hinna vähendamise eesmärgil.

Pärast läbirääkimisi võib hankija teha pakkujatele ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumise esitamiseks.

 • Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumised, kui:

Tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

Hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;

Kõigi pakkumiste või vastavaks tunnistatud pakkumiste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

 • Kui võrdselt madalaima hinnaga pakkumise on esitanud mitu pakkujat, selgitatakse edukas pakkumine liisuheitmise teel, mis toimub pakkujate volitatud esindajate juuresolekul. Liisuheitmise koht ja ajakava teatakse eelnevalt pakkujatele.
 • Hinnapakkumine hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, aga on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust: Mati Kikkas mati.kikkas@valga.ee +372 5347 1177

Objektida tutvumiseks helistada või kirjutada: Valev Sisov: valevsisov@gmail.com +372 526 9020